‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Vedtatte planer

fyr riktig_edited-1
Vedtatte planer

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Revidert lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt tilsyn med og feiing av fyringsanlegg i Molde kommune innføres med virkning fra 1. januar 2016.

Sammendrag
Årsgebyret for vanlig skorsteinsløp holdes uforandret ift. 2015, dvs kr. 396,- eks. mva. Gebyret skal fortsatt kunne justeres i henhold til generell lønns- og prisvekst.

For skorsteinsløp tilknyttet større fyringsanlegg (4 etasjer og mer) og fabrikkskorsteiner videreføres årsgebyret for 2015, dvs kr. 733,- eks. mva.

Annet feiearbeid utført av feiervesenet utføres etter brann- og redningstjenesten sine gjeldene timesatser, for tiden kr. 510,- eks. mva pr. time.

Årlig justering av gebyrene i henhold til pris- og lønnsvekst skal sikre at det i Molde kommune et feiervesen som sørger for at det gjennomføres tilsyn med og feiing av fyringsanlegg etter behov. 

Fastsatt av kommunestyre den 12.12.02 med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr 20 om vern mot brann- eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets redningsoppgaver § 28. Forskriften ble sist endret av kommunestyret den 21.04.2016 i kommunestyresak nr 36/16.


Les hele forskriften her


 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.