‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Kommuneplaner

Illustrasjon
Kommuneplaner

Kommunedelplan. Plan-nummer: 2014/3658

Barne- og ungdomsplan 2016-2026
Alle barn og unge i Molde skal oppleve en god og trygg oppvekst

Molde kommunestyre har i møte 15.12.2016 vedtatt Barne- og ungdomsplan 2016-2026 for Molde kommune. 

Barne- og ungdomsplan er en overordnet og strategisk kommunedelplan, og er utarbeidet i tråd med kommunens hovedmål og stretegier. Viktige føringer er å fremme folkehelse, etterstrebe helhetlig arbeid, styrke samhandling og styrke overganger i tjenesteflyten.

Handlingsdelen i Barne- og ungdomsplanen er gjeldende for perioden 2016-2020. Den skal gi retning for prioriterte arbeidsoppgaver.

Områdene i handlingsdelen er inndelt på følgende måte: Gode arenaer, styrke samhandling og koordinering, tidlig innsats, utjevne sosiale forskjeller, medvirkning og informasjon.

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.