‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201717 - Planområde, ny brannstasjon på Skjevikåsen
For uttale i perioden: 06. september 2017 - 04. oktober 2017
Høring/Oppstart

Plan nr 201717

Detaljregulering for deler av N 1 og O 1 på Hjelset.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, blir det gitt varsel om oppstart av planarbeid for deler av området N_1 og O_1 i kommunedelplanen for Hjelset. Plan nr 201717

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny brannstasjon og utvidelse av næringsområdet med tilhørende vegsystem.

Medvirkning:

Har du innspill til planen? Send inn din uttale under, innen 04.10.2017

eller du kan sende ditt innspill til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Björn Gregull


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Vi uttaler oss som eier av næringseiendommen Baklivegen 8. Vi ber om at det blir tatt hensyn til allerede eksisterende eiere og virksomheter på området, slik at planarbeidet ikke blir til hinder for rask videreutvikling av området. Dette er svært viktig med tanke på tilrettelegging i forbindelse med utbyggingsarbeidet av nytt sykehus som skal starte om ikke lenge.

  Dersom det tas areal til veisystemer og annet fra eksisterende eiendommer, må dette kompenseres ved at kommunen avgir tilsvarende tilleggsareal helst i direkte tilknytning til eiendommene der dette er mulig. Arealet må selvsagt avgis i samme opparbeidede standard som arealet som tas.

  Det er i deler av planområdet mye fukt og myr, spesielt i bakkant av Baklivegen 6 og 8. Vi ber om at det planlegges og iverksettes tiltak/drenering som leder bort overflatevann.

  Vi ønsker lykke til med reguleringsarbeidet og forventes å holdes oppdatert på planene.

  Med vennlig hilsen
  VERFTSGATA 2 AS
  v/Merete Aandal Olsen

  2017-10-03 18:03:55
  [Svar]
 • Naturvernforbundet sitt lokallag i Molde ønsker en reguleringsplan som sikrer naturmiljøet langs Oppdølselva. Vegetasjonen i elvedalen er en viktig buffer mot elva. Vi ønsker derfor at den bratte skråningen ned mot elva blir regulert som naturvernområde. En slik grøntsone bør også omfatte en del av flaten ovenfor elvedalen. Dette for å sikre at anleggsarbeid og framtidig bruk av utbyggingsområdet ikke fører til at forurenset overflatevann, jord, stein, avfall og andre masser, bevisst eller ubevisst, kommer ned i elvedalen. All erfaring viser at det er fort gjort å tippe ett eller annet ned en skråning. Konsekvensen av inngrep og skadet vegetasjon kan blant annet bli erosjon i skråningen og som vil føre til skade for også livet i elva.

  Vi ønsker at kommunen generelt i sine planutredninger legger større vekt på vurderinger etter §§ 8-12 i naturmangfoldloven. I denne saken bør ikke minst den fuktige og skyggefylte skråningen ned mot elva få en god naturfaglig gjennomgang før eventuelle inngrep.

  Når kommunen legger kart ut på nettet, vil vi foreslå at det blir tegnet inn en målestav. Det vil gjøre det lettere å orientere seg om avstander og på den måten øke muligheten for å gi en mest mulig presis uttalelse.

  2017-09-24 13:57:29
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under