Høring/Oppstart

illustrasjon
For uttale i perioden: 06. juli 2017 - 21. august 2017
Høring/Oppstart

Plan nr 201411

Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 20.06.2017 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplaner ut til offentlig ettersyn i tiden: 06.07. - 21.08. 2017.

PS 35/17  Detaljregulering for Hasleliåsen på Skåla. Plan nr 201411.

Bakgrunn:

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligbygging/butikkbygging i området Nesjestranda i Molde kommune. Både Solid Utbygging AS og Molde kommune har fått en rekke henvendelser fra personer som kan være interessert i tomt og bosette seg i dette området

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 22.08.2017 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset.

Seksjon arealplan og landbruk

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Undertegnede er leder av Nesjestranda & Skaala skytterlag, som eier skytebanen som ligger på eiendommen "Glåmå", like ved det planlagte byggefeltet på Hasleliåsen på Skåla.

  Nesjestranda & Skaala skytterlag inngår i Det frivillige Skyttervesen (DFS). Skytterlaget fikk i 1994 en eksklusiv varig rett til ha skytebane og drive skyteaktiviteter på "Glåmå", etter en ekspropriasjonsprosess hvor DFS var sentral ved sin advokat Knagenhjelm. Laget er eier av både riflebanen og leirduebanen.

  Under ekspropriasjonen fikk laget støtte fra DFS sentralt ved at de betalte halvparten av kjøpesummen, noe som utløser at de har medbestemmelsesrett for alle forhold som berører arealet og bruken av dette.

  Vi gjør først oppmerksom på at skytterlaget er glade for at det bygges nye boliger på Skålahalvøya og at aktiviteten generelt øker.

  Skytterlaget ble for et par år siden kontaktet av et konsulentfirma som Molde kommune hadde engasjert til å utrede byggefeltet. Dette med bakgrunn i de støyutfordringene som skytebanen potensielt kunne utgjøre. En representant for konsulentfirmaet var på befaring på skytebanen og fikk også med seg kopi av støyberegninger foretatt i 2010. Vi ba under befaringen om å få oversendt konsulentens rapport og også om bli informert om videre saksgang og utvikling for byggefeltet. Dette ble vi lovet, men det har ikke skjedd.

  Ut fra planen ser vi at det planlegges tiltak for å begrense støy fra skytebanen. Noen av tiltakene som omtales, er planlagt på vår grunn. Vi synes derfor det er merkelig at vi ikke har blitt informert om disse planene. Vi forlanger og forventer at vi, i god tid, blir informert om videre framdrift og saksgang.

  Skytterlaget stiller seg positiv til støybegrensende tiltak, også ved utvidelse av eksisterende voll som ligger mellom skytebanen og riksvegen, forutsatt at de ikke fysisk hindrer vår aktivitet og at kostnadene i sin helhet dekkes av andre enn skytterlaget. Det er imidlertid svært viktig at alle tiltak som planlegges på vår grunn legges fram for godkjenning av skytterlaget og DFS.

  Nesjestranda & Skaala skytterlag krever også at vi får skriftlig bekreftelse fra Molde kommune om at utbyggingen av Hasleliåsen byggefelt, verken nå eller i fremtiden, vil medføre at våre aktiviteter må begrenses eller reduseres.

  Mvh.
  Reidar Ahdell,
  leder Nesjestranda & Skaala skytterlag

  2017-08-16 21:19:34
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under