Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 18. desember 2020 - 20. februar 2021
Høring/Oppstart

Plan nr K202001

Kommunedelplan for E39, Julbøen - Molde, Alternativ 4
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 08.12.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-14, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn  

Planen legges ut i tiden 18.12.2020 - 20.02.2021

Hensikt med planen

Formålet med kommunedelplanen er å gi et formelt grunnlag for ny E39-trasé mellom Julbøen og Molde. Molde kommune er planmyndighet og Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller for vegplanen.

Hvis du ønsker å se på planen da den var til høring i juli 2020 finner du den her

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 20.02.2021, 
eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kontakt

Saksbehandler: Hogne Frydenlund
Samfunn og plan

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Djupdalen velforening støtter uttalelsene fra andre foreninger, lag og privatpersoner om at alternativet som gjør minst inngripen i natur-, dyre- og friluftsliv velges. Det er fint at et fjerde alternativ, lilla linje, er utredet da dette er noe mindre uheldig enn blå og rosa trase. Likevel er det klart foretrukne trasevalget grønn linje, med sammenhengende tunnel.
  Moldemarka vest av stor betydning for oss i Djupdalen og hele resten av Moldes befolkning, og vi er lidenskapelig opptatt å bevare naturen der slik den er i dag

  2021-02-14 10:53:14
  [Svar]  Link
 • DNT Romsdal støtter uttalelsene fra andre foreninger/lag og privatpersoner om å velge alternativ som går minst mulig på bekostning natur, dyre- og friluftsliv.

  For naturen, dyre- og friluftslivet er grønn linje med veg i en lang tunell det klart beste alternativet. For de øvrige alternativene er lille veglinje mindre uheldig for naturen, dyre- og friluftslivet enn blå og rosa veglinje. I det lange løp, og også det korte, er det tunell som vil gagne oss og de som kommer etter oss.

  DNT Romsdal mener det må legges vekt på naturmangfold og landskapsverdier, friluftsliv og rekreasjon. Tenk på kommende generasjoner. Bevar Moldemarka.

  Foreningen oppfordrer lokale politikere til å tenke langsiktig og sørge for løsninger som står seg over tid, og ikke bidra til å legge ny E39 i åpen trase i deler av Moldemarka, men heller verne om den.

  2021-02-05 22:49:37
  [Svar]  Link
 • Risken sopp- og nyttevekstforening fastholder at vi stiller oss kritiske til planer for vegtraseer i dagen i Moldemarka, og anser alternativ 4 (lilla linje) som et uakseptabelt inngrep i Moldemarka vest, selv om alternativet er noe mindre uheldig enn blå og rosa linje.

  Reduksjon og degradering av skogsområder i Moldemarka vest er negativt for foreningens allmennyttige arbeid, for våre medlemmer og generelt for alle som er opptatt av naturopplevelser, artsmangfold, rekreasjon, sopp og nyttevekster i Molde og Molderegionen.

  Mvh styret i Risken

  2021-02-05 21:38:53
  [Svar]  Link
 • Hovedstyret i Molde og omegn Idrettsforening vedtok i møte 28. januar 2021 vedlagte uttale til planen.

  Dag Hole
  Leder

  2021-02-05 19:25:19
  [Svar]  Link
 • Holder med Moldemarkas venner sin uttalelse om å velge alternativ som går minst mulig på bekostning av terreng-inngrep.

  Mvh
  Karl Petter

  2021-02-05 19:02:55
  [Svar]  Link
 • På grunn av natur- og miljøkonsekvensane, rår vi frå å gå vidare med planane for Møreaksen og dei fire vegalternativene fra Julbøen til Molde. Om ein må seie noko om dei fire alternative vegføringane, er den med den lengste tunell (alternativ 4) det beste.

  2021-02-05 17:48:01
  [Svar]  Link
 • Viser til vedlagte høringsuttalelse.

  2021-02-05 15:04:26
  [Svar]  Link
 • Regner med at dette her er en plan som kun skal realiseres dersom E39 blir gjennomført med trase over Otrøya? Ergo det er kun marginal sjans for at denne her blir bygd?

  Henger meg ellers på Moldemarkas venner sitt forslag.

  2021-02-05 09:15:37
  [Svar]  Link
 • Molde Kommune Molde 03,02-2021
  Teknisk. Plan. Næring og miljø
  Rådhusplassen 1
  6413 Molde


  Kommunedelplan E39 Julbøen- Molde Alternativ 4 Lilla veglinje. Plan nr K202001


  Høringsuttalelse.

  Først vil jeg takke for at dere lettet litt på skylappene og ser bort i fra Blå og Rosa veglinje. Takk.

  Angående lilla veglinje så mener jeg at dette er fremdeles for mye nedbygging av vår natur og frilufts område. Støynivået blir også for høyt og ødelegger naturopplevelsen i store områder. Så her må dere lette enda litt til på skylappene. Det er en forutsetning at Møreaksen blir bygget for at E39 julbøen – Molde skal bygges. Nå er vel Møreaksen å gå baklengs inn i framtiden, den har lite eller ingen samfunsnytte lenger, og er nok den minst miljøvennlige løsningen i dag. Så her må dere fjerne skylappene helt og se på utviklingen. Skal dere likevel gå for dette forhistoriske alternativet som Møreaksen så er bare aternativ 4 Lang tunell som er akseptabelt.

  Rune Johan Tautra

  2021-02-04 20:01:06
  [Svar]  Link
 • Spørsmål om hvilken tunnel-klasse og ÅDT som er lagt til grunn for de lange ett-løps tunnelene.
  Er tunellene bygd for transport av farlig gods (ADR)? Noen restriksjoner? Fartsgrense/forbikjøring/stengning etc. Risikoanalyse utført?
  Der det er aktuelt med transport av farlig gods (ADR) i vegtunnelen skal det utføres en risikovurdering i samarbeid med brannmyndigheten for å vurdere behov for og eventuelt fastlegge regler og krav til transport av farlig gods gjennom tunnelen. Utført?
  Dersom det skulle skje en tunnelulykke der farlig gods er involvert, er imidlertid faren for et betydelig stort ulykkepotensial til stede. I fremtiden må vi regne med at branner vil skje hyppigere, både som følge av økt lengde og ellers økt trafikk i tunnelen.(TØI, 2012).
  Ulykker med farlig gods i tettbefolkede områder, på ferger med passasjerer, nær drikkevannskilder (Brusdalsvatnet Ålesund-Molde) eller i tunneler kan føre til alvorlige konsekvenser.
  Nasjonale hovedveier skal ikke gå gjennom tettbebygde strøk og undersjøiske tunneler hvor det finnes alternativ.
  Vi har ett mye bedre alternativ i Romsdalsaksen.
  MA er solgt inn med 110km/t fartsgrense, kort reisetid og med en altfor høy samfunnsnytte (HIM). Og hvilken ÅDT var lagt til grunn? - rimer dette tallet med ÅDT som er lagt til grunn for klassifisering og trafikk gjennom ettløpstunnelene eller er dette tallet også endret? Og hva med drift og vedlikeholdskostnadene, antall stengninger pr.år, bompenger, miljøregnskap/rapport for traseen.
  Her virker det å ha vært enveiskommunikasjon og lite toveiskommunikasjon mellom myndighetene og transportbransjen.
  Det er ikke tvil om at flertallet av folket og transportnæringen ønsker seg Romsdalsaksen som ett mye bedre alternativ.
  Ber myndighetene revurdere hele MA med tilførselsveier.

  2021-02-03 23:55:05
  [Svar]  Link
 • Hele E39 Møreaksen er en sammenhengende tragedie for hele Fylket, og en samlet transport bransje, og med så lange enveiskjørte tuneller som det her er lagt opp til, og uten sikre forbikjøringer muligheter, er dette ett bestillingsverk for å produsere tragiske trafikk offer for brukerne, og der selvberging skal gjelde, og som er uten rømningsveier, stopp galskapens akse, inkludert strekningen Julbøen Molde. Vi har både flottere og sikrere alternativer med Romsdalsaksen, som også er best på klima, og er støttet av NLF.

  2021-02-03 18:47:33
  [Svar]  Link
 • Moldemarkas Venner går primært for grønn veglinje, subsidiært for lilla veglinje.
  Se vår høringsuttalelse i vedlegg for mer info.
  Bevar Moldemarkas vest!

  2021-02-02 08:31:15
  [Svar]  Link
 • 10 km lang strekning med over 120 høydemeter og uten muligheter for forbikjøring er risikosport innenfor veibygging. Sammen med over 30 km med tunneler der selvbergingsprinsippet råder, vil vi med dette protestere sterkt mot planene for strekningen Julbøen - Molde og prosjektet Møreaksen.
  Se forøvrig vedlegg.

  2021-02-01 17:58:22
  [Svar]  Link
 • På grunn av natur- og miljøkonsekvensene, må Møreaksen og de fire vegalternativene fra Julbøen til Molde avvises.
  I et valg mellom de fire alternativene, er en lang tunell det beste. Alternativene rosa og blå veglinje er de mest negative for naturen.
  Hensikten med konsekvensutredningen er å sikre et godt beslutningsgrunnlag for de folkevalgte når verdien av naturen i Mordalen skal veies opp mot ekstra kostnader med en lang tunell. Vi mener at konsekvensutredningen fortsatt er faglig svak som et politisk beslutningsgrunnlag. Dette inkluderer også areal- og naturkonsekvensene av masse-deponiene som fortsatt er uavklarte.
  Vi ønsker at dette brevet blir lagt fram for de folkevalgte ved den politiske behandlingen av planen. Hele uttalelsen er lagt ved

  2021-01-18 12:55:28
  [Svar]  Link