Aktuelt

Panorama fra Molde
Aktuelt Handlingsplan mot vold i nære relasjoner vedtatt
Nulltoleranse for vold. Alle har rett til å leve et liv uten vold.

Økt oppmerksomhet rundt vold i nære relasjoner vil kunne bidra til å styrke det forebyggende arbeidet i kommunen, slik at flere voldsutsatte og voldsutøvere får nødvendig hjelp, og at flere situasjoner der mennesker utsettes for vold blir avdekket og avverget.

Vedtatt handlingsplan mot vold i nære relasjoner.pdf

Vold i nære relasjoner er et betydelig problem i alle landets kommuner. Det kommunale tjenesteapparatet er pålagt et stort ansvar, og er viktige aktører for å nå vår felles visjon om nulltoleranse for vold.

Når vold avdekkes skal det kommunale tjenesteapparatet kunne bidra med riktig hjelp til rett tid, og ha et godt samarbeid med aktører også utenfor de kommunale tjenestene.

Med denne handlingsplanen settes arbeid mot vold i nære relasjoner på dagsorden. Overordnet mål er å kunne redusere vold ved å forebygge, avdekke og stoppe vold i nære relasjoner mot personer i alle aldre i vår region.