Høring/Oppstart

Utsnitt plangrunnlag E39, Bolsønes - Fuglset
For uttale i perioden: 14. april 2016 - 26. mai 2016
Høring/Oppstart

Plan nr 201308

Detaljregulering E39, Bolsønes - Fuglset
Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i tiden: 14.04.2016 – 26.05.2016.

Bakgrunn: 

Formålet med reguleringa er å skaffe et formelt plangrunnlag for ny E39 i området Bolsønes-Fuglset øst for bykjernen i Molde. 

Planarbeidet er et ledd i arbeidet med bypakke Molde. Det planlegges for en framtidig smal 4-feltsveg med en vegbredde på 17 meter, som også omfatter to rundkjøringer. Gang- og sykkelveger og busslommer inngår i planarbeidet. Det blir lagt til rette for underganger for myke trafikanter. Trafikksikkerhet, økt framkommelighet og bedre miljøforhold er hovedmotivet bak prosjektet.

Molde kommune og Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte mandag 9. mai kl. 19.00 i rådhuset.

I tillegg vil Statens vegvesen ha kontordag på rådhuset fredag 13. mai mellom kl. 9.00 - 14.00.

 

Kontaktpersoner:

Ivar-Ole Mittet, telefon 414 79 996, e-post: ivar-ole.mittet@vegvesen.no og
Jostein Bø, telefon 71 11 12 64, e-post: jostein.bo@molde.kommune.no
 

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 26.05.2016, eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Det bør, etter min mening lages en gjennomgående tunnel fra planlagt innslagpunkt vest og med utløp i området Legrovika/Årø. I tunnel så bør det planlegges avkjøring til Molde Sentrum Vest, og Roseby (sentrum Øst). En tunnel med fartsgrense 80/90 vil være å foretrekke for både gjennomgangstrafikk samt trafikk fra sentrum og ut av byen. Det er ikke spesielt fremtidsrettet å legge en 4 felts motorvei nede i fjæresteinene der økt belastning på bo - og nærmiljøet ytterligere forverres. Det Under anleggsperioden vil fremlagt forslag gjøre området i perioder vanskelig å ferdes i samt at andre pressede veier f.eks. Frænavegen, ytterligere vil øke trafikk på. Det må også nevnes at det ikke legges frem en mer kreativ løsning enn at trafikken skal ende opp i to rundkjøringer som vil erstatte dagens lyskryss. Politikerne må planlegge for fremtiden der bolyst og ivaretakelse av sårbare arealer nær sjøen bør prioriteres bevart i stedet for asfaltert.
  Ekspropriasjons-kostnadene er heller ikke tilstrekkelig kommet frem for E39 øst forslaget, ei heller ikke hva tunnel gjennomgående vil koste.

  2016-04-18 14:08:01
  [Svar]
 • Det må planlegges med egen infrastruktur som skiller gående og syklende langs E39. Det er denne infrastrukturen som vil bli brukt mest av myke trafikanter og da må disse skilles mtp. sikkerhet og effektivitet.
  Sykkeleveien som planlegges lenger oppe i lia innebærer for mye høydeforandring, for mange underganger og krysningspunkt til at denne vil bli benyttet. Derfor vil presset komme langs E39 når det gjelder syklende.

  Å planlegge for Gang og sykkelvei langs E39 vil føre til økt konflikt mellom gående/syklende og større risiko for ulykker. Egen sykkelvei må prosjekteres her.

  2016-04-18 11:54:43
  [Svar]
 • Det planlegges vel tunell vest for byen-burde vel bygges i øst og -vil jo ramme mange i området- støymessig og miljømessig i et boligområde- begriper ikke at det skal gjøres forskjell - det er jo mer trafikk fra øst så behovet skulle vel være mer påtrengende her ?

  2016-04-17 00:42:03
  [Svar]
 • Det bør være en lett og effektiv mulighet for fotgjengere å krysse veien i området nord for Glamox. Kan ikke se at dette er planlagt.

  2016-04-15 13:56:05
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under