‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 08. oktober 2019 - 24. november 2019
Høring/Oppstart Høring: Forslag til vedtekter for kommunale barnehager
Her kan du se hvem som har rett til barnehageplass, søknadsfrister, permisjonsregler, om foreldrebetaling og mye mer. 

Nå er forslag til vedtekter for barnehager i nye Molde kommune ferdig, og legges ut til høring.

Frist for å gi innspill er 25. november 2019. 

Har du innspill? 

Da kan du sende en e-post postmottak@molde.kommune.no, eller du kan bruke uttale-verktøyet under.

Du kan også sende kommentar til:

Molde kommune
Fagseksjon barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Gro Toft Ødegård
Fagleder barnehage i nye Molde kommune


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Innspill til pungt 6.1 Ferier

  Vi mener at ferieperioden må være fra uke 26 - da følger det skolerunten.

  Vi ønsker den 5-ferieuken "innbakt" i jul og påskeferie


  Gjertrud Palmer-Morewood

  2019-11-24 14:53:06
  [Svar]
 • PÅ vegne av SU fra Langmyra barnehage

  Innspill til punkt 4.5 Opptakskriterier

  Det bør tas hensyn til sammensetning av barnehagegruppa når det gjelder fordeling av flerspråklige barn med tanke på språkutvikling og integrering.

  2019-11-22 12:29:47
  [Svar]
 • Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
  Enhetsleder sender inn på vegne av FAU


  Info om åpningstid:
  Det må være rom for- og tydeliggjort en mulighet for å søke om utvidet / tilpassede åpningstider.

  2019-11-21 11:33:05
  [Svar]
 • Hauglegda og Øvre Bergmo barnehager
  Pedagogisk ledelse og enhetsleder

  3. Samarbeidsorganer
  - Foreldreutvalget for barnehager (FUB) anbefaler at det etableres foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) for foreldre som velges som tillitsvalgte i foreldrerådet. FAU kan, ifølge FUB, fungere både som talerør og igangsetter for foreldrenes interesser og ideer.

  - Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget skal fastsette barnehagens årsplan. Øvrige saker av viktighet er for eksempel forslag til budsjett eller driftsendringer. (Rammeplanen, 2017, side 30)

  - Styrer er sekretær for samarbeidsutvalget og har møte-, tale- og forslagsrett.


  4. Opptak
  4.1 Barn har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

  4.4 Ønsker i utgangspunktet ingen opptakskretser, da familier bør tildeles plass etter ønske, men om det skal være må det være rom for bruk av skjønn. De aller fleste ønsker barnehage nært bosted.


  5.Foreldrebetaling
  - I dag har de kommunale barnehagene ulik sats på kostpenger. Burde det vurderes å innføre felles betaling her? Samme eier, lik pris / tilbud.
  Mobarn har kr 325 som felles sats for alle sine barnehager. Espira har høyere foreldrebetaling, men står for alle måltider i løpet av dagen og har kokk.


  6. Barnehagens åpningstid
  "Barnehagens åpningstider finner du på den enkelte barnehages hjemmeside. Det tas forbehold om endringer og lokale tilpasninger." Vil det si at det er opp til den enkelte kommunale barnehage å fastsette åpningstiden?

  I dag er kommunale barnehager i Molde åpne 9 timer hver dag fra 07:30 - 16:30. Det kunne ha stått som utgangspunkt, men med "med forbehold om endringer og lokale tilpasninger, fastsatt av samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage"

  6.1 Ferier
  - Sommerferie for barna må leveres barnehagen innen 1. mai

  - Skulle det vært sagt noe om det 4. ferieuken? Tas den ut som hel uke, eller enkeltdager? Skal den være varslet?

  -Stenging i ferien bør vurderes.
  Flere kommuner vi sammenligner oss med holder feriestengt. Fordelene er at bemanningen blir mer forutsigbar. Kjente ansikt vil være på plass for de små barna, spesielt i de små barnehagene. Personalet vet når hovedferien tas ut. Mindre behov for ferievikarer og dermed innsparing for barnehagene som ikke går ut over det daglige tilbudet. Ulempen er mindre fleksibilitet for den enkelte familie.

  Ålesund:
  "Barnehagene har stengt uke 28, 29 og 30 for å avvikle sommerferie."

  Kristiansund:
  "Alle kommunale barnehager holder to uker feriestengt på sommeren. Det er opp til enhetene selv hvilke to uker dette skal være."

  Trondheim:
  "Kommunale barnehager stenger to uker i løpet av fellesferien. Enhetsleder skal i samråd med barnehagens brukerråd vedta hvilke uker barnehagen skal ha stengt."

  SFO i Molde kommune:
  SFO stengt i fellesferien (6. - 24. juli, uke 28-30)

  2019-11-21 11:25:42
  [Svar]
 • Generelt
  Oversiktlige vedtekter med godt og forståelig språk. En del foreldre har et annet morsmål enn norsk og i den sammenheng er det viktig. Det hadde vært veldig bra om vedtektene kunne oversettes til ulike språk.

  3.2 Samarbeidsutvalg
  Viktig å ha representanter valgt av eier som er engasjert i barnehagedrift.

  4.9 Flytting fra kommunen
  Barnehager er til for barnet og konsekvensen må vurderes hvis barnet ikke får tildelt plass i ny kommune. Barnet bør da få mulighet til å beholde plassen inneværende barnehageår.

  Forslag: Barnet beholder plassen ut inneværende barnehageår hvis det ikke får barnehageplass i ny bostedskommune.

  5. Foreldrebetaling
  Det er viktig at eier/kommunen forsikrer seg om at alle foreldre har forstått ordningen med redusert foreldrebetaling. Informasjon ved tildeling av plass på ulike språk hadde vært veldig bra.

  6.1 Ferier
  Barnehagen må være åpen sommer, jul og påske, utenom røddager og jul- og nyttårsaften. Mange familier har ikke slekt og venner de kan støtte seg til, og barn skal oppleve at barnehagen er en trygg og forutsigbar arena også i høytidene. Barna skal være like velkommen i barnehagen året rundt.

  Det har kommet tilbakemelding til Samarbeidsutvalget om at 3 uker sammenhengende ferie i perioden 15. juni til 14. august er en ordning som ikke alle foreldre har mulighet til hos sine arbeidsgivere. Samarbeidsutvalget i Gjerdet barnehage har drøftet seg frem til at setningen, «Annen ferieordning vurderes særskilt av enhetsleder/styrer etter skriftlig søknad fra foresatte», er dekkende for dem som ikke får mulighet til å ta ut ferie som vedtektene krever i løpet av sommerferien.

  2019-11-07 18:14:15
  [Svar]
 • Fra Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage.
  Vi ønsker endringer/tillegg i disse punktene i høringen:

  Pkt. 4.2 Søknadsfrist
  Vi ønsker to opptak pr. år vår og høst – dette for å bedre sikre plass til alle barn når foreldrene har behov.

  Pkt. 4.4 Opptakskrets
  Dette er for store opptakskretser.
  En bør sikre at barn får plass nær den barnehagen der barnet bor, for slik å sikre at familier slipper ekstrabelastning ved lang reisevei til barnehage, samt sikre at alle barnehagene opprettholdes/utvides ved behov. Dette vil forenkler hverdagen til store og små. Dette vil også ta vare på lokalsamfunnene ute i distriktene, og kan gi ringvirkninger med tanke på tilflytning.
  Viktig med bruk av skjønn, og at enkelttilfeller kan vurderes individuelt.

  Pkt. 4.7 Permisjoner
  Vi ønsker et kortere tidsrom med mulighet for permisjon; fra 6 måneder til 2 måneder. Dette tror vi ikke mange vil benytte seg av, men tenker at dette kan være noe en kan ha nytte av ved for eksempel langvarig sykdom/behandling. Permisjonssøknad bør begrunnes, og vi tenker at reiser/ferie ikke gir grunn til permisjon.

  Pkt. 6 Barnehagens åpningstid
  Vi foreslår at den 4. ferieuken knyttes til jul/påske, dette for å gjøre det enkelt både for foreldrene og for personalet.
  Det bør også være et punkt om at en bør ha minimum 4 barn for å holde åpent; både i forhold til jul, påske og sommer.

  Pkt. 6.1 Ferier
  Vi foreslår endring i perioden fra 20. juni til 14. august – da følger det skoleruten.

  Pkt. 8 Internkontroll
  Alle må ha sovevakt til sovende barn – alle bør sette av en ressurs til dette.

  2019-10-28 17:29:19
  [Svar]
  • Fra Foreldreutvalget og Samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage.
   Et tillegg til uttalen fra oss;

   pkt4.8 oppsigelse
   bør endre Visma Flyt barnehagen til kommunens hjemmeside

   2019-10-30 15:50:26
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under