‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

budsjett 2019 Økonomplan 2019 –2022
Vedtatte planer Budsjett- og økonomiplaner
Molde kommunes budsjett- og økonomiplan er et sentralt politisk styringsdokument. Budsjettet omfatter hele kommunens virksomhet og gir oversikt over forventede inntekter og utgifter i et gitt år.   

Kommunens økonomiplan strekker seg over en fireårsperiode og er rullerende. Økonomiplanen er et retningsgivende dokument for kostnader, inntekter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Rådmannen legger fram forslag til budsjett- og økonomiplan for formannskapet. Formannskapet kan endre rådmannens forslag og legger fram sitt forslag til kommunestyret. Kommunestyret behandler formannskapets forslag til budsjett- og økonomiplan i desember hvert år, og vedtar det endelige budsjettet for det påfølgende år.

For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske forhold og andre sentrale tiltak og aktiviteter i kommunens drift.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.