‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201217 -illustrasjon
For uttale i perioden: 25. september 2018 - 08. november 2018
Høring/Oppstart

Plan nr 201217

Detaljregulering Djupdalen sør

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 18.09.2018 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i tiden: 28.09. – 09.11. 2018.

PS 66/18  Detaljregulering Djupdalen sør. Plan nr 201217.

Bakgrunn:

Hensikten med planforslaget er å utvikle Djupdalen sør til boligformål. Det legges til rette for frittliggende småhusbebyggelse; totalt 9 nye eneboliger. Arealet ved sjøen reguleres som offentlig grønnstruktur og det legges til rette for etablering av en framtidig kyststi.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 09.11.2018,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Seksjon arealplan og landbruk

Saksbehandler: Arne Strømme

Aktuelle dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Djupdalen Velforening

  2018-11-08 23:19:31
  [Svar]
 • Se vedlegg.

  2018-11-08 22:04:52
  [Svar]
 • Se vedlegg for uttalelse fra Sameiet Djupdalen Vest

  2018-11-08 20:40:20
  [Svar]
 • PS 66/18  Detaljregulering Djupdalen sør. Plan nr 201217.

  Høringsuttalelse

  Noen merknader sett ut i fra flere av oss som er grunneiere på Kringstad, og som enda ikke har fått kommet i gang med bygging pga manglende infrastruktur.

  Tekninsk infrastruktur
  En av årsakene til at vi ved forespørsel til kommunen ikke har fått bygget på vår tomter er at det ikke er avløpsledning til kloakk. Her er det ikke gitt tillatelse til bruk av septiktank med overløpevann slik som det i dag praktiseres i eksisterende byggefelt i Djupdalen. Dette er slik vi forstår en foreløpig løsning fordi Djupdalen skulle få lagt sin kloakk inn på ledningsnettet til renseanlegget på Cap Clara når det ble utbygging på Kringstad.

  Nå har vi ventet i over 20 år på denne utbyggingen og enn så lenge er det utilfredsstillende kloakkløsning i Djupdalen. Det må derfor være rimelig at dette nye feltet ikke kan bygges ut før Kringstadfeltet for slik å få en ordentlig kloakkløsning.

  Eierne/beboerne av Kringstadfeltet må betale for all kloakkrørledning og vannledninger fra Djupdalen til Cap Clara og det vil derfor være rimelig at Djupdalen blir med å betale for kloakkløsningen på lik linje som Kringstadfeltet må betale for sin kloakkløsning. Dette har også sammenheng med at rørsystemet blir dimensjonert etter hvor mye som er forventet å skal bli betjent av systemet. Det vil derfor måtte legges ned større dimensjoner for å få med seg Djupdalen og det vil være urimelig at denne kostnaden blir belastet beboerne/eierne av Kringstadfeltet.  Sosial infrastruktur
  Planområdet tilhører Kvam skole og Bekkevoll ungdomsskole. Nærmeste kommunale barne— hager er Kvam barnehage og Lillekollen barnehage. Nærmeste private er Mordalstua barnehage, Anestua/Himolde barnehage (student) og Bjørset barnehage.

  Når det gjelder kapasiteten på den sosiale infrastrukturen ser det ut til at det tas utgangspunkt i dagens situasjon uten å ta hensyn til hvordan dette vil se ut etter at Kringstadfeltet er utbygd. Det var i opprinnelig plan her lagt inn en barnehage men som kommunen siden har regulert bort til boligformål. Kapasiteten vil derfor være betydelig annerledes når Kringstadfeltet med omlag 250 boenheter er en realitet.

  Siw Elin Tautra - Jannicke Tautra Ingeborgvik - Rune Johan Tautra
  Helene Hoemsnes – Kirsti Hoemsnes
  Målfrid Kringstad – Nils Olav Kringstad

  2018-11-08 19:45:37
  [Svar]
 • Vi tester vedlegg. trenger ikke arkiveres, skal slettes

  2018-10-02 10:31:42
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under