Oppstart

201706 - Detaljregulering Fjellbruvegen 20-24.
For uttale i perioden: 06. mars 2017 - 31. mars 2017
Oppstart

201706

Detaljregulering Fjellbruvegen 20-24.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, blir det gitt melding om oppstart av planarbeid for eiendommene Fjellbruvegen 20, 22 og 24. Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål.

Bakgrunn:

Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for boligbygging i regi av Molde Eiendom KF. I reguleringsplanen skal det fastsettes byggegrenser, byggehøyder, utnyttelsesgrad og byggingsform.

Medvirkning:

Har du innspill til planen? Send inn din uttale under, innen 31.03.2017
eller du kan sende ditt innspill til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Vennligst oppgi «vår ref.» eller saksbehandler ved all henvendelse i denne saken.
Saksbehandler: Jostein Bø


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Som eiere av g/bnr. 25/417,25/426 ser vi positivt på at området ryddes opp i.

  Vi håper at reguleringsarbeidet også vil inkludere en grundig vurdering av trafikale forhold i Fjellbruvegen mellom Langmyrvegen og Moldelivegen, inkludert krysset Fjellbruvegen/Langmyrvegen.

  Dagens situasjon er en høyt trafikkert vei hvor det utøves lite hensyn til gjeldende fartsgrense, hvor fotgjengere i for stor grad overses av bilister og hvor fartsdempende tiltak ikke føles spesielt virkningsfulle. På krevende føre vinterstid må det anses som hasardiøst å være fotgjenger mellom Vonheimsvegen og Langmyrvegen; kjøretøy kommer seilende baklengs ned Fjellbruvegen, ofte med fortauet som eneste mulighet til å oppnå tilstrekkelig friksjon med underlaget.

  Med nye boenheter i gaten ser vi det som naturlig at det gjøres tiltak for å sikre at Fjellbruvegen kan føles som en boliggate hvor vi med en viss trygghet tør å sende barna avgårde til skolen, og hvor vi kan ferdes uten å bli passert av kjøretøy i 50km/t på én meters avstand. I dag føles vegen som en hovedvei for gjennomgangstrafikk mellom sentrum og Nordbyen/øvre del av Langmyra. Uten utbedringer kan denne situasjonen umulig bli bedre med flere boenheter, beboere og avkjøringer.

  2017-03-30 22:28:08
  [Svar]
 • Speidernes Hus i Molde, eier av gnr. 25 bnr. 424, vil behandle saken på styremøte mandag 3. april 2017 og sende inn vår endelige uttalelse til planarbeidet så snart som mulig etter dette.

  Med hilsen
  Håvard Austvik
  fung. nestleder i styret

  2017-03-29 11:05:29
  [Svar]
 • Som eier av 25/496, vi er og positiv til at området blir ryddet opp i, men vil være kritisk til bebyggelse mm.

  Stiller og spørsmål ved ytterligere bebyggelse i dette området da det er ein ekstrem trafikken i dette krysset/vegen (Fjellbruv. vs Langmyrvegen) er antakeligvis eit av de mest belasta områda i "bysentrum" og om vinteren er det til tider kaotiske tilstander da fremkommeligheten er eit stort problem.

  Det er og svært mange skolebarn som går gjennom dette krysset/området og med tanke på den store trafikkmengden og til tider den høge farten som blir holdt her (til tross for 40km grense!!) bør dette området sjåast på i sin helhet!

  2017-03-27 10:34:58
  [Svar]
 • Som eiere og beboere av 25/792 er vi i utgangspunktet positiv til at tomten blir utnyttet, men er opptatt av at utsikt og utnyttelse ikke forringer våre opplevelser på en nåværende usjenert eiendom. Vi vil være kritisk til utnyttelsesgrad, bygningsform og byggehøyde.
  Tomtegrenser må forhindre ferdsel til naboeiendommer og opparbeides permanent med naturstein og beplantning. Opprinnelig var dette området tiltenkt friområde og barnepark. Dette bør det taes hensyn til i planleggsarbeidet.

  2017-03-18 13:04:11
  [Svar]
 • Jeg er eier av 1.etg av 25/510 langmyrvegen 30 og ber om at det legges opp til en utnyttelse som ikke innebærer vesentlig tap av utsikt for mitt vedkommende.
  Ellers ser jeg fram til at området blir ryddet opp i.
  Regner med å bli holdt løpende orientert.

  2017-03-10 10:12:52
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under