Høring/Oppstart

kartutsnitt
Høring/Oppstart

Plan nr 202102

Detaljregulering for del av gnr 253 bnr 4, Meisalfjellet
Angvik Prosjektering AS starter opp reguleringsarbeid i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for del av gnr 253 bnr 4, Meisalfjellet, plan nr 202102

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 3 nye tomter i tillegg til de allerede etablerte hyttetomter innenfor planområdet, dvs. frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende naust, samt stadfeste eksisterende arealbruk i området. Planområdet omfatter ca 65 daa og det er avsatt til LNF (Landbruk-, Natur-, og Friluftsformål) i gjeldende kommuneplan

 

Eventuelle merknader til planarbeidet kan rettes til

Angvik Prosjektering as
v/Espen Kjærnli
Fabrikkvegen 20
6636 Angvik

Merknadsfrist: 1. mars 2021

Aktuelle dokumenter:

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.