Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 21. oktober 2021 - 12. november 2021
Høring/Oppstart Forslag til endring av gjeldende forskrift om skoletilhørighet
Forslag til ny § 7 i Forskrift om skoletilhørighet for Molde kommunes grunnskoler.

Skolebruksplan 2021-2030 ble behandlet i Hovedutvalg for oppvekst, kultur og velferd 10.05.2021 PS-21/21, Molde formannskap 11.05.2021 PS-46/21, Molde kommunestyre 20.05.2021 PS-33/21.

Pkt. 6 i vedtaket om presisering av skolekretsgrenser har i andre kulepunkt en formulering som gjør at det er nødvendig med en endring av gjeldende Forskrift om skoletilhørighet, vedtatt 27.04.2020.

Hovedproblemstilling:

Dagens formulering i § 7 i vedtatt forskrift av 27.04.2020:
§ 7 Søknader om skolebytte innen kommunen
1) Søknad om skolebytte sendes den skolen det søkes til. Rektor fatter vedtak. 
2) Ved vurdering av søknader blir følgende kriterier vektlagt:
- søsken ved skolen
- trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
- medisinske eller sosiale forhold
3) Ved innvilget søknad om skolebytte vil de generelle reglene for skoleskyssgrenser gjelde i de tilfeller skolebyttet er et tiltak for å sikre retten til opplæring. Rektor ved den skolen det søkes til vurderer dette i saksbehandlingen av søknaden.
 
Sett i sammenheng med pkt. 6. i vedtak i sak PS-33/21 av 20.05.2021 andre kulepunkt:
 • Ved praktisering av skolekretsgrenser generelt i heile kommunen skal ein etter søknad kunne ta sosiale og praktiske hensyn der det beste for eleven vert vektlagt jf tidligere vedtak, sak 18/20
I dette vedtaket er «praktiske hensyn» et nytt kriterium som ikke er med i gjeldende forskrift. Videre forutsetter vedtaket at barnets beste blir vektlagt.

Drøfting:

Sammenhengen er søknad om skolebytte til annen skole enn nærskolen i egen kommune. 
Ved vurdering av søknad skal en etter vedtak av 20.05.21 kunne ta sosiale og praktiske hensyn der elevens beste blir vektlagt.

Sosiale hensyn

Sosiale hensyn er ivaretatt i opprinnelig forskrift, §7, pkt.2, tredje strekpunkt: «medisinske eller sosiale forhold»
Kommunen legger til grunn en streng fortolkning. Når det gjelder medisinske forhold vil det forutsette en legeerklæring som støtter bytte av skole. Når det gjelder sosiale forhold må dette gjelde utfordrende sider ved skolemiljøet for eleven, alvorlig grad av sårbarhet, mistrivsel, skolevegring, ekskludering, mobbing o.l. Elevens utfordringer må kunne dokumenteres gjennom skolens arbeid i saken, ev. fra PPT.
Sosiale forhold vil dermed ikke inkludere ordinære vennskap, fritidsaktiviteter osv.

Faktorer som da kan vurderes er:

 • Søsken ved skolen
 • Opplevde utfordringer i læringsmiljøet

Praktiske hensyn

Kommunen legger til grunn en streng fortolkning av «praktiske hensyn»
Det vil ikke være tilstrekkelig at det er mest praktisk/lettvint for foreldre f.eks. fordi de skal «den veien» på vei til jobb. Det må nærmest dokumenteres uoverkommelige/svært vanskelige praktiske problemer. 

Forhold som kan vurderes

 • Store praktiske problemer for familien
 • Trafikksikkerhetsmessige forhold
 • Kollektivtransport

Elevens beste

 • Rett til å bli hørt
 • Vurdere hva som er barns beste i denne saken, jfr. slike saker
 • Vekte vurderingen opp mot andre hensyn
 • Dokumentere innholdet i barns beste-vurderingen og forklare vektingen av de ulike hensyn i begrunnelse av vedtaket

Forslag til ny § 7 i Forskrift om skoletilhørighet for Molde kommunes grunnskoler

§ 7 Søknader om skolebytte innen kommunen
 1. Søknad om skolebytte sendes den skolen det søkes til. Rektor fatter vedtak. 
 2. Ved vurdering av søknader blir følgende kriterier vektlagt:

Sosiale forhold:

 • Søsken ved skolen
 • Opplevde utfordringer i læringsmiljøet
Praktiske forhold:
 • Store praktiske problemer for familien
 • Trafikksikkerhetsmessige forhold
 • Kollektivtransport

3. Barnets beste skal vurderes og vektlegges. 

4. Ved innvilget søknad om skolebytte vil de generelle reglene for skoleskyssgrenser gjelde i de tilfeller skolebyttet er et tiltak for å sikre retten til opplæring. Rektor ved den skolen det søkes til vurderer dette i saksbehandlingen av søknaden.
 

Vedlegg:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • FAU ved Nordbyen skole har i møte 11/11-21 gått igjennom "Forslag til endring av gjeldende forskrift om skoletilhørighet" og sender inn vedlagte høringssvar.

  2021-11-12 12:46:23
  [Svar]  Link