Høring/Oppstart

Retiro avgrensning
For uttale i perioden: 14. oktober 2021 - 12. november 2021
Høring/Oppstart

Plannr. 202030

Detaljregulering på Retiro - Varsel om utvidet planområde
Oppstart av reguleringsarbeid for regulering av Retiro ble varslet 02.02.2013 (plan-ID: 200611). I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjør Molde kommune utvidelse av planområdet for reguleringsplanen.

Formål:

Planen omfatter Retiro-området nord for Fannestrandsvegen fra Nøisomhet i øst til gravsted i vest og opp mot bebyggelsen i nord. Formålet med reguleringen er å legge til rette for park, idrettsanlegg, gang-/sykkelveg og boligbebyggelse samt tilhørende funksjoner.

Planområdet er utvidet mot vest etter at prosjektet for Knausenlinja ble avsluttet. I tillegg blir deler av den planlagte gang- og sykkelforbindelsen mellom sentrum og Kviltorp skole (plan-ID: 201210) inkludert i planen for å ha en sammenhengende vurdering og helhetlig planlegging.


Medvirkning:
Har du innspill til planarbeidet? Send inn din uttale under, innen 12.11.2021, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Vennligst oppgi saksnummer PLAN-20/02001 ved alle henvendelser.

Saksbehandler: Björn Gregull
Arealplanlegger


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Bygg sammen dette området med Retirostranden via et grønt lokk over Fannestrandveien.
  Før Tøndergårdbekken inn i området og etabler dammer igjen.
  Lag en fantastisk park som blir en attraksjon for innbyggerne og som trekker folk og turister til byen. Planlegg for gangveier tilpasset rullestolbrukere. Plant massevis av roser i alle varianter. Retiroparken vil da bli omtalt som "Roseparken". Lekeområder for barn må også inn i planene.

  2021-11-12 22:21:02
  [Svar]  Link
 • Retiroparken
  For meg er det viktig å vektlegge Retiroparken som en kjempestor mulighet for Molde kommune. Skogen er full av kulturminner og en historie som er helt unik i Europeisk sammenheng.
  El gran Retiro i Madrid var motivasjonen for Christian Johnsen til å skape denne unike parken på Fannestranden i 1874. Retiroparken i Madrid er mye eldre enn vår Retiro. Den er i alle fall tatt vare på og kjent over hele verden.

  Kommunen har hatt denne parken i sin hånd siden 2005, men enda ikke sett lyset.
  Dette er ikke en park til besvær, men et potensiale for merkevarebygging for byen vår. Rosenes by kan også bruke rosene inn i denne satsingen.

  Engasjementet for parken er stigende, og med satsing på dette som en grønn lunge i et bynært område, er det et enormt potensiale i frivilligheten.

  Økonomi
  Hvis kommunen tror at dette blir veldig dyrt, så tror jeg at de tar feil. Her kan det gjøres mye med forholdsvis små midler.
  Sett i forhold til Sjøfronten så blir det småpenger, men med en mye større mulighet til å gjøre byen attraktiv.
  Statlige midler sitter løst i en slik grønn satsing.
  Jeg tror ikke staten bidrar økonomisk for å bygge ned en park til fordel for boligbygging.

  Derfor er min oppfordring til kommunen å ta grep nå. Se mulighetene, ikke problemene.

  Bevar hele Retiroparken og gjør den til en diamant for Molde by, regionen og landet vårt.

  Anders Venås

  2021-11-12 09:13:49
  [Svar]  Link
 • Retiroskogen i sin helhet har et utrolig potensiale til å bli en grønn lunge i Molde, men som går fra å være et forsømt område i forfall til en et nydelig turområde med både folk, dyr og natur. Vi er mange både personer, fagpersoner, velforeninger, fellesskap og næringsliv som helt sikkert kan bidra stort i en felles dugnad både økonomisk, men også av menneskelige ressurser og engasjement. Om Molde kommune gir sin befolkning muligheten til å være med og bidra inn i dette, skal de ikke se på egen kommuneøkonomi som begrensningen for hva som er mulig å få til. Så bevar hele skogen i sin helhet og la folk bli med på et stortstilt og samlende dugnad for hele byen!

  2021-11-11 23:15:42
  [Svar]  Link
 • Full støtte til Naturvernforbundet i denne saken. For oss som bor ved Retiroskogen er området uvurderlig.

  2021-11-11 20:46:58
  [Svar]  Link
 • Støtter opp om Naturvernforbundets brev, datert 29.10.2021, i sin helhet

  2021-11-11 20:42:16
  [Svar]  Link
 • Jeg er enig med Berit Breistrand som skriver: Jeg ønsker at hele skogen vernes. La den vokse fritt, bli litt uframkommelig og robust. Vi trenger grønne lunger i tettsteder, der folk kan rusle rundt, kjenne på roen, ungene kan undre seg og vi får en liten smak av natur. Der fugler kan finne hekkeplasser og insekt kan leve.
  - En park kan ikke erstatte en fri og robust skog.

  2021-11-11 20:19:58
  [Svar]  Link
 • 100% enig med Kathrine, Martin og de andre her som mener at dette området bør vernes og restaureres. En tragedie om ikke denne perlen blir tatt vare på!

  2021-11-11 19:19:02
  [Svar]  Link
 • 100% enig med Kathrine, Martin og de andre her som mener at dette området bør vernes og restaureres. En tragedie om ikke denne perlen blir tatt vare på!

  2021-11-11 18:38:54
  [Svar]  Link
 • Retiro har mulighet for å bli et fantastisk spennende sted for hele byens befolkning. I et folkehelseperspektiv og med bruksverdi som turområde er det med sin egen historie unikt og Molde kommer aldri til å få noe sånt igjen hvis ikke kommunen kjenner sin besøkelsestid nå. Jeg oppfordrer dere til å se utover i Europa hva folkeparker kan bety og tenke stort. Ikke gjenta feilen med kulturhuset som ligger som en skamplett i Chateauethagen. Gi byens befolkning et sårt tiltrengt parkområde og tilrettelegg for rullestoler og naturvern. Tenk hvor stolte vi kan bli av Retiro! Hvis utbyggerne får viljen sin er skaden uopprettelig og det blir en skamplett for Molde sin videre historie. For å løse dette økonomisk er dugnadsånden stor, tenk grønt i forhold til arbeidstrening og hageterapi gjennom naturveiledere som arbeidsledere.

  2021-11-11 18:17:55
  [Svar]  Link
 • Se vedlagte pdf

  2021-11-11 16:52:33
  [Svar]  Link
 • Retiro Kulturminneparks Venner er en gruppe ildsjeler som har engasjert seg gjennom Molde og Omegn Hagelag. Fra 2022 vil vi være egen forening.

  Vårt engasjement er motivert ut fra ønske om å bevare og utvikle Retiroparken til glede for hele byens befolkning. Her er store kulturhistoriske verdier og stort mangfold av planter, trær og dyr.

  Vår pågående aktivitet er:

  • kartlegge biologisk mangfold for riktig skjøtsel av området.
  Flere artsstudier er gjennomført.
  • gjenskape historisk parkdam «Atlanterhavet».
  Tiltak er beskrevet og sendt relevante myndigheter.
  • bevare kulturminner og formidle historisk kunnskap. Mye foreligger.
  • tilrettelegge for bærekraftig bruk, - rekreasjon, helse og naturopplevelser

  Vår motivasjon omkring parken er økende. Ikke minst på bakgrunn av svært positiv tilbakemeldinger på arbeidet som er i gang. Her kan nevnes Møre og Romsdal Fylkeskommune.

  Biologiske og økologisk verdier og bruken av Retiro mister lett sine påviste kvaliteter om arealet av parken reduseres. Vi går derfor imot planer for boligbygging.

  Å nå slå ring om dette området i Molde by er helt i tråd med at restaurering og beskyttelse av natur og grøntområder i dag et satsingsområde både nasjonalt og internasjonalt.

  2021-11-10 18:40:18
  [Svar]  Link
 • Retiroskogen må bestå som eit verdifullt friområde for fugler og dyr. Skogen er rik på spesielt fugler. Dei gamle dammene i skogen bør restaureres og fylles med vatn. Vatnet blei vel leda inn frå Villa Retiro via rør og har vel ikkje hatt vasstilgang frå Tøndergårdsbekken / Retirobekken. Vatn kan muligens ledes frå bekken via dammene. Eier Planor må rydde opp i alt søppelet og særlig alt glasset etter knuste vinduer på bygningene. Sjå bilder på vedlagte innlegg for å sjå bilder av forfallet og blant anna glasskår etc rundt bygningene. Link til innlegg : https://borg-fotoblogg.blogspot.com/2021/11/villa-retiro-i-fritt-forfall-molde.html . Sjå vedlagte bildefil for alt glasset som eier Planor bør pålegges å rydde opp i.

  2021-11-08 23:33:13
  [Svar]  Link
 • Jeg ømsker meg fine stier til turgåing- mmed gode muligheter for piknik / grilling - samt lagt til rette for lek

  2021-11-08 22:13:16
  [Svar]  Link
 • Her bør Molde kommune ha tunga beint i munnen. Tenk å ha et parkanlegg så sentralt, der det ikke trengs uendelig med ressurser for å tilbakeføre det til fordums prakt! Tilbakefør bekken, og be inn befolkningen til dugnad for å få ryddet kratt og søppel. Dyrelivet kommer igjen, vi trenger dette området! Tenk helhet, badeliv på Retiro"stranda" etterfulgt av piknik i parken!
  Nå er tiden inne for å vise at det ikke kun er penga og Gutteklubben Grei som rår!

  2021-11-08 08:27:50
  [Svar]  Link
 • Jeg ønsker at hele skogen vernes. La den vokse fritt, bli litt uframkommelig og robust. Vi trenger grønne lunger i tettsteder, der folk kan rusle rundt, kjenne på roen, ungene kan undre seg og vi får en liten smak av natur. Der fugler kan finne hekkeplasser og insekt kan leve.
  - En park kan ikke erstatte en fri og robust skog.

  2021-11-06 00:26:12
  [Svar]  Link
 • Støtter opp om Naturvernforbundets brev, datert 29.10.2021, i sin helhet.

  2021-11-05 18:34:48
  [Svar]  Link
 • Bevar Retiro skogen ! Ikke ødelegg den.

  2021-11-05 10:29:28
  [Svar]  Link
 • Støtter opp om Naturvernforbundets brev datert 29.10.21. Retiroparken må bevares, vi har snart ingen grønne lunger i denne byen! Nå må politikerne ta til vettet- området blir også mye brukt av skolen i nærheten og burde blitt ryddet slik at det er trygt for barna å ferdes der! Dette burde vært gjort for lenge siden og det er en skam for byen at dette området ikke er blitt tatt vare på! Det første som bør tas tak i er vel bygningen som holder på å ramle sammen - enten må det rives eller så må det settes i stand!

  2021-11-05 08:30:21
  [Svar]  Link
 • Negativ til dette. Bruk heller området øst for seilerhytta for nye idrettsanlegg.. F. Eks skateboardrampe og sykkelanlegg. Som er populært.
  Mem ikke begynn å kapp retiroskogen i byen. Byen skulle jo hatt meire skog!!

  2021-11-04 14:46:51
  [Svar]  Link
 • Jeg støtter også opp om Naturvernforbundets brev, datert 29.10.2021, i sin helhet.
  Det er en skam å ta vekk så fin natur, det skjønner vell alle. Det er fin plass for folk i alle aldre, ikke minst så føler man at man trenger ikke "ut av byen" for å få en så fin følelse som det denne skogen gir. Skjønner ikke hvorfor det ikke er vernet fra før, noe som burde ligge på sin plass! Hvorfor gjøre byen ennda mer grå? Hvorfor ta vekk noe så fint som dette? Husene som er der, burde vært restaurert/pusset opp.. Burde laget en cafe/bakeri som stod der, hadde vert nydelig til både skogen og badeplassen over veien. Molde kommer til å bli en veldig tung plass å bo i, om alt skal være i samme farger og lyder.. La retiro skogen stå, fuglesang, barnelatter, menneskesmil, turer, dyr som bor i skogen og de som besøker, farger, minner og ikke minst frisk luft!

  2021-11-04 11:33:14
  [Svar]  Link
 • Støtter opp om Naturvernforbundets brev, datert 29.10.2021, i sin helhet.

  2021-11-03 20:57:52
  [Svar]  Link
 • Jeg støtter Naturvernforbundets uttalelse. Retiroskogen må bevares slik den er, som et «ufrisert» og fritt område der fugler, dyr og folk kan trives sammen. Skogen har en rik historie og en spennende vegetasjon. Fuglelivet er rikt og vi som er naboer kan glede oss over fuglesangen døgnet rundt. Vårt nærområde er allerede forringet med kgb, der lys og støy er påtrengende.

  2021-11-03 19:11:06
  [Svar]  Link
 • La Retiro skogen få leve, og bevar den fine skogen for tur opplevelser som mange mennesker gleder seg over!

  Dette er en historisk plass som fortjener å bli vernet og beskyttet for bebyggelse!

  2021-11-01 13:46:51
  [Svar]  Link
 • Retiroskogen burde bevares. Bruk naturen i sin naturlig form, natur lekeplass? Bruke trærne for å lage trehytte og gjør den til en magisk plass som er miljøvennlig og passer alle. Ikke sett opp enda flere boliger eller noe annet form av bygning som ødelegger den vakre, grønne og rolige perle på øst Molde!!!

  2021-10-31 21:52:57
  [Svar]  Link
 • Retiro-skogen er en viktig, sjelden og sentral grønn lunge. Den trenger ikke ofres for å øke størrelsen på asfaltjungelen. Kommunen bør ta ansvar for å gjøre området til det har potensiale til å bli - et hyggelig, sentralt rekreasjonsområde. Det trenger ikke løses komplisert eller kostbart, men skogen har vært i fritt (forfall) i lang tid. Own up!

  Jeg støtter også Naturvernforbundets uttalelse hva gjelder å ivareta dyrelivet innenfor området.

  2021-10-31 21:46:43
  [Svar]  Link
 • I stedet for å ødelegge den vakre perlen Retiroparken er, så skulle jeg heller ønske at den ble restaurert tilbake til slik den var i sin storhetstid. Det hadde vært et stort løft for Molde. Noe å være skikkelig stolt over i bybildet.

  2021-10-31 17:58:44
  [Svar]  Link
 • Støtter opp om Naturvernforbundets brev, datert 29.10.2021, i sin helhet.

  2021-10-31 14:41:39
  [Svar]  Link
 • Kommunen bør tenke seg godt om før de raserer dette området. Slike grønne lunger og friområder er viktig i byer, og som noen andre også nevner er det av betydning både for folk og dyr at slike steder bevares. Det er ikke noe som kan gjøres om på om det fjernes nå. Tenk på fremtidige generasjoner og ta gode avgjørelser hva gjelder slike områder. Å bevare en slik grønn lunge i Molde er viktigere enn å bygge mer fotballbane, vei etc.

  2021-10-30 23:14:12
  [Svar]  Link
 • Retiroparken er og har vært en fredet plett i masse år. Området er et attraktivt turområde for store og små. Jeg har i over 40 år hatt hester på beite på den delen av parken som vender mot kirkegården på Tøndergården. Til stor glede for alle som daglig går tur i området. Dette har vært med å skape miljø i nærområdet. Jeg har tatt prøver av vannet i bekken, for å teste om det var rent vann til dyrene – og det var det. Og hestene mine, og mange andre sine hester har fått nyte godt av dette stedet. For store og små har det vært en glede å kunne se dyr i nærområdet, noe som ikke lenger tilhører hverdagen vår.
  Hadde ikke hestene beitet der, så hadde nok også denne grønne pletten grodd mye mere igjen disse årene.
  Jeg håper at jeg også for fremtiden kan få lov å sette opp gjerder og bruke dette til beite for hester.

  2021-10-24 22:21:32
  [Svar]  Link
 • Jeg ønsker at skogen skal bevares som friområde. Det hadde vært fint om den åpnes opp/rydder bort litt skog, slik at det ikke går ann å gjemme seg bort så lett i skogen. Noen har trolig campet i skogen i sommer, noe jeg ikke synes noe særlig om. Det hadde også vært fint med litt belysning ala Katthola. Skogen har et rikt dyreliv, som er ganske unikt for et boligområde mitt i byen, det burde man prøve å bevare. Det er også veldig flott at enga blir brukt som hestebeite om sommeren.

  2021-10-19 19:30:15
  [Svar]  Link
 • at vi må ta vare på hele skogen som er der i dag. Stier kan godt oppgraderes å gjøres finere, samt rydde å ordne opp. Hvis det blir bebyggelse på nedre halvdel vil det ruinere det flotte skogshabitatet som er unikt å kunne ha i nærheten av Molde sentrum. Skogen gir også et rikt dyreliv til både pattedyr og fugler, som rådyr og ugler. Hvis det skal være tilkomst vei fra Knausen, så vil jo den og spise mye av skogen og område. Området brukes også mye i frilufts sammenheng. Både gående/joggende og hundeluftere bruker det dagelig. Det finnes mange andre områder rund Molde som kan bygges ut. Alle byer har en grønn lunge som de skjermer for å gi en finere by. Det finnes mange andre områder rund Molde som kan bygges ut før dette.
  Antall boliger som kan bygges sør for linjen er svært begrenset i forhold til hva det vil ødelegge av natur.

  2021-10-18 19:59:49
  [Svar]  Link
  • La Retiroskogen forbli en park, ta vare på skogen, få tilbake vannet. Sett ut benker mm.
   Jeg går nesten hver dag gjennom skogen, og den er helt unik med sine flotte trær. Det er er en helt spesielt å gå gjennom portalen og innover stien. Jeg går stille for å lytte på fuglesang, eller håper å se et rådyr...elsker Retiroskogen❤
   Mvh.Sigrid Sundsbø

   2021-11-05 22:32:53
    Link