‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Budsjettarbeid
Vedtatte planer Innkjøpsstrategi 2015-2022
Innkjøpsstrategien har retningsgivende mål og mulige tiltak for å utvikle en enhetlig anskaffelsesfunksjon og sikre en god kultur for anskaffelser i hele kommuneorganisasjonen.

Strategien omhandler:

  • Organisering
  • Roller
  • Kompetanse og kapasitet
  • Prosesser
  • Teknologi
  • Samfunnsansvar
  • Styring, oppfølging og kontroll


Strategien oppsummerer at det vil være hensiktsmessig at kommunen utnytter sine stordriftsfordeler i retning av å ha en mest mulig helhetlig anskaffelsesfunksjon. Dette når vi blant annet ved å styrke den sentrale innkjøpsseksjonen.

ROR-Innkjøp skal legge tilrette for at organisasjonen foretar korrekte og effektive anskaffelser. Dette skjer ved

  • mer dekkende bruk av avtaler,
  • utvikling av gode hjelpeverktøy for anskaffelser og
  • en mer tydelig anskaffelsesfunksjon, der roller er bedre definert og der tilpasset opplæring prioriteres høyt.

Det skal være trygt og enkelt å foreta innkjøp til virksomhetenes og kommunens drift og investeringsformål.

Strategien ble vedtatt i Molde kommunestyre 13.11.2014.


Aktuell lenke:

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.