‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

201913_ill Elvegata
For uttale i perioden: 08. oktober 2019 - 03. november 2019
Høring/Oppstart Tips en venn Skriv ut

Plan nr 201913

Elvegata nord

I forbindelse med forslag til ny boligutvikling i Elvegata 17c – 19, gbnr. 25/1119 og 25/1118, ser Molde kommune det nødvendig å fornye den eksisterende reguleringsplanen i området. Hele området som tidligere er regulert til industriformål, er i dag bebygd med bolighus, de fleste fra 50-tallet. Det er uheldig at planarbeidet på et så begrenset område skal skje med flere enkeltplaner, som vil være dårlig koordinert. Konklusjonen er derfor at det må utarbeides én samlet reguleringsplan, avgrenset som vist på vedlagt illustrasjon.

De aktuelle eiendommene ligger innenfor en reguleringsplan fra 1972. I tillegg vil reguleringsarbeidet også berøre en plan fra 1977 og 2009. 

Kommunen ønsker å ivareta overordnet interesser ved å sikre grønnstrukturen i området, samt bevare gang- og sykkelvei i området. En ny gang – og sykkelveg er under utvikling i sørlig del av planen. Formålet er å oppgradere dagens sykkelnett i området mellom Fagerlivegen, Elvegata og Fabrikkvegen. 

I kommunedelplanen fra 2016 er arealbruksformålet endret til boligformål. Denne planen gjelder foran eldre reguleringsplan her. I denne samme planen ligger området i fortettingssammenheng innenfor «hvit sone», hvor «fortetning tillates basert på ny reguleringsplan». Kommunen ønsker derfor å utarbeide en ny reguleringsplan med riktig formål i henhold til dagens situasjon, rette på feil i eksisterende reguleringsplanen i forhold til faktiske eiendoms- og veigrenser, samt digitalisering av området. 

Medvirkning:

Har du innspill til planen? Send inn din uttale under, innen 04.11.2019
eller du kan sende ditt innspill til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten.
Seksjon arealplan og landbruk

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.