Oppstart

Kartutsnitt Høgnakken
For uttale i perioden: 05. november 2016 - 16. desember 2016
Oppstart

Plan nr 201327

Detaljregulering Høgnakken.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 gis det melding om at det blir satt i gang reguleringsarbeid for gnr 26 bnr 635 og deler av gnr 26 bn3 i Høgnakken

Bakgrunn:

Området er i gjeldende kommuneplans arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse. I gjeldende reguleringsplan er området regulert til offentlig bebyggelse og friluftsområde. Formålet er å regulere området til boligbebyggelse i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Det har vært annonsert før med oppstart av planarbeid for Blåbærlia 2, gnr 26 bnr 635 (september 2014), men nå er området utvidet, slik at del av nabotomta også blir med i planarbeidet


Medvirkning:

Har du innspill til planen? Send inn din uttale under, innen 16.12.2016

eller du kan sende ditt innspill til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Hei,
  Her er noen synspunkt fra Beboer/Høgnakken Borettslag.

  Høgnakken Borettslag er et familievennlig boligstrøk med rolige omgivelser, og naturlig skjermet av omkringliggende skogsområde. Det er småhusbebyggelse i og rundt dette boligområdet/bydelen.

  KOLLEN/HØGDEN lengst øst i detaljreguleringen er viktig for kvaliteten til barns tilgjengelighet/nærhet for bruk og lek i naturen. Dette er et naturområde som har stor verdi for nærmiljøets barn, tilgjengelig og oversiktlig, og hyppig brukt. Det er derfor svært viktig at man for fremtiden bevarer denne delen av skogsområdet i detaljreguleringen som omfatter "kollen/høgden".

  I tillegg til barn og unges bruk og lek, omfatter denne "Høgden/kollen" også dyretråkk for vilt, samt en tursti for allmennheten. En evt bebyggelse på denne kollen vil også kunne betydelig skyggelegge flere av beboernes sikt østover pga høydeforholdet, med risiko for estetisk sett å stå som "et sår" i terrenget ifht eksisterende og fremtidig bebyggelse i området.

  Oppføing av nybygg bør også følge normen for området ellers, og kun bestå av småhus.


  Håper innspill tas hensyn til i det videre arbeidet.


  Mvh
  Vebjørn Storås
  Styremedlem, Høgnakken Borettslag

  2016-12-08 11:19:52
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under