‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

illustrasjon_kart
For uttale i perioden: 30. januar 2018 - 16. mars 2018
Høring/Oppstart

Plan nr 201609

Detaljregulering - Julsundvegen 91 og 93

Plan- og utviklingsutvalget har i møte 23.01.2018, sak 01/18 vedtatt at forslag til detaljregulering for Julsundvegen 91 og 93, plannr 201609,  legges ut
til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10.

Planen legges ut i tiden 02.02. – 16.03. 2018, og er tilgjengelig som papirversjon i resepsjonen på rådhuset. 

Merknader til planforslaget må være sendt til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

innen: 16.03. 2018.

Saksbehandler : Lone Kjersheim

Plan- og utviklingsavdelinga.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Felles uttale for Storvikvegen 10, 12 og 14, se vedlegg.

  2018-03-16 22:06:27
  [Svar]
 • Min eiendom i Julsundveien 97B med tilhørende garasje og utkjøring til Julsundveien.

  Jeg har uttalt meg tidligere, da spesielt om de trafikale utfordringer dette vil medføre.
  Når det nå planlegges 20 boenheter i Julsundveien 91/93 pluss besøkende til disse boenheter,
  samt trafikk fra de eksisterende boliger, sier det seg selv at det blir en stor utfordring å lede trafikken inn og ut fra Julsundveien.
  Kommer det biler samtidig fra øst og vest som skal inn til området, samt biler som skal ut på Julsundveien og samtidig skal krysse en gangvei.
  I tillegg til dette er det trafikk til og fra naustene på sydsiden av Julsundveien, ser jeg for meg det komplette kaos i trafikk bildet.
  Det er i dag 60 km fartsgrense på denne strekningen, og vi som bor i dette området vet at det til tider kjøres veldig fort på denne strekningen. Så jeg er veldig bekymret for hva dette prosjektet kan medføre seg.

  Veiløsningen må vel planlegges i detalj før det i det heletatt startes opp med et slikt prosjekt.
  Dette for å ivareta både kjørende og myke trafikanter.


  Vennlig hilsen
  Tor-Inge Finnøy

  2018-03-15 14:30:48
  [Svar]
 • Høringsfristen er satt til 16. mars.

  Vi har utvidet høringsfrist.

  Merknader fra oss kommer etter nærmere avtale med Molde kommune.


  Mvh.

  Trond Aunan og Marianne Bolghaug
  Julsundvegen 89
  6412 Molde

  2018-03-14 21:21:43
  [Svar]
 • Naturvernforbundet i Molde ser det som positivt at planbeskrivelsen legger vekt på verdien av Storvikskogen for flora og dyreliv og verdien som området har for lek og rekreasjon. Vi er også enig i at det er viktig å ta vare på grønne lunger mellom bebyggelser.

  Det er også positivt at kommunen synliggjør §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Men vi mener at vurderingene har blitt alt for generelle. De er av en slik karakter at de kunne ha vært brukt i alle saker der spesielle naturverdier på forhånd ikke er kjente. Det konkluderes, men uten at det opplyses om hvilke spesifikke naturfaglige vurderinger som er lagt til grunn for konklusjonen om at kravene i naturmangfoldloven er ivaretatt.

  Vi mener videre at utbyggingsområdet bør vurderes med tanke på faren for spredning av fremmede arter. Blant annet ved eventuell transport av jord fra hageområdet. Dette er tema som også er sentralt i naturmangfoldloven samt forskriften om fremmede organismer og som vi mener også må inn i en planutredning. Noen av artene, som blant annet finnes i hage- og kulturlandskapet i kommunen, er slireknearter, tromsøpalme og hagelupin.

  Når det om kunnskapsgrunnlaget (§ 8), blir vist til at det verken i Naturbasen eller Artsdatabanken finnes registreringer om området, kan vi ikke se bort fra at den mest sannsynlige årsaken er at naturmangfoldet aldri har blitt undersøkt og verdivurdert. Det blir også veldig generelt når det i planbeskrivelsen står at det i saken ikke har kommet fram opplysninger som skulle tyde på at det kan være arter eller naturtyper i planområdet som ikke er fanga opp av nevnte registreringer. Deretter blir konkludert med at det heller ikke er påvist mulige effekter av tiltaket.

  Vi mener at ved en vurdering etter naturmangfoldloven, er kommunen pliktig til å finne ut hvilket naturmangfold som kan påvirkes av beslutningen, hvilken tilstand dette naturmangfoldet har og hvilke effekter beslutningen vil ha på naturmangfoldet. Det kunne for eksempel ha kommet fram noen vurderinger om alderen på naturskogen nord i planområdet. Gammel skog med dødt trevirke har for eksempel en større biologisk verdi enn en ung skog. Det kunne ha vært skrevet litt om skogsstrukturen og vegetasjonen på bakken. Har skogen for eksempel en del skyggefulle partier i mosaikk med vesentlig varmepåvirket vegetasjon? Etter Naturbasen har Molde kommune 7 skogstyper som har spesielt stor verdi for naturmangfoldet. For eksempel gammel barskog. I planbeskrivelsen burde det ha vært gjort noen vurderinger om en av disse 7 kanskje finnes i den øvre delen av planområdet og som kanskje kan bli skadet ved en utbygging.

  Vi mener at først etter at det er gjort en grov vurdering av naturmangfoldet i et utbyggingsområde, kan det konkluderes med at det er ikke noe som tyder på at spesielle naturverdier kan bli skadet.

  Vi mener også at rutinen må være at kommunen tar ansvar for at eventuelle viktige naturverdier i et planområde blir avklart før en formell planprosess starter opp. På den måten kan kommunen allerede under forhåndskonferansen med en utbygger gi noen signaler om den naturfaglige verdien som et innspill til planarbeidet. I en slik sammenheng kan en ikke se bort fra at utbygger ser seg tjent med å gi et kort oppdrag til en kompetent biolog for å gi planprosessen en god naturfaglig forankring.

  Vår konklusjon er at hele Storvikskogen, som et viktig grøntdrag i byen, må vernes mot inngrep. Vi vil derfor at byggegrensen blir satt lenger ned slik at hele Storvikskogen blir bevart. Vi mener også at det blir feil å regulere det som ønskes bevart som et byggeområde. Vi ønsker derfor at Storvikskogen blir regulert som areal for grønnstruktur (naturområde/friområde).

  2018-02-25 21:08:03
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under