Høring/Oppstart

Illustrasjon
Høring/Oppstart Detaljregulering for Nørstebøen 12/14/16 og Øygardsvegen 6/8

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsplanarbeid startes opp i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Nørstebøen 12/14/16 & Øygardsvegen 6/8.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse.

Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Arealet er avsatt til villamessig bebyggelse og friområde/turveg i gjeldende reguleringsplan. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning. Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

Medvirkning:

Har du innspill til planen? Send inn din uttale innen 21.02.2020

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS
Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, 

eller på e-post: post@angvikprosjektering.no.

Vedlegg:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.