‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

interkommunal plan for Romsdalsfjorden LOGOER
For uttale i perioden: 17. januar 2017 - 10. mars 2017
Høring/Oppstart Interkommunal plan for Romsdalsfjorden - Offentlig ettersyn

Kommunene Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes har vedtatt å legge forslag til interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 2024 ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med skriftlige merknader til planforslaget er 10. mars  2017.

Vedtak om offentlig ettersyn:

Midsund kommune.pdf

Molde kommune.pdf

Nesset kommune.pdf

Rauma kommune.pdf

Vestnes kommune.pdf

Det er inngått samarbeid mellom kommunene Nesset, Rauma, Vestnes, Midsund og Molde om å lage en interkommunal plan for sjøområdene i Romsdalsfjorden. Planen omfatter alle sjøarealene innenfor kommunegrensene til de aktuelle kommunenene og er avgrenset av kystkontür mot land. 

Formålet med planen er å gi grunnlag for god, langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressursene. Planen skal stimulere til samarbeid og verdiskapning, samt utvikle en mer ensartet forvaltningspraksis i planområdet. 

Planen omfatter generell bruk og vern av sjøområdene med underformål for prioritert arealbruk for ferdsel, farled, fiske, friluftsliv, natur, småbåthavner og akvakulturanlegg. Videre er det satt av soner for ferdsel og friluftsliv der det er registrert utført aktivitet.  

Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 2024 består av følgende dokumenter: Planbeskrivelse med konsekvensutredninger, planbestemmelser og tre juridiske plankart.

Plankart:

Plankart del 1 - Vannflate.pdf

Plankart del 2 - Sjøbotn.pdf

Plankart del 3 - Plankart_Del 3_Restriksjoner.pdf

Planbeskrivelse Interkommunal plan for Romsdalsfjorden.pdf

Konsekvensutredning -vurdering av enkelttiltak.pdf

Planbestemmelser.pdf

Det er laget eget plankart for hver kommune av Del 1- Vannflate, i større målestokk. 

Midsund_kommune_Del 1.pdf

Molde_kommune_Del 1.pdf

Nesset_kommune_Del 1.pdf

Rauma_kommune_Del 1.pdf

Vestnes_kommune_Del 1.pdf

Det er laget fem temakart som i hovedsak vil være illustrasjoner og bakgrunnskart for de juridiske kartene:

AIS (tetthet av ferdsel) pdf

Kvit sektor.pdf

Fiskeinteresser.pdf

Dybdekart.pdf

Natur.pdf

Merknader registreres via felles høringsskjema for alle kommunene. Høringsskjema er tilgjengelig nederst på denne siden.

Alternativt kan merknader sendes til: Interkommunal plan for Romsdalsfjorden, Rådhusplassen 1, 6413 Molde, eller til postmottak@molde.kommune.no.

Spørsmål om planforslaget som gjelder sjøareal i Molde kan rettes til planlegger Øystein Klempe, tlf 711 11 118 / 93093171

 

 

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Uttale frå Naturbruksnemda i Midsund til Interkommunal plan for Romsdalsfjorden:
  «Ein kan ikkje sjå at det i planen eller i konsekvensutgreiinga er vurdert kva verkander etablering av oppdrettsanlegg i sjø vil ha for bestandane av laks og sjøaure i kommunen. Område i A-8 ligg i nærleiken av utløpet av elva i Sør-Heggdal. Det står i konsekvensutgreiinga at området er i nærleiken av utløpet av elva og at det er registert oppgang av sjøaure, men det går ikkje fram om det er vurdert om denne lokaliseringa vil medføre at sjøaurebestanden vert meire eksponert for lakselus/ sjukdomar.

  Område A-2 ligg i eit område der sjøaur og laks går opp til elvene/ vassdraga i Rakvågen. Ein kan ikkje sjå at demme opplysninga ligg i saka.

  I Julsundet vil laks på inn eller utvandring passere nære oppdrettsanlegg og vere eksponert for lakselus.

  Midsund jeger og Fiskeforening arbeider med etablering av prosjekt for å auke bestandane av sjøaure i kommunen og det vil ha stor betyding for fritidsaktivitet og reiseliv i kommunen.

  Naturbruksnemda i Midsund vil be om at planen sin innverknad på laks og sjøaurebestandane vert vurdert før plana vert teken opp til endeleg handsaming.»

  2017-02-15 11:31:57
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under