‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 20. desember 2019 - 15. januar 2020
Høring/Oppstart Høring: Ruspolitisk handlingsplan 2020-2023

Bakgrunn

Planens formål er å vise kommunens status, utfordringer og samlede innsats knyttet til rusproblematikk (her også alkoholrelatert), forebyggende rusarbeid og tilbud til rusavhengige. Planen skal gi en oversikt over kommunens satsinger og målsettinger for planperioden. Planen skal gi et kort overblikk over dagens rusmiddelsituasjon, med hensyn til omfang av forbruk, forekomst og utfordringer. Handlingsplanen skal vise kommunens eksisterende og planlagte tiltak på rusfeltet.

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 15.01.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Ressurstjenesten
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • NAV Molde støtter planen i hovedsaken slik den foreligger, men jeg ønsker å kommentere følgende:

  Tiltak 26: Her bør en bruke ordet "Utvikle" i stede for Opprette.
  Tiltak 27: Dette vil vi ikke klare innenfor NAV Molde sin ordinære ramme. Vi har et pågående prosjekt (tilskudd) for IPS for de under 35 år, med tre stillinger og vil allerede her ha store utfordringer med å implementere disse i ordinær drift. Tiltaket krever ekstrakostnad på en stilling.

  Mvh
  Nadine Deidok
  NAV-leder
  NAV Molde

  2020-01-15 22:00:53
  [Svar]
 • Den ruspolitiske handlingsplanen som foreligger, fremstår som en godt gjennomarbeidet plan og en støtter planen slik den foreligger, men ønsker å kommentere på følgende punkt:

  7. Oversikt over aktører og tjenester - beskrivelse av FACT:
  Målgruppe er mennesker med alvorlig psykisk lidelse med tilleggsproblematikk som eks. rusproblem, lavt funksjonsnivå.

  I FACT veksles det mellom nivåene:
  • Intensiv koordinert oppfølging/behandling (flere i teamet på – daglig planlegging av hvilken oppfølging/ behandling som skal gis og av hvem)
  • Case Management (individuell oppfølging – andre teammedlemmer/ samarbeidspartnere trekkes inn ved behov)

  Følgende evidensbaserte intervensjoner fremheves i FACT-modellen:
  • Psykoedukasjon
  • Medikamentell behandling
  • CBT (kognitiv atferdsterapi)
  • Pårørendearbeid
  • Integrert rusbehandling
  • IPS (Individual Placement and Support - individuell jobbstøtte)

  10. Tiltak i planperioden
  Tiltak 40: FACT har erfart at de alvorligst syke ROP-pasientene med lavest funksjonsnivå også har veldig lav boevne og kan være vanskelig å bygge en relasjon til. I perioder gir også noen av dem uttrykk for at de føler seg utrygge, de er en utsatt gruppe for å bli utnyttet og utsatt på ulike måter. Alvorlighetsgraden i sykdomsbilde og rusavhengighet vanskeliggjør relasjonsbygging og motivasjonsarbeid. Slik vi ser det har flere i denne pasientgruppen behov for bofellesskap(kanskje max 2-3 boenheter) med bemanning, helst døgnbemanning. På denne måten vil en kunne bygge relasjoner som også kan bidra til tettere oppfølging fra det øvrige hjelpeapparatet, og således være ressursbesparende mtp krevende koordinering og samhandling.

  Ellers støttes at en bør unngå å plassere for mange rusavhengige i samme bomiljø, da en har flere erfaringer med at dette har medført et eskalerende rusmisbruk.


  Mvh Line Bjørnerem
  teamkoordinator FACT Romsdal

  2020-01-13 16:25:48
  [Svar]
 • Folkehelsekoordinator og psykisk helsetj. i "distrikt Nesset" har raskt sett gjennom planen.
  En god og gjennomarbeidet plan hvor mange aspekt og tjenester er tatt med. Vil påpeke at Ungdata ble gjennomført i distrikt Nesset i 2017, og da med lav deltagelse pga. ulike omstendigheter. Det er viktig at kompetanse som allerede finnes blir benyttet også i distriktene Midsund og Nesset, samt at fagpersonell i distriktene får ta del i planlagt kompetanseheving. Vil også få sagt fra at ansvaret for rusarbeidet har ligget hos Nav i Nesset tidligere frem til og med 31.12.2019. Ifht.velferdsteknologiske løsninger er det viktig at repr.for psyk.helse og rustj. er representert inn i arb.gr. som arbeider med dette/ del av Smartby prosjekt.


  mvh. Mari Husan og Ellen Kr.Gagnat/Morten Kjøs

  2020-01-13 14:19:26
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under