‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Kartskisse
For uttale i perioden: 02. juli 2020 - 12. oktober 2020
Høring/Oppstart

Plan nr K202001

Kommunedelplan for E39 Julbøen - Molde
Teknisk, plan, nærig og miljø har i møte 24.06.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende kommunedelplan ut til offentlig ettersyn

Planen legges ut i tiden 07.07.2020 - 12.10.2020

Formål med planen
Formålet med kommunedelplanen er å gi et formelt grunnlag for ny E39-trasé mellom Julbøen og Molde. Molde kommune er planmyndighet og Statens vegvesen er tiltakshaver og forslagsstiller for vegplanen.


Medvirkning:
I forbindelse med høringen var det opprinnelig tiltenkt et åpent folkemøte. Av hensyn til koronasituasjonen vil prosjektledelsen i Statens vegvesen i stedet foreta en gjennomgang av forslaget til kommunedelplan og gjøre denne presentasjonen tilgjengelig i et digitalt opptak.
Se mere på Statens vegvesen sine sider

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 12.10.2020

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Teknisk, plan, næring og miljø
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler:Jostein Bø
Samfunn og plan


Aktuelle dokumenter:

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og uttalelser som gjelder Molde kommune sine plansaker registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Dette er en høring som i realiteten ene og alene er knyttet opp til valg av trase E39 (Møreaksen). Det er en betenkelig strategi.

  De tre alternativene som er lagt fram i denne høringen, har alle store ulemper: Lang tunnel og stor kostnad eller å ødelegge store dele av Moldemarka VEST.

  Det eneste akseptable må være grønn trase (lang tunnel). Jeg gir full støtte til det som Moldemarkas venner har skrevet om saken, både i høringen og i media. Å bygge gjennomfartsåre midt i marka vil være svært uheldig for friluftsliv og turmuligheter, ødeleggende for kvaliteten på friluftslivet og kritisk for en rekke dyrearter.

  Mvh
  Ketil Bjerkeland

  2020-09-18 13:53:00
  [Svar]
 • Tenk på kommende generasjoner. Bevar Moldemarka. Dersom Møreaksen skal gjennomføres, må det skje med tunnel hele vegen fra Julbøen til Fuglset. Det MÅ legges mer vekt på naturmangfold og landskapsverdier, friluftsliv og rekreasjon. Ikke på kroner spart ved å legge vegen i dagen. Det vil i det lang løp (og også det korte) gagne oss- og de som kommer etter oss.

  2020-09-15 20:31:14
  [Svar]
 • Nei til rasering av Molde marka!!!!!!

  2020-09-15 16:59:50
  [Svar]
 • Med dagens plan blir dette flotte turområdet ødelagt. Skal det gå vei her, bør den gå i tunnel. Stillhet og nærhet til natur trumfer ekstra kostnader til tunnel. Kostnadene for å bevare dette området er små sammenliknet med (den umålbare) verdien av å bevare området på lang sikt.

  2020-09-15 14:48:43
  [Svar]
 • Moldemarkas Venner går for vern av Moldemarka vest, ved at det bygges lang tunell. Velg grønt alternativ!

  2020-09-15 13:36:20
  [Svar]
 • Nei til veg igjennom Moldemarka for da blir det ødelagt fint turområde

  2020-09-15 00:18:35
  [Svar]
 • Hvis Møreaksen skal realiseres med E39 til Julbøen, må denne legges i tunnel og ikke i dagen. Vei i dagen vil rasere det flotte turområdet vi har på Kringstad som mange av Moldes innbyggere bruker Inkl meg selv.

  2020-09-14 23:06:25
  [Svar]
 • Høringer og utredninger bør ta inn over seg offentlig debatt. I denne saken er engasjementet stort og det er mange gode innspill som har blitt levert i form av debattinnlegg og øvrig offentlig ordskifte. Høringsinnspill reflekterer dette engasjementet. Dette bør SVV ta inn over seg.

  Behov for stillhet og ro kan ikke måles i penger, i likhet med andre immaterielle verdier. Det gjør ikke behovet mindre - snarere tvert imot.

  Med anbefalt alternativ for ny veg vil trafikkstøyen bli merkbar i områder som i dag er velsignet preget av stillhet, for mange den viktigste årsaken til å oppsøke naturen.


  Stillhet er en ikke prissatt konsekvens, men ikke mindre viktig av den grunn.
  Naturmangfold, friluftsliv og landsapsestetikk er andre eksempler på viktige verdier, som heller ikke er prissatt, men desto viktigere?

  Alf Idar Småge er kanskje den som har vært grundigst i å belyse denne problematikken og har levert et innspill som jeg slutter meg til 100 %.

  Konklusjon:
  Vern Moldemarka
  Tenk langsiktig, bruk besteforeldreperspektivet
  Gjeldende trase er 10 år ny, ikke 10 år gammel
  Vern kultur- og naturarven
  La oss gå foran og bruke "føre var" prinsippet

  2020-09-14 10:14:46
  [Svar]
 • Om Møreaksen skal realiseres, så må alternativet bli å legge hele strekningen i tunnel fra Julbøen til Fugelset.

  Jeg bruker vegen opp til Kringstadsetra som min daglige turløype når forholdene ligger til rette for det. Selv når det blåser kraftig er vegen opp til Kringstadsetra en lun plass å gå p.g.a granskogen. Hvis det skulle komme en bråkete bilveg der, ville turveien være ødelagt for all framtid.  Mvh Olav Rånes

  2020-09-13 22:20:53
  [Svar]
 • Jeg mener at vi ikke skal rasere det flotte tur-terrenget vi har på Kringstad.
  Vist det mot formening skal bygges vei, bør den gå i tunnel!

  2020-09-13 16:17:20
  [Svar]
 • Det er allerede for lite tur områder i molde, og dette inngrepet vil ta vekk noe av det siste vi har. Om det skal bygges vei må den gå i tunnel.

  2020-09-13 15:44:35
  [Svar]
 • Jeg mener at vi ikke skal rasere det flotte tur-terrenget vi har på Kringstad.
  Vist det mot formening skal bygges vei, bør den gå i tunnel!

  2020-09-13 15:16:25
  [Svar]
 • En vei i dagen gjennom Moldemarka vest vil være en tragedie både for generasjoner som ikke får oppleve den flotte, rolige naturen, og ikke minst for det verdifulle dyrelivet som hører til der.
  Nei til vei i dagen gjennom moldemarka vest!

  2020-09-13 15:15:09
  [Svar]
 • Jeg er også helt i mot at vegen legges i dagen. Det vil være ødeleggende for friluftslivet i området og vil gjøre uopprettelig skade på naturen. Vi har få turveger vest for byen og de må bevares.

  2020-09-12 14:14:02
  [Svar]
 • Om så veg kommer fra Julbøen, la den for guds skyld gå i tunell hele vegen for å bevare en av de få urørte turområdene vi har igjen! La marka leve!

  2020-09-12 00:21:24
  [Svar]
 • Stiller meg bak innlegg fra Alf Idar Småge i Romsdals Budstikke fredag 11. September. Videre utgreiing om alternativ tunnelutforming for å kunne etterleve fremtidens - ikke dagens - trafikkbehov er nødvendig. Samt sammenhengende tunnel i "grønn linje" for å ikke gjøre ødeleggende irreversible inngrep i naturen.

  2020-09-11 19:37:19
  [Svar]
 • En vei i dagen gjennom Moldemarka vest er svært uheldig og et inngripende tiltak for alle brukere av marka og dens nærmeste naboer. Området er svært viktig i sammenheng med friluftsliv og rekreasjon. I området Djupdalen, er det nesten 60 husstander som daglig benytter seg av alt som marka i «bakgården» kan tilby. Her vokser sopp og bær, man møter fugler og dyr og turmulighetene er nesten uendelige. Turen til Kringstadsetra er godt tilrettelagt for alle, det er også mulig å komme seg dit med rullestol og barnevogn. Dersom dette tilbudet forsvinner, er det kun runden rundt Øverlandsvatnet som står igjen som alternativ. Kringstadnakken er også et populært turmål, spesielt etter at det ble montert en huske på utsiktspunktet (på Instagram er det over 500 innlegg med #Kringstadnakken). Gapahuken, Samtun, er også et yndet turmål, der også de aller minste klarer å gå helt selv, en perfekt tur i både all slags vær, med mulighet til å ta middagen ute eller under tak. Når man velger å bosette seg i Djupdalen, som er et stykke unna sentrum, og nærmere marka, er det klart at en vei i dagen som ødelegger «bakgården» vår vil redusere livskvaliteten vår betraktelig. Det må bygges en tunell, slik at vi bevarer Moldemarka vest!
  På vegne av beboerne i Djupdalen, styret i Djupdalen Velforening

  2020-09-11 10:17:58
  [Svar]
 • Hei! det er lite nok urørt natur rundt Molde by som det er! dette er et nydelig turområde,rekreasjonsområde og jaktterreng hvor en kan nyte naturen uten trafikkstøy, la det forbli slik for kommende generasjoner også å legg til side denne galskapen som er styrt av egeninteresse og lobbyvirksomhet og bruk litt sunn fornuft isteden! Lang tunnel er eneste alternativ om veg skal bygges i det hele tatt
  La marka leve!

  2020-09-11 08:52:33
  [Svar]
 • Kvifor flytte til Molde by?
  Molde er ein liten by, også i norsk målestokk. Men kva gjer vel det for unge naturglade menneske? Her kan småbornsforeldre ta seg ein kortreist tur i svært vakre og unike omgjevnader og samstundes kjenne på eit levande kultur- og arbeidsliv.
  Fleire og fleire tenkjer no slik når dei skal velje ein stad å bu, arbeide og leve. Det er ikkje slik som enkelte hevdar at mindre ferjer og fleire vegar aukar lysta til å bu og arbeide ein stad. Tvert imot! Folk vil helst bu nær arbeidsplassen.
  Mange ser verdien av naturens ro i høg grad i moderne tid, og spesielt den kortreiste villmarka.
  Næringslivet som ein del unge i framtida skal vere med å utvikle, vil med stort sannsyn endre seg. Mykje grunna dei globale utfordringane vi står ovanfor. Nye former for kommunikasjon og andre transportmetodar vil kome. Sjølv om nokre meiner bilbruken aukar, er dette hovudsakleg trafikk i nærmiljøa. Kjem dette til å halde fram i framtida? Det store mantraet er trass alt at bilbruken skal ned. Bilbruk i nærmiljøet vil etterkvart også verte mindre naudsynt etter kvart som fleire ser kor fint det er å sykle både elektrisk og manuelt til arbeid og andre gjeremål. Dei store summane nokre vil bruke på naturøydeleggande vegbygging kunne finansiert eit svært god kollektivtilbod i Molde by.

  Molde er attraktivt mellom anna på grunn av kortreist natur som til dømes Moldemarka vest og aust. Vegbygging i dette området vil senke attraktiviteten til Molde for unge høgt utdanna menneske. Desse vil då sjå til større byar med betre utdannings- og arbeidstilhøve. Folketalet vil kunne gå ned på lengre sikt.
  Moldemarka er vakker og uerstatteleg for innbyggjarane si helse og trivnad. Naturen i Noreg vert bygd ned i rekordfart av folk med gamalt tankegods. Bærekraft er eit mykje omtala omgrep, men er viktigare enn nokon gong! I hovudsak tyder dette at vi skal vere nøysame med omgjevnadene våre til det beste for folk og natur.

  Nei til vegbygging i vakker urøyrt natur!

  Med venleg helsing

  Audun Dahlberg
  Innflyttar, Molde

  2020-09-11 00:31:31
  [Svar]
 • Toget går nå!
  E39 via Møreaksen må da være det mest upraktiske, miljøfiendtlige og dyreste påfunnet som er påtenkt. Løsningen vil kraftig forringe Moldes attraktivitet som studiested og bosted for familier. Den vil også være svært negativ for byens rekreasjonsområder og fauna.
  Staten mener den råd til å bruke anslagsvis 30-40 milliarder på Møreaksen. Ergo bør den også ha råd til å krysse Julsundet med bro for å gjøre øyene landfaste.
  Bro over Julsundet og bytunnell i Molde løser både fastlandsforbindelse og trafikkproblemene i Molde sentrum.
  Som fergefri fjordkryssing og raskeste gjennomfartsåre i fylket er E39 via Romsdalsaksen MA helt overlegen både samfunnsøkonomisk og i miljø- og turistsammenheng.
  Skrinlegg Møreaksen og redd Molde by!

  2020-09-10 14:34:01
  [Svar]
 • Se vedlegg.
  Romsdalsaksen AS

  2020-09-10 01:53:20
  [Svar]
 • Om Møreaksen skal realiseres, så må alternativet bli å legge hele strekningen i tunnel fra Julbøen til Fugelset.
  Dette området har en rik flora og fauna som det er viktig å ta vare på for kommende generasjoner. Det blir færre og færre slike områder med nok så urørt natur. En vei som kommer opp i dagen i dette området vil være til ubotelig skade for naturmangfoldet. Videre vil støy fra vei ødelegge et bynært og viktig turområde for mange, noe som er viktig sett fra et folkehelseperspektiv.

  Elisabeth Hagström
  Mordal

  2020-09-09 21:13:47
  [Svar]
 • Kommunedelplan for E39 Julbøen – Molde ligg ute til høyring. Utgreiinga er etter mitt syn mangelfull på enkelte punkt. Politikarane bør sende saka tilbake til Statens vegvesen (SVV) og be om grundigare utgreiing.

  Støy vert ofte definert som uønska lyd. Er vi ute i marka for rekreasjonsformål vil vi også helst unngå uønska lyd i form av t.d trafikkstøy. I ei undersøking utført av Norsk Friluftsliv, som er ein fellesorganisasjon for 18 frivillige friluftlivsorganisasjonar, svarar 26% av dei spurte at stille og ro er hovudgrunnen til at dei driv friluftsliv, 7% høgare enn i tilsvarande undersøking i 2014, og 9% høgare enn i 2012. Stille og ro blir m.a.o viktigare for folk, medan mulegheita for å oppleve det vert mindre gjennom bit for bit reduksjon av stille område, slik det tilrådde alternativet for ny veg mellom Julbøen og Molde er eit eksempel på.

  I store delar av Moldemarka som vender mot byen kjem ein mange stader ikkje unna lyden frå byen, mest i form av trafikkstøy. Med det tilrådde alternativet for ny veg mellom Julbøen og Molde aust vil trafikkstøyen bli merkbar i delar av marka som i dag er stille. Av planomtalen går det fram at stille område er definert som område der støynivået er mindre enn 40 dB (deciBel). Det betyr likevel ikkje at det er stille i den forstand at ein ikkje høyrer trafikken. Det betyr berre at eit mindretal vil oppleve støyen som plagsom.

  Når ein av dei viktigaste grunnane for å oppsøke naturen er å finne stille og ro er, er ein slik grenseverdi meiningslaus fordi ein kvar mekanistisk lyd vil vere forstyrrande, og målet må vere fullstendig fråver av lydar utover naturen sine eigne, slik det også står i støyretningslina T-1442/2016, side 7. Å vise til grenseverdien på 40 dB for å legitimere veg i dagen er på grensa til misbruk av retningslina.

  Metoden som er nytta for konsekvensutgreiinga er standard prosedyre for samferdsleprosjekt. Ein skil mellom prissette og ikkje prissette konsekvensar. Dei prissette konsekvensane, som tidskostnader og ulykkeskostnader er dei som er minst kontroversielle, og metoden gjev eit godt mål for dei prissette verknadane.

  Annleis er det med dei ikkje-prisette konsekvensane, som friluftsliv, naturmangfald, landskapsbilete og støy som vi kan kalle «mjuke verdiar». Desse er meir konfliktfylte, jfr. protestane mot vindkraft på land. Når ikkje-prissette konsekvensar vert sette opp mot kronebeløp i investering og drift vil dei sjeldan bli avgjerande for kva alternativ som vert tilrådd frå tiltakshavar. Det beste alternativet for mjuke verdiar må oftast også vere like billeg for å nå opp.

  Grøn line er soleklart best på alle ikkje-prissette konsekvensar, men vert likevel rangert sist, utan at dette i særleg grad er gjort greie for. Det verkar som at det at Statens vegvesen (SVV) er pålagt å spare pengar fører direkte til den konklusjonen at tapet ikkje er verdt 390 millionar (Netto nytte) med tynn anna grunngjeving. SVV si handbok V712 gjev døme på korleis t.d bruken av friluftsområde kan kvantifiserast (Break-even analyse). Det burde vore gjort her.

  Hovudmålsetting for prosjektet er «Å ta hånd om framtidig trafikk på E39 og ivareta miljø og landskap langs strekningen på best mulig måte» Delmål er «Ta hensyn til: Rekreasjon og friluftsliv, naturmangfold, landskapsverdier, kulturminner og naturressurser» Det vert konkludert med blå og rosa vegline delvis oppfyller delmålet. Eg har vanskar med å sjå at dette målet er delvis oppfylt ved val av rosa og blå line.

  Veksten i Molde by har i dei seinare åra skjedd mot aust. Dette vert forsterka med etablering av sjukehuset på Hjelset. Når Kringstad er utbygd er det Haukebøen og Mordal som kan vere aktuelle for byutvikling vestover. Dersom det tilrådde alternativet for E39 blir gjennomført vil det vanskelggjere utbygging på Mordal. Ved å gå inn for rosa eller blå line gjev kommunen slepp på denne moglegheita.

  Grøn line er 10,7km samanhengande tunnel frå Julbøen til Bolsønes. Det framgår av planomtalen og presentasjonen som ligg på nett at grøn line grunna tryggleikskrav (Evakuering) må byggjast under eitt med to tunnelløp og 4 felts veg, noko som gjer dette alternativet 270 millionar dyrare enn to kortare tunnelar ved 4 felt og 110 km/t. Dersom ein byggjer rosa/blå line etappevis, i første omgang med eitt løp, 2 felt og 80 km/t vert skilnaden 1870 millionar. Om trafikkmengda gjer det nødvendig i framtida må ein då byggje nye parallelle tunnelløp. Utan å ha inngåande kjennskap til regelverket, meiner eg det må vere mogleg å også byggje grøn line etappevis ved at det eine løpet i første omgang berre vert råsprengt og tilstrekkeleg sikra til at det kan brukast som rømmingstunnel. Når trafikkmengda i framtida tilseier at det må utvidast til 4 felt kan det neste løpet ferdigstillast og utstyrast med teknisk utstyr. I ein moderne tunnel utgjer den tekniske utrustninga ein stor del av totalkostnaden. Ved å byggje grøn line på denne måten oppnår ein betre måloppnåing gjennom kortare reisetid og mindre naturøydelegging enn ved etappevis utbygging av rosa og blå line.

  Molde kommune er arealplanmynde. E39 er eit nasjonalt prosjekt, og lokalpolitikarane må sjølsagt sjå litt lenger enn eigen navle, men bør i første rekkje ha interessene til kommunen sine innbyggjarer og utvikling av sin kommune som sin første prioritet, og ikkje la seg presse til å gje slepp på viktige kvalitetar for eigne innbyggarar for at staten skal spare pengar. Prosjektet representerer ei svært stor investering same kva alternativ som vert valt, og det er irreversibelt. Det er avgjerande at tiltaket vert gjennomført med ein kvalitet som står seg for framtida. Det er nettopp naturen sjølv som er Molde sitt trekkplaster og ein må no ta seg tid til å sjå om det er mogleg å sikre at også kommande generasjonar har tilgang til stille naturområde. Politikarene bør som nemt innleiingsvis sende saka tilbake til SVV og be om grundigare utgreiing som omtala ovanfor.

  Alf Idar Småge
  Pensjonist

  2020-09-09 11:10:10
  [Svar]
 • Hvis E39 fra Julbøen til Fuglset bygges, må den legges i tunnel. Grunnene er flere. Vi snakker her om et viktig og lett tilgjengelig turområde som er godt egnet for småbarnsfamilier med og uten barnevogn. Veien til Kringstaadsetra passer svært godt for syklister. Den er et godt alternativ for eldre som vil gå tur fordi veien er lettgått og ikke for bratt. En vei i dagen, med medfølgende trafikkstøy og forurensing, vil redusere Molde-folks muligheter til å drive et aktivt friluftsliv. Det vil ha negativ innvirkning på folkehelsa. Som politikere har dere ikke bare ansvar for for å sørge for veiutbygging og annen infrastruktur. Det er viktig å bevare mest mulig av friområdene i og rundt Molde til turmuligheter og rekreasjon for befolkningen. Som et apropos kan jeg nevne at fra Stikk Ut-sesongen startet 1. mai og til dags dato har Kringstadsetra omlag 3.000 registreringer. Det tilsvarer cirka 25 registreringer pr dag. En vei i dagen vil også ha negativ betydning for det mangfoldige dyrelivet i området.

  2020-09-09 10:37:41
  [Svar]
 • Naturvernforbundet i Molde er mot å legge motorveien E39 gjennom Moldemarka. Se vedlegg

  2020-09-09 09:23:47
  [Svar]
 • Jeg er sjokkert over at Vegvesenet i to av tre alternativer foreslår vei i dagen til baksiden/vestsiden av Kringstadnakken. Dette er den viktigste inngangsporten til store deler av Moldemarka i vest, altså hvis man skal gå til Kringstadsetra eller videre derfra opp til Langvatnet, Kryssvatnet, Rishaltheia, Valltua osv., eller hvis man skal gå østover fra Kringstadsetra mot Mekvatnet, Arsdalen osv. Det er også en fin runde å gå ned igjen til Kvam eller ned på Haukabøen. En slik vei vil også skape sjenerende støy på toppen av Kringstadnakken for de mange som går dit fra sør- eller østsida (Kvam), hvis man er oppe på Rishaltheia, eller hvis man er ved Mekvatnet (kort vei fra Kringstadsetra til Mekvatnet vil gi støy også dit).

  I Molde vest og Aukra øst og Fræna sør bor det tusenvis av mennesker i nærheten, og nye boligfelt er under planlegging ved fjorden på Kringstad. Dessuten er Moldemarka vest lett tilgjengelig også for de som bor lenger unna, hvis de kjører bil eller tar buss dit. Jeg vil også fremheve at Kringstadsetra (fra Julsundvegen) og Langvatnet (fra Haukabøen) er tilgjengelig for rullestolbrukere o.a. med nedsatt funksjonsevne.

  Hvis E39 skal gjennom Molde, er alternativet med lang tunnel det eneste akseptable.

  Mvh
  Sølve Mikal Krekvik Nerland
  Bosatt på Kvam

  2020-09-08 11:22:18
  [Svar]
 • Vi kan bare ikke ødelegge de fine turområdene til Kringstadsetra og Moldemarka. Vist vi må ha Møreaksen, så må alternativet være å legge veien i tunell. Vi har et ansvar for kommende generasjoner om å bevare de fine turområdene. De er også viktig vist vi vil ha befolkningsvekst i Molde. Jeg tenker at jeg er grunneier i en liten periode i den store sammenheng og marka skal ikke bli rasert av en motorvei i dagen på min vakt. Så her blir det stemt for tunell

  2020-09-07 20:21:51
  [Svar]
 • Om Møreaksen skal realiseres, så må alternativet bli å legge hele strekningen i tunnel fra Julbøen til Fugelset.

  Ikke ødelegg turområdene våre. Tenk på de flotte rekreasjonsområdene vi er så heldig å ha både for store og små. Dette er et lavterskel tilbud alle kan benytte seg av. Det er viktig å ta vare på dyr, natur og miljø i forhold til bærekraftig utvikling. Vi må alle ta ansvar for å ta vare på dette, for de kommende generasjoner. Vi har og ansvar for å tenke oss godt om, på hvilke løsninger vi velger.

  2020-09-07 18:27:07
  [Svar]
 • Eivind Ingeborgvik
  Høgnakken
  Molde


  Molde 6. september 2020  Høringsuttalelse til reguleringsplan for Julbøen – Molde

  Det presenteres tre forskjellige løsninger for vei i Moldemarka, og der bare en er akseptabel.
  Veien må i tunell.

  Det er med skrekk vi ser at det planlegges motorvei i Moldemarka, et fantastisk tur og rekreasjonsområde for byens befolkning, i tillegg et naturområde med rikt dyreliv.

  Vi bor i dag i Nordbyen med 2 små barn, og bruker Moldemarka daglig. Vi er også ofte oppover veien til Kringstadsetra da jeg er oppvokst her ute og er svært glad i dette turområdet.

  Vi ønsket å bosette oss i Molde hvor nærhet og lett tilgjengelighet til skog, fjell og sjø er avgjærende for et godt oppvekstmiljø.

  En motorvei «i dagen» er rett og slett en rasering av Moldemarka i vest, og støy fra en slik vei vil ødelegge turopplevelsen.

  Hva ville framtiden ha valgt?

  Om Møreaksen blir realisert er det bare en akseptabel løsning og det er alternativet med å legge veien i tunell.


  Ikke ødelegg Moldes fortrinn som by å bo i.


  Med vennlig hilsen
  Eivind Ingeborgvik

  2020-09-07 08:28:44
  [Svar]
 • Eivind Ingeborgvik
  Høgnakken
  Molde


  Molde 6. september 2020  Høringsuttalelse til reguleringsplan for Julbøen – Molde

  Det presenteres tre forskjellige løsninger for vei i Moldemarka, og der bare en er akseptabel.
  Veien må i tunell.

  Det er med skrekk vi ser at det planlegges motorvei i Moldemarka, et fantastisk tur og rekreasjonsområde for byens befolkning, i tillegg et naturområde med rikt dyreliv.

  Vi bor i dag i Nordbyen med 2 små barn, og bruker Moldemarka daglig. Vi er også ofte oppover veien til Kringstadsetra da jeg er oppvokst her ute og er svært glad i dette turområdet.

  Vi ønsket å bosette oss i Molde hvor nærhet og lett tilgjengelighet til skog, fjell og sjø er avgjærende for et godt oppvekstmiljø.

  En motorvei «i dagen» er rett og slett en rasering av Moldemarka i vest, og støy fra en slik vei vil ødelegge turopplevelsen.

  Hva ville framtiden ha valgt?

  Om Møreaksen blir realisert er det bare en akseptabel løsning og det er alternativet med å legge veien i tunell.


  Ikke ødelegg Moldes fortrinn som by å bo i.


  Med vennlig hilsen
  Eivind Ingeborgvik

  2020-09-07 07:59:10
  [Svar]
 • Jeg protesterer på det sterkeste mot rasering sv moldemarka.
  Dette er en del av marka som fremdeles er relativt lite belastet, og som derfor gir oss muligheten til å oppleve et rikt dyreliv og uberørt skog og høyfjellsnatur kloss inntil by og sjø. Dette er helt unikt og må ikke kludret med!
  Dersom dette realiseres «melder jeg meg ut» av Molde kommune.
  Rasering av moldemarka er ikke reversibelt og betyr rasering av noe av de største kvaliteter Molde har å by på.
  Forslaget er skandaløst, fullstendig i utakt med hvilket samfunn man i 2020 forsøker å jobbe mot.
  Dette blir bokstavelig talt en spiker i likkista. Hvordan skal en Liten bykommune i distriktet uten tilflytting tiltrekke seg unge med kompetanse?
  Jo ved å by på opplevelser man ikke finner på det sentrale Østlandet: natur og miljø kloss inntil urban bosetting.
  Dette må aldri vedtas - forslaget bør sendes i retur med påskrift til svv: skam dere!

  2020-09-06 13:51:02
  [Svar]
 • Det allerede unødvendige veiprosjektet deres er foreslått enda mer skandaløst. Å rasere Moldemarka er det siste dere bør gjøre hvis dere vil ha noen gjenværende sjanse til å fremstå som en attraktiv by for potensielle innflyttere. Den urørte og idylliske villmarka og dens nærhet til byen er det sterkeste kortet dere har for hånden for å øke innbyggertallet. Å erstatte den med asfalt og tilhørende trafikkstøy, forurensning, pendling, viltpåkjørsler vil være en feiltakelse.

  Hilsen,
  Tor Jørgen Gjenstad Verås
  Siv.ing og utflytter siden 2006

  2020-09-05 18:05:23
  [Svar]
 • Det er noe som heter at det aldri er for sent å snu, men i dette tilfellet kan det bli nettop det! I en tid der uberørt mark blir blir hugget ned, industrialisert og misbrukt på det groveste har det aldri vært viktigere å stå opp for naturen vi lever i og sammen med. Ikke bare er dette viktig for naturen i seg selv med sitt dyreliv, planter, trær og organismer, men oss mennesker som bruker vår fantastiske natur for kreasjon, samhold og det å være menneske! Håper at politikerne tar til fornuft og snur og denne saken! Mvh Per L. Frøytvedt

  2020-09-05 12:10:00
  [Svar]
 • Høringsuttalelse til reguleringsplan for Julbøen – Molde

  Det presenteres tre forskjellige løsninger for vei i Moldemarka, 2 løsninger med motorvei «i dagen» og en løsning med tunnel fra Julbøen til Molde. Om det blir slik at Møraksen realiseres må veien her legges i tunell.


  Det er med forundring og vantro vi ser at det planlegges motorvei i Moldemarka, et yndet tur og rekreasjonsområde for byens befolkning, i tillegg et naturområde med rikt dyreliv. Det er planlagt ca 250 nye boenheter på Kringstad og slik vil det også bli enda flere som vil benytte seg av Moldemarka i vest. Veien opp til Kringstadsetra er helt super for småbarnsforeldre, fint med barnevogn og fint å sykle, en lavterskeltur for alle som må ivaretas.

  Vi som bor i Molde framhever bestandig at Molde er en nydelig by å bo i, hvor det er nærhet og lett tilgjengelighet til sjø og fjell. Dette er et varemerke for Molde. Vi ber dere politikere om å ivareta vår bys beste fortrinn som gir oss et fantastisk bomiljø som vi verdsetter høyt, og som vi skryter av til de som er på besøk og til de som vurderer å flytte hit. Det er dette som er Molde.

  En motorvei «i dagen» er rett og slett en rasering av Moldemarka i vest, og støy fra en slik vei, som blir liggende i en dal, vil bære langt og ødelegge turopplevelsen langt utenfor veitraseen. Å lage støyvoller vil ha liten eller ingen effekt i et slikt terreng.

  Det er fylkeskommunene og kommunene som skal være nøkkelaktører i å ta de riktige valgene for å nå de nasjonale bærekraftmålene. Det er altså dere politikere som skal ta valg som blant annet skal «beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold».
  I dette perspektivet må planlegging av en vei som går gjennom skog, natur, dyreliv, rekreasjonsområder, og hvor det også er flere fredede arter sees på om dette er et riktige valg på veien mot et bærekraftig landområde?

  Hva ville framtiden ha valgt?

  Om Møreaksen blir realisert er det bare en akseptabel løsning og det er alternativet med å legge veien i tunell.


  Politikere, det valget dere nå tar er irreversibelt og svært dramatisk for vår by. Ikke ødelegg framtidens Molde.

  2020-09-05 11:47:19
  [Svar]
 • Se vedlegg Høring E39 Julbøen - Fuglset


  Mvh
  Rune Johan Tautra

  2020-09-01 20:28:17
  [Svar]
 • Se vedlegg E39 Julbøen - fuglset

  Anne Lisbeth Dalsegg Tautra

  2020-09-01 19:05:29
  [Svar]
 • Nei til Møreaksen!
  En tunell Julbø-Fugelset, vil være flere negative konsekvenser enn noe positivt utfall. Hvis tunellen legges med åpen løsning Mordal-Kringstad vil dette ødelegge for både dyreliv og natur, samt mitt stille og fredelige hjem i Mordalslia.
  Deler også vår underskriftskampanje mot Møreaksen her:

  https://www.underskrift.no/vis/8027

  2020-08-27 11:19:24
  [Svar]
 • Vedlagt følger høringsuttalelse fra Julsundet Grunneierlag.

  2020-08-23 21:17:04
  [Svar]
 • En trinnvis utbygging av E39 med 2-felts vei vil slik jeg ser det gå på akkord med 0-visjonen til SVV om trafikkulykker, med mindre hele strekningen kan utføres med barriere mellom veibanene slik som er tenkt med 4-felts vei.

  Grønn trasé tar utgangspunkt 4-felts vei fra dag en, og vil gi minst inngripen for populære turområder. Dette vil også garantere en høyere veistandard enn øvrige traséer dersom de bygges ut i 2 omganger.

  Norge, og spesielt Møre og Romsdal, byr på utfordringer når det gjelder infrastruktur og fremkommelighet.
  Vi har mye industri og skipsbygging spredt utover regionen, og jeg mener vi må legge til rette for at næringslivet og industrien knyttes tettere sammen, både med tanke på logistikk, men også for arbeidspendlere. I dette forslaget har SVV brukt estimerte frafikktall for 2050 som grunnlag, og det er slike løsninger vi trenger, ikke løsninger som kan hjelpe oss i 5-10 år frem i tid.

  Jeg støtter bypakken og Møreaksen med de løsningene som er lagt fram fra SVV.

  2020-08-23 10:02:34
  [Svar]
 • Vedlagt min uttalelse til 'Kommunedelplan for E39, Jilbøen - Molde'

  2020-08-17 22:05:46
  [Svar]
 • Alle planer som angår traseer for Møreaksen må stoppes, E39 og en masse rundkjøringer i en lang omvei har ingen ting og gjøre i en by og gjøre, det har vert prøvd også i andre byer, og alle innrømmer at det var en tabbe. Ca. 80 av folket i fylket, + en samlet transport bransjen er i mot møreaksen, er dårlig på sikkerhet, store utslipp, og veldig dyr og drifte, ikke mange år siden matte den same kommunen også gi opp Langfjordtunellen, av same grunn, skal kommunen aldri lære av sine feil?? Folket vil ha ett oversjøisk flatt panorama prosjekt, og det heter Romsdalsaksen.

  2020-08-14 18:45:28
  [Svar]
 • Uttalelse er vedlagt.

  2020-08-07 16:53:29
  [Svar]
 • Det er lagt ut tre alternativer for strekningen Julbøen - Molde. Alternativ 1 og 2 går begge i dagen på en del av strekningen (1,9 og 2,1 km). Alternativ 1 og 2 vil bli et dramatisk inngrep i urørt natur som vil berøre et større areal enn akkurat grensene for selve utbyggingen.
  Halvøya mellom Moldefjorden og Malmefjorden kan miste sitt unike fugle- og dyreliv ved at vi spiser oss inn i dyreriket. Opplevelsen ved å komme mot en myr og det plutselig flyr en myrhauk forbi deg, er utrolig.
  Alternativ 3 med hel tunnel på 10,7km (3,3km mer enn alt.1)kan være en løsning.
  Alt.4
  Vi har allerede en veg mot Molde langs fjorden og en som går langs Malmefjorden på den andre siden.
  Et alternativ der vi benytter allerede eksisterende veger ønsker jeg utarbeidet. E39 har vært diskutert i mange år og jeg ser at de fleste vedlegg i saken er fra 2014-15. Det er vel på tide med en oppdatering av disse. Utviklingen teknisk i tillegg vår forståelse av å bevare vår natur og å tenke miljø har økt menneskers bevissthet.
  Alt4 - Julbøen - via Malmefjorden - Årø

  2020-08-06 08:59:17
  [Svar]
 • Så lenge vi i som bor i byen må betale for e39 strekningen gjennom byen
  Uaktuelt å planlegge en europavei gjennom byen der befolkningen i byen skal betale . Da får dere heller se til romsdalsaksen.....

  2020-07-07 23:09:03
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.