‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Fjordstuene_illustrasjon
Høring/Oppstart Detaljregulering Molde Fjordstuer

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for av utvidelse Molde Fjordstuer innenfor gnr/bnr 25/549, 24/552, 24/553, 24/573, 24/1381 og 24/1367.

Bakgrunn:

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvidelse av Molde Fjordstuer vestover gjennom at det etableres et tilbygg mot dagens bygningsvolum. Tilbygget vil ha samme form og uttrykk som dagens bygningsmasse. Nytt tilbygg vil være omtrent 15 m bredt i øst- vestlig retning. Planområdet er på ca. 6,6 daa.

Medvirkning:

Innspill til oppstartsvarselet sendes til Sweco Norge AS avd. Molde, Julsundvegen 47B, 6412 Molde, innen 7. mai 2018.

Kontakt:

Spørsmål til reguleringsarbeidet kan rettes til Ida Sigerseth:
Tlf: 482 26 526
E-post: ida.sigerseth@sweco.no


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.