Høring/Oppstart

kartutsnitt
For uttale i perioden: 12. mai 2021 - 23. juni 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202108

Detaljregulering for Gujordsvegen boligfelt

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Molde
kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Gujordsvegen boligfelt.

Hensikt med planen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, eneboliger og areal til lekeplass.
Planområdet er i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 regulert til boligbebyggelse. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Forslagstiller er Hg Utvikling AS,
kontaktperson Harry Gautvik, epost; hgutvikling@outlook.com

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS,
kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no

Merknader og innspill sendes til:
Angvik Prosjektering AS
Fabrikkvegen 20
6636 Angvik

eller på epost; post@angvik-prosjektering.no

Merknadsfrist 23.06.2021


Aktuelle dokumenter:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.