‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Kart
For uttale i perioden: 24. mars 2020 - 01. mai 2020
Høring/Oppstart Innspill til kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Nesset
Det er utført kartlegging av friluftsområder i Nesset – nå ønsker vi din tilbakemelding for å supplere og kvalitetssikre kartleggingen.

Resultatene fra kartleggingen er presentert i temakartet Friluftsområder i Nesset.

Temakart: Friluftsområder i Nesset


Om temakartet

Temakartet tar ikke stilling til prioritering av friluftsliv opp mot andre interesser og er ikke en plan. Kartleggingen er heller ikke statisk, men vil revideres med jevne mellomrom slik at det kan tas opp endringer i bruken av friluftsområdene. Temakartet vil bidra til å forvalte kommunens friluftslivinteresser på en mer kunnskapsbasert og systematisk måte.

Det var Nesset kommune som i 2017 startet opp arbeidet med kartlegging av friluftsområder i kommunen.  Arbeidet er utført av en arbeidsgruppe med representanter fra flere avdelinger i kommunen, med god hjelp fra Nordmøre og Romsdal friluftsråd og lokale informanter.

Registrering av friluftsområder

Registreringer av områdebruk for friluftslivsaktiviteter i Nesset er knyttet til innspill fra lag/foreninger, enkeltpersoner og tidligere registreringer. Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er basert på Miljødirektoratet sin veileder M98-2013, Kartlegging og verdsetting av friluftsområder.

Verdsetting av friluftsområder

Områdene er avgrenset i kart og kategorisert etter type bruk. Deretter er arealene verdsatt etter ulike kriterier på en skala fra 1-5. Disse er;

  • Brukerfrekvens
  • Regionale og nasjonale brukere
  • Opplevelseskvaliteter
  • Symbolverdi
  • Funksjon
  • Egnethet

Bruk av enhetlig metodikk sikrer at resultatet blir mest mulig representativt for dagens friluftlivsbruk. Verdsettingen av områder vil ikke være helt objektiv, men metodikken gjør kartleggingen og vurderingene etterprøvbar.  

Friluftsområder i Nesset

Områdene er verdsatt i tre ulike kategorier:

A – Svært viktige friluftsområder.
Det er områder som har en generell høy skåre av verdsettingskriterier. Til sammen 39 områder er vurdert til å komme i denne kategorien.  

B – Viktige friluftsområder
Det er områder som har en generell middels skår av verdsettingskriterier. Til sammen 48 områder er vurdert til å komme i denne kategorien.  

C – Registrert friluftsområder
Områder med generell lav skår av verdsettingskriterier Til sammen 39 områder er vurdert til å komme i denne kategorien.  

 

Har du innspill eller kommentarer til temakartet?

Send inn din uttale under, innen 1. mai 2020.


Alternativt kan du sende ditt innspill til:

Molde kommune
Enhet for samfunn og plan
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Saksbehandler: Hogne Frydenlund

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under