‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside Frivilligplan 2014-2017
Vedtatte planer

Frivilligplan

Frivilligplan for Molde 2014-2017
En levende, mangfoldig og uavhengig frivillighet er en grunnleggende faktor for et godt lokalsamfunn. Frivilligheten i Norge ligger «på verdenstoppen», og yter et stort bidrag til det norske samfunnet. Over halvparten av alle nordmenn deltar i frivillig arbeid/ innsats. (Kilde: Frivillighet Norge).

Molde kommune ønsker å synliggjøre betydningen av frivillig innsats, og å vise hva kommunen gjør - og kan gjøre, for å legge forholdene til rette og stimulere til økt frivillighet. Planen har ikke et mål om å omhandle all frivillighet i Molde kommune, til det er aktivitetene altfor omfattende.

Frivilligplanen er tilpasset kommuneplanens samfunnsdel, og kommunens kulturplan. Planen inneholder tiltak som bygger på Molde kommunes strategier og mål, og øvrige nasjonale og regionale føringer. Den skisserer nye strategiske mål og tiltak der dette har blitt aktuelt. 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.