‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Sion_kart
Høring/Oppstart

Plannr: 201802

Detaljregulering Sion Molde, nytt menighetshus

l samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljreguleringsplan for nytt menighetshus for Sion Molde innenfor gnr/bnr 29/725, 29/858 og 29/610. Plannummer er 201802, saksnummer er 2018/171.

Bakgrunn:

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av menighetshus i dagens bygningsmasse hvor Slatlem driver bilforretning. Bygningsmassen vil ha omtrent samme form som dagens bygningsmasse, men uttrykket endres samtidig som det etableres en ny garasje nord på eiendommen. Dagens adkomst fra Kometvegen videreføres, men det reguleres inn tosidig fortau langs vegen. Planområdet er på ca. 4 daa.

Medvirkning:

Innspill til oppstartsvarselet sendes til Sweco Norge AS avd. Molde, Julsundvegen 47B, 6412 Molde, innen 30. april 2018.

Kontakt:

Spørsmål til reguleringsarbeidet kan rettes til Ida Sigerseth:
Tlf: 482 26 526
E-post: ida.sigerseth@sweco.no

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.