Høring/Oppstart

202002 Kartutsnitt
For uttale i perioden: 31. august 2020 - 12. oktober 2020
Høring/Oppstart

Plan nr 202002

Detaljregulering vest for Opdølselva
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 18.08.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tida 31.08.2020 - 12.10.2020

Hensikt med planen
Mål med planen er å tilrettelegge for en sikrere ferdsel for myke trafikanter mellom Hjelsetvegen, Vigvollvegen og det nye sykehuset på Hjelset.

Medvirkning:
Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 12.10.2020

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Naturvernforbundet i Molde mener at det i planen og planbestemmelsen om grøntstruktur, må skilles mellom naturområde som ikke skal opparbeides og grøntareal som kan opparbeides. Vi ser behov for en detaljert plan for restaurering av massedeponiet, og det er viktig at all deponering av jord og stein i planområdet stopper opp.Vi ønsker en planbestemmelse om at det ikke er tillatt å plante arter som er med i Artsdatabanken sin fremmedartliste i risikogruppene svært høyt, høyt og potensiell høy. Vi ønsker en planbestemmelse med krav om at nye bygg i småbåthavna i størrelse, formspråk, materialbruk og farge skal harmonere med bygde og naturgitte omgivelser. Vi ønsker en planbestemmelse for småbåthavna med forbud mot plassering av containere, og vi mener at den som står i strandkanten må fjernes. (Se vedlegg)

  2020-09-24 20:49:16
  [Svar]  Link
 • Leser av beskrivelsen/ kart, at ny gangvei i Vigvollvegen vil føre til at mange oppstillingsplasser for bil vil bli fjernet ved barnehagens nordside. De fleste av de ansatte i barnehagen parkerer inntil veien (på nordsida) i dag. Noe få bruker den oppsatte parkeringsplassen i barnehagen, pga at den ligger tett inn til lekeområder og det har skjedd at det har blitt kastet steiner og div. over gjerdet på bilene. Ser dere har planer om en liten parkeringsplass (på deler av Eltexområdet), øst for friområdet, og vest for veien ned til badestranden. Tenker dere må bruke hele området øst for grøntområdet/ friområdet til parkeringsplass da det til tider er mye bil her. På fine sommerdager er det stor tilstrømming til badestranden og da er dette området fylt opp av bil. Barnehagen har i perioder foreldremøter og dugnader som fører til behov for mye plass også. Det store grøntområdet vi har gjort på dugnad vil også bli enda finer om dere lager en asfaltert parkeringsplass på tomta(Eltextomta) og vi unngår gjengroing.
  Fotballbingen som i dag står på området til barnehagen bør ligge utenfor der den ligg i dag, da mange barn ikke får tilgang der før etter stengetid i barnehagen. Det store grøntområdet vi har vest for nedkjørsel til badestranda og den kommende parkeringsplassen hadde vært en fin plass for ballbinge. Da hadde vi god oversikt over barna og til stor glede for mange eldre. Plassen øst for barnehagen er bortgjemt, og jeg tror området der blir fort gjengrodd av småskog da jeg har lite tro på at Molde Kommune vil vedlikeholde området. Jeg støtter opp om forslaget til Joakim Eikrem fra tidligere innlegg.
  Har ønske om at det ble et møte med kommunen i bygda, evt. før eller etter høstferien.
  MVH Laila Berg.

  2020-09-01 16:25:36
  [Svar]  Link