‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

Forside - Kommunedelplan Hovedplan avløp 2013-2025
Vedtatte planer Kommunedelplan Hovedplan avløp 2013-2025
Hovedplan avløp 2013-2025 har status som kommunedelplan og er et overordnet styringsverktøy for Molde Vann og Avløp KF. Planen er et bidrag til at kommunene kan nå målene for vannkvalitet, samt overordnede krav satt i lover, forskrifter og utslippstillatelser.

Hovedplanen beskriver hovedkildene for forurensning til resipientene; vassdrag og sjø. For noen vassdrag er landbruk en stor kilde til forurensning. Tiltak innenfor dette området behandles i egen hovedplan. En omfattende resipientundersøkelse av Moldefjorden og Fannefjorden viser at miljøtilstanden kan karakteriseres som Meget God - God. Det vil si at fjordområdet er mindre følsomt for utslipp av kommunalt avløpsvann.

I planperioden skal det arbeides aktivt med fornying av avløpsnettet. Med dette separeres overvann fra spillvann der dette tidligere ikke er gjort. Det inkluderer også at abonnenter berøres ved at tilsvarende separering må skje på private stikkledninger. Gevinsten er blant annet bedre kapasitet på avløpsnettet og dermed færre tilfeller av overløp/forurensning.

Hovedplanen gir en oversikt over tiltak som er planlagt gjennomført og kostnader knyttet til disse. Den peker videre på enkelte større utfordringer for avløpsområdet.

Hovedplan avløp 2013-2025 ble godkjent av Molde kommunestyre 14.11.2013
 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.