Aktuelt

Helsearbeider med eldre dame
For uttale i perioden: 24. mars 2017 - 05. mai 2017
Aktuelt Rett til plass i sykehjem eller tilsvarende boform særskilt tilrettelagt for heldøgns omsorg

Bakgrunn:

På bakgrunn av brev til kommunen fra Helse og omsorgsdepartementet datert 24.6.2016, fremgår det at stortinget har vedtatt lovendringer i pasient- og rettighetsloven og helse- og omsorgsloven om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Den enkelte kommune skal utarbeide kommunal forskrift knyttet til kriterier og venteliste som skal være vedtatt og tre i kraft fra 1.7.2017.

Medvirkning:

Har du merknad til forslaget til kommunal forskrift, send inn din uttale under, innen 5.mai 2017.

Alternativt kan du sende merknader til:

Molde kommune
Postmottak
Rådhusplassen 1
6413 Molde.