Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 28. april 2021 - 09. juni 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 201921

Detaljregulering Grandfjæra øst - forslag 2. gangs behandling
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 20.04.2021 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 28.04.2021 - 09.06.2021

Hensikt med planen
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for en gjennomførbar og trinnvis utbygging av planområdet. Bebyggelse vil i hovedsak bestå av boligbebyggelse. De østligste byggeområdene er foreslått til kombinert formål bolig – næring. Samtidig skal det tilrettelegge for en offentlig tilgjengelig sjøfront til gode for allmenheten.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 09.06.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

application/octet-stream201921 Vedtak. 144 KB
application/octet-stream201921_Plankart_060421 2.9 MB
application/octet-stream201921_Planbestemmelser 432 KB
application/octet-stream201921_Planbeskrivelse 4.5 MB
application/octet-stream201921 Detaljregulering Grandfjæra Øst - Presentasjon utvalgsmøte 2021-02-16 14.8 MB
application/octet-stream201921 Detaljregulering Grandfjæra øst - Innspill og kommentarer til varsel om oppstarts 5.1 MB
application/octet-stream201921 Detaljregulering Grandfjæra øst - plannr. 201921 - Forslag 2. gangs behandling 895 KB
application/octet-stream201921 Detaljregulering Grandfjæra øst - Vurderinger og endringer etter utvalgsbehandling 1.3 MB
application/octet-stream201921 V01 - Referat - Oppstartsmøte MK 32 KB
application/octet-stream201921 V02 - Presentasjon av planarbeid for naboer - 14 jan 2020 4.7 MB
application/octet-stream201921 V03 - Referat - informasjonsmøte med naboer 132 KB
application/octet-stream201921 V04 - Referat - Møte med Moldegård vel 23 KB
application/octet-stream201921 V05 - Referat - Arbeidsmøte 1 & 2 MK 237 KB
application/octet-stream201921 V06 - Referat - Møte om trafikkforhold - Kommunalt vegnett 575 KB
application/octet-stream201921 V07 - Referat - Møte om trafikkforhold 16 KB
application/octet-stream201921 V08 - Støyutredning Grandfjæra detaljregulering_m vedlegg X01-X05 8.4 MB
application/octet-stream201921 V09 - Trafikkanalyse Grandfjæra øst 11.1 MB
application/octet-stream201921 V10 - Sol- og skyggeanalyse 2.6 MB
application/octet-stream201921 V11 - Supplerende grunnundersøkelser - Foreløpig presentasjon av resultater 356 KB
application/octet-stream201921 V12 - Geotekniske grunnundersøkelser 1.3 MB
application/octet-stream201921 V13 - Situasjonsplan_Illustrasjonsplan 2.2 MB
application/octet-stream201921 V14 - Situasjonsplan_Illustrasjonsplan - Rev 2021-03-05 2.2 MB
application/octet-stream201921 V15 - Illustrasjonsplan - Vegen Grandfjæra 365 KB
application/octet-stream201921 V16 - Illustrasjonsplan med byggegrenser fra områdeplan - Rev 2021-03-05 3.5 MB
application/octet-stream201921 V17 - Fugleperspektiv og oppriss nord 856 KB
application/octet-stream201921 V18 - Illustrasjoner - bebyggelsen sett fra nord 1.6 MB

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Mine meninger vedlagt i pdf-fil

  2021-06-09 22:29:24
  [Svar]
 • Høringsuttalelse til foreslått detaljregulering Grandfjæra ØST - forslag 2. gangs behandling – plannr.: 201921

  Hvem har eiendomsrett til fjorden?
  På 30-tallet ble Moldeholmene vernet for fellesskapet. I dag ville de samme politikerne kjempet for miljøet langs Moldefjordens nordside. De enorme ødeleggelsene som har skjedd siden den gang tjener oss til liten ære, – neste generasjon vil dømme oss hardt. For å rett opp tidligere feil, bygger man nå Sjøfronten I og II for millionbeløp.
  Man må ikke tillate og bygge en betongvegg («bunkers») i flere 100 meters lengde, og med omkring 9 etasjer høyde på de beste strandtomtene vest og øst for sentrum, Bjørset og Grandfjære. Bygningene er for høye, og står for tett, bare for at de få, skal få økonomisk gevinst. Fellesskapets interesser blir ikke vektlagt.
  I Middelhavsområdet har de forstått tidligere feilgrep, og river nå relativt nye høyhus, som for få år siden ble bygget i strandkanten. Områdene er nå blitt grøntområdet til bruk for fellesskapets beste.
  Mange ønsker sammenhengende gangvei, en grønn lunge, fra Kviltorp til Kvam. Det er i dag politikerne har muligheter til å gjøre riktige valg og rette opp tidligere feil.


  Per Ivar Brekke

  2021-06-09 20:38:02
  [Svar]
 • jf vedlegg.
  (erstatter tidligere innsendt dok. med samme navn)

  2021-06-09 20:17:12
  [Svar]
 • Med så høge blokker og så tett som her er planlagt stemmer det dårlig med kommunens visjon om å stemme overens med eksisterende bebyggelse i området. Dei høgste bygga bør eskaleres ned minst 2 etasjer og det bør være meir luft mellom blokkene.Slik det no er planlagt blir bebyggelsen bak stengt inne fra sjøen, og fra sjøsida blir det reist ein vegg av høge blokker.Det einaste natulige badestedet som er igjen i Molde fjære blir også ødelagt, den er faktisk brukt ein del.Dessuten vil det bli eit stort støyproblem fra traffikken til beboerane i området bak desse blokkene da veggene vil kaste lyden tilbake. Det er mykje tunge kjøretøy som kjører østover fra ferja.
  Dei bakerste blokkene bør snuast nord-sør, dette for å gi bedre siktelinjer og for å redusere støyrefleksjonen.

  2021-06-09 15:39:08
  [Svar]
 • Molde sin beliggenhet og naturlige utforming med helling mot fjorden, er sannsynligvis byens
  viktigste verdi og særegenhet.
  De planlagte byggene er altfor store. De vil fra sjøsiden dekke for byen bak, og fra baksiden dekke for
  utsikt mot fjord og fjell.
  Utbyggingen vil føre til forringelse av etablerte nabolag (mer støy, mindre utsikt) og byen som helhet.
  Fra de nye leilighetene blir det en upåklagelig utsikt og beliggenhet, mens det etablerte nabolaget
  blir «innesperret» og får forringet utsikt og verdi på sine eiendommer.
  En slik utbygging vil sette presedens for fremtidige utbygginger. Leilighetskompleks av slike
  dimensjoner må legges i bakkant av byen vår - ikke i forkant!
  Utforming (spesielt høyde og siktlinjer) må ta hensyn til byens særegenhet, og til eksisterende
  bebyggelse og nabolag, inkludert badestranden og Moldegård.
  Prosjektplan må sikre at området passer inn i byen vår - også dersom utbyggingen av uforutsette
  årsaker blir utsatt eller ikke fullført.
  Digital tvilling må foreligge for både politikere og publikum før videre saksgang i en så omfattende
  utbygging midt i Molde sentrum. Denne bør vise både helt og delvis fullført prosjekt.
  Slik vi ser det, må dimensjonene på utbyggingen reduseres kraftig om den ikke skal forringe Molde
  sin viktigste verdi og særegenhet for fremtiden.
  Med vennlig hilsen
  Anne-Marit Heggdal Brevik og Torstein Brevik

  2021-06-09 01:41:51
  [Svar]
 • Utsikt

  2021-06-09 00:20:35
  [Svar]
 • Vedr. Plan nr 201921 Detaljregulering Grandfjæra øst

  Som interessent til en av de berørte eiendommene ønsker jeg å komme med noen merknader til utbyggingsplanen Grand Fjære.

  De planlagte byggene mot øst, bygg F og G, med en kotehøyde på 28,5 meter vil ha negativ påvirkning på områdets:
  * Utsikt mot sjø og fjell
  * sol- og skyggeforhold
  * trafikkstøy grunnet støyrefleksjon
  * mulige verdivurdering

  Bygg F sin maksimale høyde bør reduseres til 22,5 meter, den nordlige delen maks 19,5 meter kotehøyde.
  Bygg G sin høyde bør reduseres til maks 25,5 meter.

  I tillegg er jeg bekymret for hvordan trafikken skal avvikles, både inn-/utfart fra boligområdet og inn på dagens og fremtidig bilvei.

  Grunnen for mitt valg for bosetting i dette området var utsikten, det var det første kriteriet ved valget. Den utsikten blir med disse planene bare bygninger og ikke lenger sjøen, Hjertøya og Sunnmørsalpene.

  Etterlyser også digital tvilling for å mer korrekt visualisere hvordana byggene vil se ut i fremtiden.

  2021-06-08 23:56:58
  [Svar]
 • Som interessent til en av de berørte eiendommene ønsker jeg å komme med noen merknader til utbyggingsplanen Grand Fjære.

  Jeg vokste opp like ved planområdet, og har tilbrakt utallige timer her til både bading og generell utforskning av nærmiljøet, etter hvert midt blant forholdsvis tung industri. Gleden av utsikt mot sjø og fjell forsvant etter med etablering og/eller utvidelse av Oshaug Metall, Stålprodukter m.fl. Likevel er jeg positiv til at dette området skal få et nytt liv, og at barndomsminnene bokstavelig talt legges i/under grus. Området kan og bør fornyes, forskjønnes og utvikles. Det behøver dog ikke å gå på bekostning av alt annet.

  Molde by er en stor skråning, noe som har sine klare fordeler med en slik utsikt mot fjord og fjell. Grandfjæra har potensiale til å bli et av byens mest attraktive områder, en virkelig indrefilet helt nede i vannkanten. Området det er snakk om ligger i utgangspunktet godt til i terrenget, på et lavere nivå enn det aller meste av eksisterende bebyggelse. Mulighetene til å skape et prosjekt som ivaretar basale behov hos nåværende beboere, forskjønner byen og viderefører de vesentlige forbedringene som har skjedd langs «strandpromenaden» i sentrum er definitivt til stede.

  Dette er man nå i ferd med å skusle bort på en monstrøsitet av en blokkbebyggelse, som vel knapt arkitekten selv kan like. Planene virker blottet for estetisk sans, har et komplett fravær av omtanke for naboer, tilnærmet null tilrettelegging til terrenget, og trolig kun ett mål for øye; Maksimal profitt (og dermed i praksis lavest mulig byggekostnader). Hele nabolaget, inkludert kulturskatten Moldegård, vil bli gjemt bak veggen til denne «ghettoen». I kommuneplanens arealdel skrives det at «Nye tiltak bør opprettholde nærområdets karakter ved å samspille med høyde, volum, grunnflate, terreng og farge». Jeg forutsetter ved bygging i dette området at dette samspillet ikke kun skal være med tilliggende industribygg, men også med bakenforliggende boligbebyggelse.

  Enkelte av de som etter hvert kjøper seg inn på prosjektet (i hvert fall helt mot sjøfronten) kan nok glede seg over både utsikt og duften av hav (og metall), men da på bekostning av minst like mange av de som bor og har bodd i området i lang tid. Gamle bygg er pusset opp, det er tilrettelagt for nye terrasser og balkonger. Mange har sikkert gledet seg til å få redusert trafikkstøy når en ny trafikkløsning erstatter fergekø. I stedet serveres en murvegg som totalt eliminerer det lille de en gang hadde (eller kunne håpe på) av utsikt til både fjell og fjord. Har virkelig de som har bodd i området i en årrekke så lite verdi for Molde by?

  Jeg har følgende forslag til endringer av planen:

  • Bygg F og G blir svært skjemmende og alt for høye i forhold til eksisterende bebyggelse mot nord. Dette vil gi vesentlig redusert soltilgang, spesielt i vintermånedene. Bygg G bør derfor reduseres til maksimalt 25,5 meter, bygg F til maksimalt 22,5 meter, og sistnevnte trappes ytterligere en etasje ned i nordenden.
  • Generelt er byggene plassert svært tett, og siktlinjene mellom bygg fra eksisterende bebyggelse vil i praksis være fraværende og/eller verdiløse. Bygg F bør derfor slankes i den østre delen.
  • Digital tvilling må utarbeides og gjøres offentlig tilgjengelig i god tid før neste saksbehandling. Dette er tidligere lovet fra utbygger for å synliggjøre påvirkningen på eksisterende bebyggelse. Utbygger besitter (visstnok) kompetanse til å oppføre bygg til hundrevis av millioner, men klarer tilsynelatende hverken selv eller ved hjelp av andre å produsere en digital fremstilling av hvordan dette påvirker området. Utbygger er dog i stand til å påstå at «siktlinjer gjennom bebyggelsen blir bedre» (med de planlagte endringene). I den produserte videosnutten er enkelte av byggene praktisk nok fremstilt som om de er nær gjennomsiktige. Videoen gir på ingen måte et godt bilde av utbyggingens påvirkninger på eksisterende bebyggelse.
  • En god totalløsning for trafikkavvikling og myke trafikanter (rekkefølgekrav) må foreligge og godkjennes før planen viderebehandles.

  Disse endringene vil bidra til å redusere den trafikkstøyen som høye og brede blokker langs E39 vil reflektere til det etablerte boligområdet mot nord, uavhengig av om veien fortsetter som (hoved)innfartsåre til Molde sentrum eller ikke. Det vil også bidra til at nåværende beboere i området i det minste beholder en viss følelse av nærhet til naturen, og ikke blir stengt helt ute av sine nye naboer.

  Dette er kun en begynnelse i opparbeidelsen av en ny bydel i Molde, eller «en noe redusert utbygging» som det kalles i planbeskrivelsen. Dersom ikke kommunen nedsetter fornuftige krav på dette tidspunkt, vil det trolig få den følge at fremtidig utbygging av området blir minst like ødeleggende for eksisterende beboere.

  PS! Det kommenteres fra plankonsulent/forslagsstiller at forringede solforhold vinterstid ikke vil påvirke virkningsgraden av planlagte solceller på tak. Samtidig oppgir SINTEF og produsenter av solcellepaneler at virkningen ofte er best på vinterstid, da slike installasjoner trives best i kjøligere temperatur og når sollys reflekteres av snø.

  PPS! Jeg vedlegger også min uttalelse som pdf.

  2021-06-08 15:10:47
  [Svar]
 • Se vedlegg.

  2021-06-08 09:59:36
  [Svar]
 • Det er åpenbart at en digital tvilling er nødvendig for kunne gjøre et ansvarlig vedtak.
  Plasseringen av prosjektet så nær bykjernen og med et så massivt utrykk krever ansvarlighet av bestemmende myndigheter. Ønsker byens innbyggere en slik fortetting, og ikke minst høyde, ved sjøen? Blir planen vedtatt og gjennomført vil det for alltid ligge der som et signal på hva som er mulig å få gjennomført når næringsinteresser står mot lokale innbyggeres interesser.
  Betydelig redusert byggehøyde og mer «luft» mellom byggene vil få prosjektet til å fremstå som mye mer attraktivt for omgivelsene.
  Argumentet med at så lenge du bor i en by må du tåle å miste all utsikt mener jeg ikke er holdbart.

  2021-06-07 07:53:13
  [Svar]
 • Det framlagte forslaget er altfor høyt og for tett. Det er arkitektonisk lite spennende og føyer seg inn i rekken av bygg på utbyggers premisser, dvs. minst mulig kostnad, mest mulig inntekt. Når det reklameres med flott utsikt og solrikt, er det på bekostning av det etablerte boligmiljø. Vi vil oppleve prosjektet som en mur som dekker for sjø og fjellutsikt. Trafikkmessig vil dette bli en flaskehals og støymessig en stor plage.
  Jeg stiller meg undrende til den politiske behandlingen av saken. På siste møte i utvalget ble det bestemt at utbygger skulle framskaffe en digital tvilling for å synliggjøre påvirkningen planen vil ha på eksisterende boliger. At dette er blitt fraveket framstår som et knefall for utbygger.
  Vi vet at flere politkerne i utvalget er enige med oss, men har blitt presset til å innta en annen holdning. Det framstår som udemokratisk og utidig maktutøvelse. Denne saken er for viktig for mange mennesker til at den kan avfeies med billige argumenter som at nå må utbygger få komme i gang.
  Vi er vel alle enige i at området bør opparbeides, men på en måte som gjør det levelig for oss bak.
  Det er vel også på tide at kommunen har en egen plan for byutvikling og ikke lar seg styre av «den store utbyggeren».

  2021-05-31 17:32:30
  [Svar]
 • Merknader til Plan nr 201921 Detaljregulering Grandfjæra øst

  Som interessent til en av de berørte eiendommene i forbindelse med utbyggingen av Grand Fjære, vil jeg komme med merknader til planen for Grand Fjære. De planlagte byggene mot øst, bygg F og G, blir skjemmende og altfor høye i forhold til den eksisterende bebyggelsen mot nord. Byggene får en kotehøyde på maks 28,5 meter. Den planlagte høyden på de nevnte byggene sør for etablert boligbebyggelse er det helt nødvendig at det gjøres endringer på! F-bygget vil få en høyde tilsvarende stålhallen vest for Kosbergs arkitektkontor. Det er helt uakseptabelt! En slik høyde vil føre til vesentlig redusert soltilgang, spesielt i vintermånedene.
  Høye og brede blokker langs E39 vil reflektere trafikkstøy fra trafikken langs E39 til det etablerte boligområdet mot nord. Støyrefleksjonen vil eksistere like fullt om E39 fortsetter som europavei i framtida eller om veien fortsetter som hovedinnfartsåre til Molde sentrum. En reduksjon av høyden på alle bygg vil kunne dempe denne støyrefleksen.
  Jeg stiller også spørsmål ved hvor digital tvilling, som ble vedtatt i tidligere utvalgsmøte, befinner seg. Den må foreligge i rimelig tid for både offentligheten og utvalgsmedlemmene før saken kan behandles videre. Den vedlagte videosnutten gir på ingen måte korrekt og mangfoldig digitalisering av utbyggingen slik vedtaket forutsetter.
  Forslag til endringer:
  • G- bygget får en maksimal kotehøyde på 25,5 meter
  • F-bygget får en maksimal kotehøyde 22,5 meter og trappes ytterligere ned en etasje i nordenden. Dette vil også redusere støyrefleksjonen fra E39.
  • Øke siktlinjer øst for F- og G-bygget ved å gjøre F-bygget slankere i den østre delen. Dette begrenser også støyrefleksjonen
  • Digital tvilling må legges ved og være offentlig tilgjengelig i god tid før neste saksbehandling i utvalget.

  2021-05-31 09:28:24
  [Svar]