Høring/Oppstart

Kartutsnitt
Høring/Oppstart E39 Vik - Julbøen (Romsdalsfjorden). Høring av forslag reguleringsendring i Molde kommune, kryssområde Julbøen
I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-14 har Statens vegvesen igangsatt reguleringsendring for del av detaljreguleringsplanen E39 Vik – Julbøen på Julbøen i Molde kommune.

Hensikt med planen

Hensikten med reguleringsendringen er å legge til rette for følgende: 
Det legges til rette for trinnvis utbygging på strekningen Julbøen – Molde. 
Dette betyr at det skal legges til rette for kun enkle tunnelløp fra Julbøen mot Molde som ett første byggetrinn. Rampesystemet på Julbøen må da endres slik at rampene for utbygging med enkle tunnelløp avsluttes utenfor tunnel. Dette kan løses med den forslåtte løsningen som her framlegges til høring. I tillegg heves E39 i kryssområdet slik at E39 går over fylkesvegen. Med dette oppnås stigning <3 % for tunnel videre mot Molde, og det er derved ikke behov for ekstra kjørefelt i tunnel for å ivareta forbikjøring for perioden med ett enkelt tunnelløp (byggetrinn 1).

Løsning er tilpasset alle alternativer som har vært ute på høring i KDP Julbøen – Molde, og vil kunne behandles helt uavhengig av denne.

Medvirkning

Eventuelle merknader til endringen sendes pr e-post til: harald.johnsen@vegvesen.no merket «merknader til omregulering Julbøen».

Frist for innsending av merknader er grunnet påske utvidet, og satt til 12.05 2021.

Kontakt

Evt. spørsmål kan rettes til harald.johnsen@vegvesen.no, tlf. 915 12 885

Aktuelle dokumenter:

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.