Kommuneplaner

Barn tegner kart
Kommuneplaner

Gjelder for området mellom Strande og Aukra grense

Kommuneplanens arealdel for Molde kommune – del 1, 2015-2025, plannr. K201401
Molde kommunestyre har i møte 6.012.2016 og 15.12.2016 (tilleggsvedtak) godkjent kommuneplanens arealdel for Molde kommune – del 1, 2015-2025. Plan nr K201401.

Planen fastsetter den fremtidige strategiske arealbruken i Molde kommune. Målene i planen (jf. planbeskrivelsen) er basert på bærekraftprinsippet og skal finne en balanse mellom sosiale, økologiske og økonomiske forhold, med den hensikten ikke å forringe kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov.

Kommuneplanen som gjelder for området mellom Strande og Aukra grense samler flere kommuneplaner i et. 

Kommuneplan hvor en del av planen oppheves:

  • Kommuneplanens arealdel 2009 – 2020. Området som oppheves: Fra Aukra grense til Haukebøen.

Kommuneplanene som oppheves og som ikke lengre er gyldig er:

  • Kommunedelplan Eikrem med Nye Molde Sykehus - 2007 
  • Kommunedelplan for Molde by 2000-2010 
  • Kommunedelplan for Moldemarka 1999-2010 
  • Kommunedelplan for sentrum 1997-2007 

Planen gjelder sammen og viderefører følgende kommunedelplaner:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.