Høring/Oppstart

Kommuneplanens samfunnsdel
For uttale i perioden: 26. februar 2021 - 14. april 2021
Høring/Oppstart Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 og Planstrategi 2021-2024
No skal vi stake ut kursen for nye Molde kommune! Kva for satsingsområde og overordna mål skal vi ha, og korleis skal vi nå dei?  

Kommuneplanens samfunnsdel gjeld ikkje berre for organisasjonen Molde kommune. Den skal peike ut den langsiktige utviklinga av kommunen og gjeld alle som bur lever og arbeider her.

For første gong er samfunnsdelen ikkje inndelt etter sektorar. Satsingsområde og målsetjingar er kopla til FNs berekraftsmål og forslag til ny visjon og nye verdiar for nykommunen. Les meir om utviklingsmåla som er våre ambisjonar for ønska tilstand i 2031 i dokumenta nedanfor eller på nettsidene våre.

Molde formannskap vedtok i møte 23. februar at forslag til kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi leggast ut til høyring.

Høyringstida er seks veker, frå 1. mars til 14. april 2021. 

Si kva du meiner! 

Kom med innspel og send inn din uttale under, innan 14. april 2021. 

Alternativt kan du sende uttalen din til Molde kommune, Rådhusplassen 1, 6413 Molde.

Kontakt

Carina Stokke
carina.stokke@molde.kommune.no
48 26 26 71

Lenker til dokumenter:

Formannskapets vedtak, sak 11/21 og 12/21 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 
Forslag til planstrategi for Molde kommune 2021-2024 
Kunnskapsgrunnlag for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategi 
Meir om kommuneplan på molde.kommune.no

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Molde Kommune må uttrykkelig inkludere en plan for skolebibliotek i sin plan for skole for perioden. Tidligere planverk skulle ha plan for skolebibliotek, men hvor ble den av? Hvor er plan for skolebibliotek i den kommende plan?

  Etter opplæringslova §9.2 skal elevene ha tilgang til skolebibliotek.

  I forbindelse med fagfornyelsen av Kunnskapsløftet er det mer viktig enn noen sinne at elevene i molde-skolene har gode og velfungerende skolebiblioteker, for å oppfylle målene i læreplanen. Skolebibliotekene er en vital del av skolens læringsmiljø som utfyller og komplimenterer undervisningen i klasserommet.

  Skolebibliotekene er således mye mer enn bare boksamlinger. Det gode skolebiblioteket for dagens og fremtidens behov er drevet av kompetent personale og har nok ressurser til å tilby veiledning til pedagogisk personale og elever i arbeid med digital kompetanse, kildekritikk og informasjonssøk, et utvidet tekstbegrep og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Og det har ressurser til å tilby relevant litteratur til elevene.

  Det gode skolebiblioteket for dagens og fremtidens behov er en integrert del av skolens pedagogiske virksomhetsplan.

  Hvorfor er skolebibliotekene da ikke inkludert i Molde Kommunes planstrategi for perioden?

  Molde Kommune kan ikke utvikle fokus på en god skole uten å samtidig utarbeide en helhetlig skolebibliotekplan.

  Mvh,
  Stine C. Nerland

  2021-04-14 23:55:18
  [Svar]
 • 2021-04-14 22:24:59
  [Svar]
 • Her kommer forhandlingssammenslutningen YS-K sitt innspill.
  mvh
  Gerd Norunn Nygård, fellestillitsvalgt YS-K.

  2021-04-14 22:08:17
  [Svar]
 • Høringsuttalelse fra Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS fremkommer i vedlegg.

  2021-04-14 21:35:12
  [Svar]
 • Se vedlagte uttale fra Molde Næringsforum.

  2021-04-14 21:27:44
  [Svar]
 • Nesset næringsforening har laget en høringsuttale som ligger i vedlegg 1.

  2021-04-14 21:03:44
  [Svar]
 • Kommunedelsutvalget i Nesset har i samarbeid med Nesset Vekst AS laget en høringsuttale som ligger i vedlegg.

  2021-04-14 21:01:40
  [Svar]
 • Vedlagt kommentar og forslag til høringsversjonen av Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 og Planstrategi 2021-2024.

  2021-04-14 18:43:48
  [Svar]
  • Ny versjon av uttalelse/kommentar, med PDF i print-kvalitet.

   2021-04-14 18:46:05
 • Forslag til visjon for Molde kommune:
  « Vi velger oss Molde»

  2021-04-14 16:06:02
  [Svar]
 • Vedlagt felles høringsuttalelse fra
  Sekken Næringspark AS
  Sekken Handelslag AS
  Boligutvikling Sekken AS
  Sekken Tiltaksnemnd

  Vennlig hilsen
  Representanter for øya Sekken

  2021-04-14 15:55:40
  [Svar]
 • Eit innspel som er eit resultat av eit medverknadsprosjekt med ungdom.

  2021-04-14 15:08:11
  [Svar]
 • Vedlagt følger høringsinnspill fra Delta Molde.
  mvh
  Gerd Norunn Nygård, leder

  2021-04-14 13:25:29
  [Svar]
 • Selve høringsuttalelsen fra vår organisasjon fremkommer i vedlegg 1.

  Vedlegg til vår høringsuttalelse (til sammen 4) er oversendt pr. epost til postmottak@molde.kommune.no på grunn av dokumentenes størrelse.

  Vennlig hilsen
  Organisasjonen Giftfritt Molde

  2021-04-14 12:29:45
  [Svar]
 • Vår høringsuttalelse fremkommer i vedlegg 1 nedenfor. Vedlegg (4) til vår høringsuttalelse fremkommer under vedlegg 2-5.

  Vennlig hilsen
  Organisasjonen Giftfritt Molde

  2021-04-14 12:07:50
  [Svar]
 • Forslag til visjon fra UKS i Nesset: "LENGST SAMMEN"
  Ungdommens kommunestyre i Nesset kommune diskuterte ny visjon for nye Molde kommune på sitt nest siste møte den 28. oktober i 2019. Oppgåva var Kva er typisk for kommunen? Kva kan vere ei kort formulering som både beskriv det som er typisk og det vi vil oppnå? Håper dette forslaget kan komme med i diskusjonen.
  Ungdommane viste stort engasjement og kom fram til følgjande forslag: «Lengst sammen»
  Stikkord til kommentar:
  - Geografi – langt
  - Halde sammen lenge
  - Nå langt i utvikling
  - Langsiktige bærekraftige mål
  - Bevare naturen
  - Muligheter for alle til å komme langt

  Med helsing Turid L. Øverås (som var sekretær for UKS)

  2021-04-14 09:30:19
  [Svar]
 • Molde kommune må lage ei språkbruksplan.

  2021-04-13 23:01:50
  [Svar]
 • Innspill fra veggruppe ny øvre trase E 39 Årø -Lønset.
  Vi er mange innbyggere i Molde kommune som ikke har en trygg hverdag da vi har Europaveg 39 gjennom vårt bomiljø. Dette gjelder spesielt beboere på Røbekk, Strande og Lønset øst for Molde. All gjennomgangstrafikk fra Trondheim til Kristiansand i tillegg til lokaltrafikk ødelegger bomiljøet vårt. Vi er sterkt plaget av trafikkstøy og forurensing, 14 % tungtrafikk. Vi lever i angst for at et barn eller en nabo skal bli drept eller skadd.

  Det planlegges at vi skal få ytterlgere 2500 biler gjennom vårt bomiljø den dagen nytt sjukehus på Hjelset er i drift- yrkesdøgntrafikken blir da omlag 10 000.Vi har over tid arbeidet for at vegen skal legges i en øvre trase overfor bebyggelsen, noe vi har hatt lite politisk støtte for fra Molde kommune - noe som har vært svært skuffende.

  Som innbyggere i kommunen forventer vi at Molde kommune fremover arbeider for at en øvre trase fra Årø til Lønset - en naturlig forlengelse av E 39 Lønset - Hjelset - blir realisert så snart som mulig. Dette er eneste løsningen for at vi får en trygg hverdag og trygg fremtid i kommunen.

  2021-04-13 22:58:15
  [Svar]
 • Her kjem innspel frå Molde MDGs lokallag, både til planstrategien og til samfunnsdelen av kommuneplanen. Sjå vedlegg.

  2021-04-13 22:03:16
  [Svar]
 • Vedlagt høringsinnspill er sendt inn på vegne av Molde Krf. Høringsinnspillet gjelder kommuneplanens samfunnsdel.

  2021-04-13 19:59:09
  [Svar]
 • Se vedlegg fra Fagforbundet Molde

  2021-04-13 12:55:51
  [Svar]
 • Se vedlegg for uttalelse fra Solemdal barnehage

  2021-04-13 08:58:24
  [Svar]
 • Her er nokre få refleksjonar eg har gjort meg i forhold til Samfunnsplana.

  Begrep og terminologi
  Eg blir usikker på kva som eigentleg meines med begrepa Molde, moldesamfunnet og regioen samt «vi».
  Når det står Molde kommune så er det einydig. Da er det heile den nye kommunen.
  Når det står Molde, er det da byen, eller?
  Og kva er «vi» ?
  Her mår det ryddast i terminologien slik at det blir meir eintydig.

  Auka bruk av teknologi, er det berekraftig?
  Kjenner til at mange forsvarer dette fordi det blir lagt under begrepet «grønt skifte»
  Den nye teknologien krev auka tilgang på resurser som silicium, kobolt og andre grunnstoff og mineraler. Dette betyr ny og omfattande gruvedrift som igjen må ha straum/energi. Alt dette er eit omfattande resursrekneskap. Her har vi neppe den fulle oversikt på kor bærekraftig dette er.
  Historia har lært oss at kunnskap er eit flyktig begrep. Kunnskap og fakta er alltid i endring.

  Landbruksbygdene og busetteing
  Det står følgajnde under prioriteringar:

  • Vi må arbeide heilskapleg og førebyggande for å redusere risiko og konsekvensar
  av uønskte hendingar, flaum, tørke og skred.

  Isolsert sett fornuftig. Men dette kan fort ende i konflikt med ønskje om auka busettiing og spredt boligbygging. Ta for eksempel bygda Eresfjord. Her er det ei stor elv, det er bratte fjell, det er smale vegar og det er mykje verdifiull dyrkamark.
  1. Flaumvurderingar i forhold til elva og større bekkar gjer at er få plassar det kan byggast på.
  2. Jord/stein-og snørskred set enda fleire begrensingar.
  3. Jordvern gjer det ytterligare vanskeleg å bygge.
  4. Til slutt er det Statens Vegvesen som ikkje tillet avkøyring der du ønskjer å bygge

  Konsekvensane av alt dette kan vere at det ikkje er rom for å bygge nye boligar i Eresfjord.
  Og gjennom det ingen auke i folketalet.
  Men er det ein villet politikk?
  Dilemma som dette er det mange av i samfunsplana.
  Dette må politikarane ta standpunkt til under kapitla mål, strategi og tiltak.

  2021-04-12 10:52:32
  [Svar]
 • Vedlagt høringsinnspill er sendt inn på vegne av Molde Senterparti. Høringsinnspillet gjelder både for kommuneplanens samfunnsdel og planstrategien.

  2021-04-12 10:19:26
  [Svar]
 • Viser til høringsdokumentet Kommunal planstrategi 2021-2024.
  ALLSKOG Molde og Hustadvika skogeierlag har følgende innspill til den nye planstrategien:
  På side 20 står det at Plan for næringsutvikling også kan «inkludere landbruk, skogbruk, fiskeri og viltforvaltning, og erstatte desse planane.»
  Her har vi to innspill. Det første gjelder begrepsbruken. Begrepet landbruk omfatter både jord- og skogbruk, så da må ordlyden bli «inkludere jordbruk, skogbruk …»
  Det andre gjelder konsekvensen av en slik strategi. Landbruksdepartementet har rådd kommunene til å utarbeide kommunale landbruksplaner og har utarbeidet en rettleder til dette. Vi er skeptiske til at plan for landbruk går inn som en del av Plan for næringsutvikling, da det er mange spesielle forhold knyttet til landbruket, som jordvern, forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene, rammeverk, det grønne skiftet mm. Vi er redd for at hensynet til landbruket som næring vil «drukne» hvis det bakes inn i en samlet næringsplan. I landbruket er det også en helt annerledes eierstruktur enn i de fleste andre næringer. Det er viktig å beholde det langsiktige perspektivet, da investeringer i jord- og skogbruk er store privatøkonomiske løft, samtidig som det går generasjoner før man ser inntjening. I skogen opererer man gjerne med 100 års perspektiv. I Norge har vi en stor og økende skogressurs, og FNs klimapanel viser til at vi må øke hogsten og bruken av trevirke for å nå klimamålene.
  På side 22 står det «Plan for landbruk, skogbruk, fiskeri og viltforvaltning.» Også her minner vi om begrepsbruken, og landbruk om fatter både jord- og skogbruk. Tittelen må derfor bli Plan for jordbruk, skogbruk, fiskeri og viltforvaltning.
  Innspillet er sendt inn som leder i ALLSKOG Molde og Hustadvika skogeierlag.

  2021-04-11 22:47:34
  [Svar]
 • Dette er et innspill på vegne av Molde SV, jamfør vedlegg. Innspillet omhandler både kommuneplanens samfunnsdel og kommunal planstrategi. Vi ønsker å komme med et slikt innspill på vegne av lokallaget nå, i tillegg til aktiv deltakelse i videre politisk behandling. Som det går fram av vedlegg, problematiserer vi forslag til visjon, noe vi kommer tilbake til. For øvrig handler innspillet om retning og struktur og å ta hele kommunen i bruk. Detaljer henvises til innspill

  2021-04-10 13:06:23
  [Svar]
 • Vår visjon!
  Molde VISer vei og Molde er en VIS kommune, er overskriftene vi møter når verdigrunnlaget vårt skal beskrives i Moldes nye visjon. Det skisserte verdigrunnlaget er jeg enig i, men selve visjonen er jeg helt uenig i. Selve kjernen er oss mennesker som bor her, innbyggerne. Det ønsker jeg skal komme mer frem i visjonen. Å løfte frem naboskapet, medmenneskene, de gode relasjonene som danner grunnlaget for alt som skjer i vår kommune, enten det gjelder muligheter for gode bosteder, barnehageplass, skole og utdanning, gode helsetjenester, starte nye bedrifter, næringsutvikling, nærmiljøet, idrett og friluftsliv eller legge til rette for frivilligheten. Osv. Folkene som bor i vår kommune er rause, inkluderande og dyktige folk. Alle har sin egen verdi. Det må komme frem i en visjon hvis den skal vise oss vei, hvis vi skal ha det med oss daglig. Den må treffe oss, vi må kjenne den! Vi må strekke oss ut til hver krok av kommunen vår og skape gode lokalsamfunn, som igjen er med å utvikler kommunen og inviterer naboer til samskaping, om det er vår nærmeste nabo eller nabokommuner. Mange forslag har kommet opp og en av de jeg likte er omtalt i dagens RB, «vi strekker oss langt»- «Molde strekker seg langt»

  2021-04-10 12:39:28
  [Svar]
 • I plan for samfunn har Molde kommune listet opp følgende utviklingsmål: Molde skal være attraktivt, i vekst, inkludere, være trygt, mangfoldig, innovativt, grønt og smart.

  For at nye Molde skal nå målene om å være akkurat det, mener jeg det er særdeles viktig at politikere og ikke minst administrasjon ser lengre enn Molde sentrum. Ordfører Dahl sier at Molde skal yte tjenester til alle folk i hele kommunen. Det er nå viktig at de midlene som skal fordeles kommer bygdene, områdene rundt sentrum til gode. Det brukes store midler i Molde sentrum, noe som ser flott ut, men som IKKE må medføre nedleggelser av skoler, sykehjem eller kulturtilbud i andre deler av kommunen som ikke ses fra rådhuset.

  Vi må han en kommune som ønsker næringsutvikling i hele kommunen, som legger til rette for landbruk, fiskeri, byggenæring og innovative nye bedrifter. Vi må både føle og faktisk bli sett og hørt. Har vi ikke tilbud om arbeidsplasser, skole, kultur i alle deler av kommunen vil Molde bli fattigere, færre og mindre attraktivt. "I e Vi" står det på ei t-skjorte dattera mi fikk før kommunesammenslåingen, Det gjelder om du bor i Eresfjorden, på Bolsøya, Sekken, Istad eller Molde sentrum!

  2021-04-07 23:09:03
  [Svar]
 • Det er viktig å ha nok kommunale boliger i kommunen og prisene på disse ikke blir får høye i forhold til inntekta til den enkelte. Det er viktig at det er nok penger til kommunalt lån til dem som har lave inntekter , fordi en varig bolig kan ha mye å si for den fysiske og psykiske helsa til en person med dårlig økonomi. Det er viktig å ha nok ressusjer i barnevernet for å undersøke en sak godt nok og ikke ta for hastende vurderinger og til å følge opp foreldre og barn godt nok. Vi trenger flere hender i kommunen med den eldre bølgen som ligger fremfor oss. Vi trenger da flere i hjemmesykepleien og flere sykehjemsplasser. Vi trenger mer lekeplasser for barna i byen. Vi trenger flere ansatte på familievernkontoret da dem ikke har nok ansatte til å ivareta alle som ønsker å ha samtaler der. Vi trenger flere fysioterapeuter i kommunen,da gjerne 2 ekstra stillinger og 2 fastlegestillger, da vi må forbedre oss på eldrebølgen som kommer og at de som er 70-75 år i dag vil trenge mer helsehjelp fremover.

  2021-03-26 22:47:27
  [Svar]
 • Utbygging av skole og barnehage på skåla. Skolen er for liten og ikke nok barnehageplasser, mange som ikke har eller for barnehageplass på skåla nå. de kommer nye byggefelt og boliger og vil jo at barnefamilier og skal flytte til distrikte..
  Skape rimelige boliger eller ordninger slik at unge og enslige kan komme seg på boligmarkedet. Bruke penger på helse og barn i stedet for mange millioner på kunst og annet. Satse på breddeidrett og skape gode miljøer, samt arbeidsplasser.

  2021-03-25 20:25:08
  [Svar]
 • At de som vil sykle, skate eller sparkesykle burde få det litt tryggere.

  2021-03-15 20:51:38
  [Svar]
 • jeg mener at molde burde satse mere på idrett for fremtiden.
  at det skal være bedre tilgang til baner og haller.

  2021-03-12 10:16:18
  [Svar]
 • Bygge flere fotballbaner

  2021-03-12 09:58:37
  [Svar]
 • Stige og stupebrett med bergene på Kringstadbukta.
  Leksefri skole.
  Varm mat på skolen.

  2021-03-12 09:57:14
  [Svar]
 • Legg E39 utenom Molde by.

  2021-03-10 15:15:10
  [Svar]
 • Under "Molde har 1000 nye, private arbeidsplasser" står følgende punkt: Molde kommune skal ha en effektiv og koordinert plan- og byggesaksbehandling med rask saksbehandling.

  Dette punktet mener jeg heller eller også bør stå under "Molde er ein attraktiv stad å bu og arbeide".

  Vi har erfaring med at byggesaksbehandling i Molde kommune per i dag gjør det særdeles vanskelig å "bygge og bo" i kommunen. Oppgitte frister er ikke i gang i nærheten av å være reelle.

  2021-03-09 15:17:26
  [Svar]
 • Bra timing på denne prosessen her😅
  Mitt innspill: Kutt visjonen eller revider den, behold verdiene. Visjonen "Molde VISer veg" fikk et trist innhold gjennom "bedreviter" holdningen som ordføreren har vært ambassadør for de siste dagene, og som gjør at omlandet og nå hele Norge oppfatter byen deretter. En kommune som selv opphøyer seg til veiviser, forteller indirekte at de vet bedre enn de rundt seg. Historisk sett har byen dessverre strevd med et "ovenfra og ned" stempel gjennom mange år. Nå er det på tide å vrake arrogansen for alltid, og signalisere en visjon som er mer i takt med de foreslåtte gode verdiene. "Vidsynt, inkluderende og samskapende" målbærer det beste i Moldes befolkning. Forskning viser også at byer med stor åpenhet og toleranse scorer høyt på utvikling og velferd. Det holder ikke med et ordspill i visjonen VIS om disse verdiene. De må på en eller annen måte flagges øverst. Så blir det opp til nabokommuner og andre å avgjøre om man blir så inspirert og inkludert at man vil la seg vise veg eller ikke.

  2021-03-02 13:12:34
  [Svar]