‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

illustrasjon
For uttale i perioden: 29. august 2018 - 09. oktober 2018
Høring/Oppstart

Plannr 201717

Detaljregulering for deler av N1 og O1 på Hjelset

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 21.08.2018, sak 52/18 vedtatt at forslag til detaljregulering for deler av N1 og O1 på Hjelset, plannr 201717  legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen legges ut i tiden 29.08 – 10.10. 2018

Bakgrunn:

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utvikling av industriområdet på Skjevikåsen i Molde kommune. Henvendelser fra utviklere i området og nødvendighet for å etablere en ny brannstasjon innen det nye sykehuset på Oppdøl er ferdigstilt ligger til grunn for behovet for detaljregulering.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 10.10.2018,

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Seksjon arealplan og landbruk

Saksbehandler: Björn Gregull


Aktuelle dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Vedr. Gbnr. 62/82 på Skjevikåsen.
  Ser at det er regulert en gang og sykkelvei inn på min tomt. Forventer at jeg får tillagt avstått grunn til dette på østsiden av min tomt. Arealet tillagt min tomt må stå i forhold til at gang og sykkelveien anlegges på allerede opparbeidet grunn og på østsiden er arealet ikke opparbeidet.

  2018-10-09 13:37:17
  [Svar]
 • Jeg ønsker at planen legger tilrette for at areal som tas fra eksisterende eiendommer kompanseres med at kommunen avgir tilstøtende arealer der dette lar seg gjøre.

  Mvh
  Baklivegen 4 AS v/Kristian Hjelset

  2018-10-04 19:31:28
  [Svar]
 • I Naturvernforbundet i Molde sine innspill til planarbeidet, la vi først og fremst vekt på at planen må verne om naturen i elvedalen ned mot Oppdølselva. Det er derfor bra at utbyggingsområdet, som en videreutvikling av sentrumsområdet på Hjelset, stort sett blir avgrenset av en ny vei som er planlagt et stykke fra kanten ved elvedalen. Vi mener at det er bedre med en vei i kantområdet enn et næringsareal.
  I kommunalsjefens vurdering av vårt innspill om vern av området ned mot elva, ser vi at det trolig er oppfattet som et ønske om statlig vern etter naturmangfoldloven. Det var ikke meningen. Poenget vårt er at kommunen må bruke de muligheter som plan- og utbyggingsloven gir for å verne om viktige naturverdier. Blant annet ut fra nasjonale planfaglige råd for byer og tettsteder. Det er ikke alle grøntområdene i en reguleringsplan som det er aktuelt å regulere og opparbeide som bruksareal for friareal- og friluftslivsaktiviteter.
  På Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin nettside ser vi at det er en veileder om planlegging etter plan og bygningsloven. På side 91 står det om naturområder i eller ved byer, tettsteder og andre bebygde områder som skal ha liten grad av inngrep eller være uberørte. I den er det videre vist til Miljødirektoratet sin veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder. Den inneholder blant annet et kapitel om grønnstruktur og naturmangfold og som vi mener det er aktuelt å legge til grunn i denne planen. 
  Vi ønsker derfor at i § 8 i planbestemmelsene om hensynssoner, også må få med at all vegetasjon i elvedalen skal sikres mot hogst og andre inngrep.
  Vi er likevel positive til at det i § 6.1 og § 6.2 i planbestemmelsene blir åpnet for etablering av en sti langs elva. Men vi ønsker at den maksimale bredden må avgrenses til maksimum 1,5 m for å sikre mest mulig av naturverdiene i elvedalen. Stien bør bygges et stykke fra elva. Vern om vegetasjonen også nærmest elva, mener vi er viktig for naturmangfoldet og livet i vassdraget.
  I Hjelset-Oppdøl-Vikamyrområdet har ikke minst svartelisteartene hagelupin og kjempespringfrø spredt seg over et stort område. Vi savner derfor en vurdering av denne utfordringen for planområdet. Blant annet med bakgrunn i kravet om aktsomhet i § 28 i naturmangfoldloven og utfordringen om tiltak for uønsket spredning av arter til steder der de ikke naturlig hører til.
  I planbestemmelse § 2.1 i reguleringsplanen for E39 Hjelset vest, har kommunen vedtatt at i det utbyggingsområdet skal svartelista plantearter kartlegges før anleggsstart. Eventuelle svartelistearter skal fjernes i samsvar med den strategi/handlingsplanen for fremmede arter som Statens vegvesen bruker og at jordmasser fra steder med slike arter skal ikke brukes om igjen eller til eventuell revegetering. Vi mener at dette prinsippet må inn i også denne planen.  Vi kan ikke se at det skulle være noen grunn til at kravet skal gjelde ved bygging av en gangveg og ikke for andre byggeområder i kommunen. Vi ønsker derfor at kommunen enten tar dette kravet inn i § 1.5 om miljø og bærekraft eller inn i § 9.1 om vegetasjon.
  Vi er positive til at det i § 5.1 i planbestemmelsene er satt krav til beplanting i deler av utbyggingsområdet. I den sammenheng vil vi rå til at det blir tatt inn en setning i bestemmelsen om at det kan ikke plantes ut arter som er med i Artsdatabanken sin fremmedartsliste i de økologiske risikogruppene svært høy, høy og potensielt høy.

  2018-09-25 17:12:40
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under