Høring/Oppstart

Ill_fjellbruvegen
For uttale i perioden: 29. april 2019 - 11. juni 2019
Høring/Oppstart

Plan nr 201706

Detaljregulering for Fjellbruvegen 20 - 24

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 09.04.2019 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn i tiden: 30. april – 11. juni 2019.

PS 24/19  Detaljregulering for Fjellbruvegen 20 - 24. Plan nr 201706.

Bakgrunnen for planarbeidet er å legge til rette for en samlet boligutvikling innenfor planområdet. Dette innebærer en fortetting gjennom riving av bygninger og oppføring av nye.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 11.06.2019, eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Jostein Bø
Seksjon arealplan og landbruk

Aktuelle dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Detaljregulering Fjellbruvegen 20-24 – uttalelse til plan.

  Vi viser til brev fra Molde kommune av 24. april 2019 om høring av detaljregulering for Fjellbruvegen 20-24, plan nr. 201706. Speidernes Hus i Molde har følgende merknader til planforslaget:

  Speidernes Hus i Molde huser lokaler for blant annet St. Georgs Gildene i Molde (om lag 70 medlemmer) og Moldespeiderne (om lag 120 medlemmer). Store deler av uken gjennomføres det møter og arrangementer på eiendommen, hvor deltakerne i hovedsak er barn i aldersgruppen 8 – 16 år, men også ungdom, voksne og eldre bruker eiendommen aktivt. I forbindelse med møtevirksomhet (ordinære speidermøter) er det allerede i dag utfordringer knyttet til av- og påstigning ved eiendommen («kiss and ride»), og dessverre forekommer det av og til trafikkfarlige situasjoner på Fjellbruvegen. Speidernes Hus i Molde er opptatt av sikkerheten til brukerne av eiendommen i Fjellbruvegen 17b, og da spesielt de yngste. Vi har allerede gjort noen tiltak for å bedre sikkerheten blant annet ved å gjøre eiendommen mer oversiktlig som for eksempel ved å fjerne hekk mot Fjellbruvegen og enklere tilkomst inn på eiendommen.

  Fjellbruvegen er svært trafikkert, med trafikk på ÅDT 3000 i henhold til planforslaget. Vegen har en utforming som ikke er laget for så høy trafikk. Dette er også vurdert tidligere av kommunen, blant annet gjennom forslag om å endre stigningen opp mot Langmyrvegen. Vi mener at flere av forslagene i planen vil kunne redusere trafikksikkerheten i Fjellbruvegen ytterligere.

  Internvegen på tomten er foreslått med 3 m bredde. En så smal veg og med så smal på- og avkjøring fra veg, er ikke hensiktsmessig for tyngre kjøretøy. Ut fra at boligene er tenkt som utleieboliger regner vi med at det vil kunne bli en del inn- og utflytting. Dette vil ofte innebære tyngre kjøretøy. Det er uheldig for trafikksikkerhet og framkommelighet om slike kjøretøy blir stående lenge i Fjellbruvegen. Vi vil anbefale at internvegen reguleres med 4 m bredde.

  Internvegen er planlagt enveiskjørt med innkjøring i Vonheimvegen og utkjøring i Fjellbruvegen. En utkjøring så langt opp mot krysset Fjellbruvegen-Langmyrvegen vil kunne skape trafikkfarlige situasjoner, og hindre framkommelighet særlig på vinterføre. Vi ønsker ut fra dette at internvegen stenges ved Fjellbruvegen og at inn- og utkjøring gjøres mot Vonheimvegen.

  Renovasjon er samlet i to stasjoner langs Fjellbruvegen for enkel tilgang av renovasjonsbil. Med den påtenkte plasseringen og arealbruken antar vi at renovasjonsbilen vil stanse i Fjellbruvegen og ikke kjøre inn på området. Dette vil kunne gi trafikkfarlige situasjoner for vår adkomst. Særlig den nordlige renovasjonsstasjonen kan skape trafikkfarlige situasjoner i krysset Fjellbruvegen-Langmyrvegen, da den ligger tett inn mot krysset. Det vil også på vinterføre være utfordrende for renovasjonsbilen å starte opp igjen fra den nordligste stasjonen. Vi ønsker ut fra dette at renovasjonsstasjonene legges i tilknytning til den interne vegen på tomten.

  Molde kommune har ut fra bruk av boligene åpnet for å akseptere færre parkeringsplasser per boenhet enn standard. Vi er bekymret for om dette vil medføre parkering i gate med redusert trafikksikkerhet og framkommelighet. Vi ønsker ut fra dette at aktuelle deler av Vonheimvegen, Fjellbruvegen og Langmyrvegen blir skiltet med parkering forbudt og muligens all stans forbudt.

  Det er svært positivt og nødvendig for trafikksikkerheten at fortauet langs Fjellbruvegen utvides til 2,5 m (planbeskrivelse 5.6.3) og at eksisterende avkjørsel til tomten fra Langmyrvegen reguleres bort. På samme måte som for støykrav planbeskrivelse 5.9) bør det gjøres et tydeligere rekkefølgekrav om at fortauet skal utvides før nye boenheter kan tas i bruk.

  På kartet på s. 9 i planbeskrivelsen er det angitt en utnyttelsesgrad på BYA=35%. Ellers i tekst er det angitt at utnyttelsesgrad på BYA=30%. Vi ber om at kartet korrigeres i henhold til dette.

  Håper dere imøtekommer våre kommentarer!

  Med speiderhilsen

  Ole Magnus Hjellset,
  Styreleder Speidernes Hus i Molde

  2019-06-10 22:38:51
  [Svar]
 • Mine foreldre er beboere i Vonheim boligsameie fra og med desember 2014, og de eide tidligere Fjellbruvegen 24 fra 1981-2014, der jeg selv vokste opp. Vi er derfor svært lokalkjent i området.

  Vi ønsker å slutte oss til uttalelsen til styreleder i Vonheim boligsameie, angående de trafikale forholdene i Vonheimvegen. Jeg synes at det er vanskelig å forstå at Molde kommune mener at Vonheimvegen kan håndtere en slik økning i trafikken som den planlagte innkjørselen der vil medføre, slik kommunen gir uttrykk for i trafikkanalysen.

  Jeg vil poengtere at Vonheimvegen allerede i dag er svært trafikkert, og at veien ikke er egnet for å håndtere den trafikken som er der. Her ferdes mange myke trafikanter, og det er også skolevei for mange barn. Veien har ikke fortau, og deler av den er langt fra så bred som den regulerte bredden på 6 meter.

  Det er flere steder ikke plass til to biler av gangen, og om vinteren, når det er brøytekanter på sidene, er det aldri plass til to biler samtidig. Ofte står det biler i krysset Fjellbruvegen/Vonheimvegen og må vente på å få kjøre opp Vonheimvegen fordi det er en bil på vei ned mot Fjellbruvegen. Det er også tillatt med parkering i gaten, noe som ofte gjør fremkommeligheten enda verre.

  Jeg ser av skissen at det er planlagt at den nye tomten skal ha innkjørsel rett ovenfor innkjørselen til Vonheim boligsameie, på andre siden av veien. I Vonheim boligsameie er det 9 boenheter, mens det er planlagt å bygge 16 boenheter på tomten i Fjellbruvegen. Med andre ord skal totalt 25 boenheter ha innkjørsel på samme sted i Vonheimvegen. Jeg er redd for at innkjørslene dermed vil oppleves som et veikryss i en vei som allerede er for smal.

  Allerede da reguleringsplanen var på høring i 2017 var det naboer som påpekte at trafikksikkerheten og fremkommeligheten i området ikke er god nok. Vi forventer derfor at Molde kommune nå tar tilbakemeldingene til følge og fjerner den planlagte innkjørselen fra Vonheimvegen. Dersom kommunen likevel vil gjennomføre byggingen med innkjørsel fra Vonheimvegen, må veien i det minste utvides/utbedres langs tomten kommunen selv eier. Vi forventer også at det lages gangfelt over Vonheimvegen i krysset.

  Med hilsen

  Tore Oshaug Tokle

  2019-06-09 20:44:06
  [Svar]
 • Har tidligere sendt en reaksjon på denne reguleringen, og det går på at dere skal ha en utkjørsel i Vonheimvegen.
  Slik det er i dag har vi også en utkjørsel her, og med bare ett hus, opplever vi trafikken som svært uheldig.
  Det er stor gjennomgangstrafikk i Vonheimvegen hele dagen. Gatebredden her varierer mellom 5/6 meter til 4 meter, og om vinteren er det omtrent stopp om morgenen og ettermiddagen.
  Vi i Vonheim Boligsameie ønsker ikke denne utkjørselen i Vonheimvegen for et prosjekt som
  egentlig tilhører Fjellbruvegen.
  I dag opplever vi våre egen avkjørsel som en møteplass for biler som skal opp og ned Vonheimvegen.
  Vi håper Molde Kommune tar hensyn til dette!

  For Vonheim Boligsameie
  Einar Halle
  Styreleder

  2019-06-04 17:26:46
  [Svar]
 • Vi ser det er tatt hensyn til våre innspill angående utsikt fra naboeiendommene. Nå håper vi bebyggelsen gjennomføres i henhold til planen og at støttemurer til naboeiendommene settes opp av naturstein som står i stil med den øvrige bebyggelse i Vonheimvegen.
  Mvh
  Sissel og Erling Sandøy

  2019-05-27 10:55:45
  [Svar]
 • Fortau bør forlenges inn i Vonheimvegen østover til akse E og avkjørsel til 25/793. Det vil gi en mer naturlig avslutning av fortauet til eiendommene mange folk faktisk skal gå til. Bør tegnes inn på reguleringskartet. Regulert bredde på 6.0 m må fortsatt opprettholdes, krysset oppleves i dag som smalt.

  Frisikt i krysset Vonheimveien/Fjellbruvegen. Støygjerde må sjekkes mot frisikt iht. reguleringsbestemmelser §5.1

  Situasjonsplan må oppdateres så den stemmer med reguleringsplan når det gjelder fortau.

  Vonheimvegen bør vurderes skiltet "Parkering forbudt". Det antas at gateparkering vil øke siden det er relativt få parkeringsplasser i utbyggingsområdet. Vegen oppleves i dag som svært smal og en må ofte stoppe for møtende trafikk også i den bratteste delen.

  Merket og skiltet fotgjengerovergang over Vonheimveien bør vurderes etablert.

  Felles sandlekeplass må sikres mot trafikkert/parkerings-areal.

  2019-05-14 11:31:57
  [Svar]
 • Ingen merknader til planen dersom den gjennomføres med de mønehøydene som er vist på tegningene
  ARK-1-0-02 og 03, datert 17.10.17 fra NORGESHUS.
  Jfr. Støyplanen.
  Det må forøvrig settes opp en støtte-mur mot vår eiendom pga veghøyden som er prosjektert.

  Framtidig riving av Fjellbruvegen 24 vil få innvirkning for vår garasje som står i eiendomsgrensa.

  Mvh

  Arve Gjelsten
  Harry Gjelsten

  2019-05-13 16:19:56
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under