Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 31. januar 2022 - 21. februar 2022
Høring/Oppstart

Plannr. 202119

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan for Øverbygda 61

I samsvar med plan- og bygningsloven §12-8 varsler Norconsult AS, på vegne av Trio hus AS, oppstart av detaljregulering for Øverbygda 61 på Hjelset. Planområdet er ca. 18 daa.

Med bakgrunn i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854, i kraft 01.07.2017) er det av Norconsult AS vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for utvikling av boligbebyggelse i området. Samtidig vil det bli regulert inn kjøreveg og fortau.

Medvirkning:
Innspill til planarbeidet sendes til Norconsult AS
ved Stine Misund Fiksdal, stine.misund.fiksdal@norconsult.com

Frist for innspill til oppstartsvarslingen er 21.02.2022.

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.