‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Ill_ ranesvegen 49a
For uttale i perioden: 09. desember 2019 - 14. januar 2020
Høring/Oppstart

Plan nr 201914

Detaljregulering Ranesvegen 49A på Skåla

Varsel om oppstart av detaljregulering av boligområde i Ranesvegen 49a på Skåla, planid. 201914

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for boligområde på gnr/bnr 15/44, Ranesvegen 49a på Skåla i Molde kommune. Planid i Molde kommune er 201914, saksnummer er 2019/3691.
Sweco Norge AS avdeling Molde er engasjert til å utarbeide planforslaget på vegne av forslagsstillerne som er Tore Ulvestad, Borghild Ulvestad og Silje Ulvestad.

Bakgrunn:

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til boligområde og friområde. Formålet med reguleringsplanen er å regulere deler av eiendommen (gnr/bnr 15/44) til boligformål. Planområdet er i underkant av 7 dekar.

Det ble gjennomført oppstartsmøte med Molde kommune 5.11.2019. Kommunen har avgjort at planforslaget ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.
Etter varslet oppstart vil plandokumentene utarbeides iht. plan- og bygningsloven. Fullstendig planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Medvirkning:

Innspill sendes innen 15. januar 2020 per post til  
Sweco Norge AS avd. Molde ved Andrine Kylling
Storgata 42
6412 Molde

Eller på e-post til: andrine.kylling@sweco.no
Tlf: 98 88 38 18


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.