Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 01. februar 2022 - 15. mars 2022
Høring/Oppstart Detaljplan for E39 Julbøen - Molde
Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø har i møte 27.01.2022 vedtatt å legge følgende reguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn. Sak 1/22 - Detaljregulering E39 Julbøen - Molde, plannr 202114.  Dette med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen legges ut til høring i perioden 1. februar - 15. mars. Målet er endelig vedtatt reguleringsplan i juni 2022.

Planen gjelder ny E39, planlagt som 4-feltsveg med to tunnelløp, på strekninga fra Julbøen i vest til Fuglset/Bolsønes i øst.

Karttegning som viser traseen

Den nye veien skal sikre at fremtidig veitrafikk, omgivelser og miljø langs hele strekningen ivaretas på best mulig måte.

Planen omfatter et areal på i alt 1150 dekar. Av dette er 902,5 dekar tunneler og 247,5 dekar på grunnen. Planområdet består i hovedsak av to tunneler og en kort dagsone mellom disse. Reguleringsplanen omfatter også en anleggsveg mellom dagsonen og ned til fv. 662. Strekningen som reguleres er 10 700 meter lang. Av dette utgjør de to tunnelene til sammen 9 770 meter og dagsonen 930 meter.

Dokumentene til planen er tilgjengelig nederst i denne artikkelen, og på Statens vegvesen sin prosjektside for E39 Ålesund - Molde.

Les også mer om E39 Julbøen-Molde på på Molde.kommune.no

Gi innspill

Send dine innspill til

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

eller benytt det elektroniske skjema nederst i denne artikkkelen. Frist for å gi innpill er 15. mars 2022.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Harald Inge Johnsen (Prosjektleder Statens vegvesen)
E- post: harald.johnsen@vegvesen.no
Tlf: 91 51 28 85

Tone Hammer (Planleggingsleder Statens vegvesen)
E-post: tone.hammer@vegvesen.no
Tlf: 94 14 46 83

Hogne Frydenlund (Molde kommune)
E-post: hogne.frydenlund@molde.kommune.no  
Tlf: 48 27 96 77

Informasjonsmøte

Statens vegvesen vil mandag 14. februar, kl. 17.00 -19.00 arrangere åpent digitalt møte om reguleringsplanen.

Påmelding til: Lise Berre på epost: lise.helene.berre@vegvesen.no senest 10.02.22

Det blir sendt ut link til møtet.

Vedlegg:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Hei!

  Oversender høringssvar på detaljplan for E39 Julbøen-Molde på vegne av Norges Lastebileier-Forbund, avd. Møre og Romsdal.

  Mvh
  Jan-Ove Halsøy
  Regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund

  2022-03-15 23:58:08
  [Svar]  Link
 • Risken sopp- og nyttevekstforening viser til tidligere uttaler til kommunedelplan og oppstart av detaljregulering.
  Risken har vært og er opptatt av planens konsekvenser for naturområder, mht. naturmangfold, sankeområder og tilgang til disse. Vi registrerer at vårt innspill om adkomst er kommentert med at denne blir sikra under Mordalsbrua.
  Vi er bekymret for om planarbeidet godt nok har fanget opp naturverdier i planlagt dagsone i Mordalen, og hvordan anleggsarbeid i medhold av planen påvirker større arealer med riggområder, anleggsveger m.m. Vi registrerer at Naturvernforbundet i Molde i sin høringsuttale 03.03.22 kommenterer dette, særlig i avsnittene "Nye naturundersøkelser", "Myr" og "Anleggsperioden". Risken sopp- og nyttevekstforening støtter de krav som fremmes om bedre dokumentasjon og kartfesting av anleggs- og riggområder, samt planbestemmelser om midlertidig gjerde under anleggsperioden.

  2022-03-15 23:53:26
  [Svar]  Link
 • Vedlagt ligget høringsuttalelse fra DNT Romsdal i saken.

  2022-03-15 22:47:09
  [Svar]  Link
 • Høringsuttalelse fra Moldemarkas Venner som pdf

  2022-03-15 18:07:24
  [Svar]  Link
 • Høringsuttalelse fra Moldemarkas Venner er vedlagt.

  2022-03-15 15:57:06
  [Svar]  Link
 • Som eier av gårds- og bruksnummer 133/16 - Mordalslia 61 - vil jeg informere om at vi har en felles boret brønn sammen med Mordalslia 69.
  Med tanke på forurensning av vann og eventuelle påvirkninger av vannmengden i brønn som konsekvens av sprengningsarbeid, ber vi om at det etableres overvåking og kontroll av vannmengde og kvalitet.
  Brønnen ligger oppe i skogkanten og har bordybde ca. 75-80 m under bakkenivå. Tilsvarende ber jeg om at husmurer blir overvåket for å sikre at eventuelle skader blir registrert og utbedret.

  2022-03-15 13:49:38
  [Svar]  Link
 • Lederne i våre trafikketater mente i 2016 følgende om MA planen og viktigheten av bl.a. koblingen mellom Vik og Remmem og 4 felts vei mellom Julbøen - Molde.

  Sitat:
  Kryssing av Romsdalsfjorden skal være med til å integrere Ålesund og Molde.
  For å få ønska effekt, er det viktig å sikre god tilkopling frå sjølve fjordkryssinga mot
  byane og mot E136 Tresfjordbrua. Særleg viktig for dette er at forbindelsen sørover mot Ålesund og mot E136 byggjast ut samtidig som fjordkryssinga.

  Frå Julbøen til Molde vil det, som følgje av forventa trafikkvekst ved ferjefri fjordkryssing, være behov for firefeltsveg. Det vert samtidig arbeidd med grunnlag for bypakke i Molde.

  Sign.:
  Oslo 29. februar 2016
  Konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen,
  Jernbanedirektør i Jernbaneverket, Elisabeth Enger,
  Fungerende kystdirektør i Kystverket, Arve Dimmen,
  Vegdirektør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen
  Sitat slutt.

  Lederne Trafikketatene viser her til en løsning som er priset til 39 Mrd.
  Det blir spesielt fremhevet at den svært usikre gevinsten fra et større bo- og arbeidsmarked og merverdiene i etterkant, ikke vil komme før hele strekningen Ålesund - Molde og forbindelsen til Tresfjordbrua (E136) står ferdig.

  I dag er konseptet Ålesund-Molde redusert til 24 Mrd.
  Det har SVV fått til med å fjerne de viktige punktene som blir påpekt. Ett tunnell løp mellom Julbøen og Molde og fjerne den vktige koblingen fra fjordkryssing mot Tresfjordbrua er noe av resultatet.

  Det er også nevnt at firefeltsvei i Molde sentrum er et resultat av trafikken fra stamveien og vil ikke være nødvendig om E39 trafikken styres utenom.

  Med andre ord, dagens løsning til 24 Mrd. er ubrukelig og beviser at Møreaksen, slik den er planlagt, ikke er fremtidsrettet. Målene i NTP, fergefri E39 og de grunnleggende planrettningslinjer blir ikke tilfredsstilt.

  Dette ble presentert for regjering i 2013:
  Møreaksen vil gi en netto nytteverdi på 2,6 milliarder i følge kriteriene i KS1, i tillegg kommer gevinstene ved å bygge Ålesund og Molde tettere sammen (tallfestet til årlig gevinst på 835 millioner kroner av Victor Norman, NHH) og styrking av næringsklynger (tallfestet til årlig gevinst på 768 millioner kroner av Torger Reve, BI).

  I dag vet vi att alle disse tallene er feil og motbevist av bl.a. Møreforskning og TØI. Det kan like godt kalles "et bestillingsverk" av Møreaksen AS.

  KS1 og Regjering ble feilinformert før vedtak og derfor må noen snart sette ned foten og få stanse disse tragiske planene.

  2022-03-14 23:43:13
  [Svar]  Link
 • Gjelder for g.nr./b.nr. 133/8/13, Mordalslia 63 og 69.
  Som sagt/ medelt i tidligere uttalelser og innspill:
  og ref. blant annet i vårt møte med dere den 2. september 2021 kl 1900 på Fylkeshuset.

  Vi ønsker ikke åpen løsning i Mordalen mot Molde, da vi blant annet blir nærmeste bebyggelse til tunnelåpningen i Mordalen.
  Når nå planene nå er lagt forventer vi så gode støyreduserende tiltak som overhode mulig mot våre hus og eiendom.
  Vi har fellesbrønn/drikkevannskilde sammen med Mordalslia 61, g.nr./ b.nr. 133/16/32. Denne er borret ned til 80 meters dyp og gir 5 m3 med vann i døgnet. Hvis denne blir ødelagt, forventer vi erstatning for dette / ny løsning.
  Vi forventer at det vil bli foretatt en tilstandsrapport av våre hus før iverksettelse av borring/ spregning av tunellen og etter ferdigstillelse av denne.
  Vi mener at Møreaksen med åpen løsning i Mordalen, vil bidra til en verdiforringelse av våre hus /eiendom.
  Vi mener Møreaksen med åpen løsning i Mordalen vil bidra til økt miljøforurensning /støyforurensning for skog og utmark, Mordalselva og dyre- og fuglelivet samt floraen lokalt og for folk som ferdes i naturen.
  I og med at vi blir nærmeste "nabo" til tunnelåpningen i Mordalen, ønsker vi og forventer vi at vi blir kontaktet direkte, før en eventuell oppstart av tunnelarbeidet.
  Vi håper på en god og konstruktiv dialog og kommunikasjon gjennom hele den videre prosessen.

  2022-03-14 21:01:11
  [Svar]  Link
 • Vi legger ved pdf-fil med følgende innhold:

  1. Mer høydeforskjell enn nødvendig
  2. For lang tunnel
  3. Manglende totalbilde – ROS og Miljø
  4. Risikofulle kryssløsninger i endene av tunnelene og mange fravik
  5. Bolsønes og videre østover
  6. Tunnelmasser
  7. Dernest vil vi påpeke
  8. Hjertesukk

  2022-03-14 20:00:27
  [Svar]  Link
 • Jeg sender kart over eiendommer 133.3 og 133.10 på Mordal.
  Der det er vist vann brønn som er felles og ligger på 133.3
  Vann brønn er 95 meter dyp
  Rett nord for boret brønn har vi to vann kummer som vi har i reserve
  Energi brønn ligger på egen eiendom som vist på kart
  Energi brønn er 210 meter dyp
  Sender bilder av strøm kabel som går i skogs vei
  Strøm kabel går til redskaps hus


  Hilsen Kristian Mordal

  2022-03-10 07:32:22
  [Svar]  Link
 • Det er mange gode grunnar til å ikkje bygge Møreaksen. Dersom prosjektet likevel blir bygd, må ein i alle fall ha ei av-/påkøyring i den lange tunnelen i Reknesområdet. Dersom det ikkje blir kontakt med dagens vegnett mellom Julbøen og Fuglset, må trafikken mellom Julbøen og Molde vest/sentrum enten gå på dagens fv.662, eller gå frå Fuglset gjennom sentrum.
  Det blir sagt at Vegdir. ikkje likar kryss i fjell, men det er bygd fleire stader, m.a. i Ellingsøytunnelen i Ålesund. Utan tilkopling i Reknesområdet vil meirbelastninga på dagens fylkesvegnett sannsynlegvis gi langt fleire ulykker enn eit kryss i tunnelen. Dessutan blir køyrelengdene og reisetida lengre.

  2022-02-25 14:31:14
  [Svar]  Link
 • Jeg sender kart over eiendommer 133.3 og 133.10 på Mordal.
  Der det er vist vann brønn som er felles og ligger på 133.3
  Vann brønn er 95 meter dyp
  Rett nord for boret brønn har vi to vann kummer som vi har i reserve
  Energi brønn ligger på egen eiendom som vist på kart
  Energi brønn er 210 meter dyp
  Sender bilder av strøm kabel som går i skogs vei
  Strøm kabel går til redskaps hus


  Hilsen Kristian Mordal

  2022-02-22 11:31:26
  [Svar]  Link
 • Jeg sender kart over eiendommer 133.3 og 133.10 på Mordal.
  Der det er vist vann brønn som er felles og ligger på 133.3
  Vann brønn er 95 meter dyp
  Rett nord for boret brønn har vi to vann kummer som vi har i reserve
  Energi brønn ligger på egen eiendom som vist på kart
  Energi brønn er 210 meter dyp
  Sender bilder av strøm kabel som går i skogs vei
  Strøm kabel går til redskaps hus


  Hilsen Kristian Mordal

  2022-02-21 10:00:15
  [Svar]  Link
 • Jeg varsler med dette om en eksisterende energibrønn som ligger i traseen som er beskrevet for E39 Julbøen-Molde. Brønnen ligger på min eiendom 24/1047 i Hatlehaugvegen 12, (62,74411°N 7,15674°Ø) og er 200 m dyp (se vedlegg).

  mvh R.Araya

  2022-02-21 08:55:39
  [Svar]  Link
 • Gjelder gangvei fra Julbøen mot Molde. Som eiere av gårds og bruksnr. 133/12 (Julsundvegen 841) varsler vi om at det ligger en septiktank på nordsiden av veien og som sannsynligvis vil bli berørt. På samme eiendom er det også borehullsbrønn til drikkevann. Dersom gangvei blir bygd på nordsiden av vegen ber vi om at adkomstvei til eiendommen blir lagt om.

  2022-02-20 20:47:03
  [Svar]  Link
 • Jeg sender kart over eiendommer 133.3 og 133.10 på Mordal.
  Der det er vist vann brønn som er felles og ligger på 133.3
  Vann brønn er 95 meter dyp
  Rett nord for boret brønn har vi to vann kummer som vi har i reserve
  Energi brønn ligger på egen eiendom som vist på kart
  Energi brønn er 210 meter dyp
  Sender bilder av strøm kabel som går i skogs vei
  Strøm kabel går til redskaps hus


  Hilsen Kristian Mordal

  2022-02-18 09:03:23
  [Svar]  Link
 • Jeg sender kart over eiendommer 133.3 og 133.10 på Mordal.
  Der det er vist vann brønn som er felles og ligger på 133.3
  Vann brønn er 95 meter dyp
  Rett nord for boret brønn har vi to vann kummer som vi har i reserve
  Energi brønn ligger på egen eiendom som vist på kart
  Energi brønn er 210 meter dyp
  Sender bilder av strøm kabel som går i skogs vei
  Strøm kabel går til redskaps hus


  Hilsen Kristian Mordal

  2022-02-15 15:41:38
  [Svar]  Link
 • E 39 skal ikkje gå gjenn8m Molde by, men ligg auster byen etter dei planane som "Romsdalsaksen" har presentert. Ei trafokkmaskin gjennom Molde vil skade byen og verken langtransport, lokalbefolkni ga eller turistar vil ha glede av dei løysingane ein legg opp til i "Møreaksen". 5 tunneler og gårsdagens tekniske løysingar er ikkje godt nok for denne flotte delen av landet. Ein knyter heller ikkje an til Åndalsnes og E 136 på ein god måte.

  2022-02-10 09:32:57
  [Svar]  Link
 • Jeg er totalt imot å få en europavei gjennom Molde. I tillegg blir denne traseen en omvei via Oterøya. Den er ikke framtidsretta i forhold til befolkningsvekst og byutvidelse østover.

  2022-02-09 22:37:34
  [Svar]  Link