Høring/Oppstart

Kartutsnitt
For uttale i perioden: 14. juli 2021 - 03. september 2021
Høring/Oppstart

Plan nr 202105

Melding om oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Oppdølshaugen sør

Formål

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse og evt. andre formål avhengig av behovet rundt nyetablering av sykehuset. Intensjonen er å tilrettelegge for høy utnyttelse av området pga. nærheten til sykehuset. Planen er i idéfasen og forslagstiller har kontakt med ulike aktører for å sondere ulike typer arealbruk. Dette kan omfatte pasienthotell, mindre utleieleiligheter (næring), butikk, spisested i tillegg til boligformål. Konkrete formål avklares i det videre planarbeidet.

Planområdet er ca 115 daa.

Planområdet ligger innenfor et område som krever samlet plan iht. kommunedelplan for Hjelset 2016-2026. Molde kommune har avtalt at forslagstiller regulerer hele området utenfor sine egne eiendommer til status quo, med mindre Molde kommune kommer med andre innspill.

Planområdet er avsatt til nåværende grønnstruktur, offentlig eller privat tjenesteyting og boligbebyggelse i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.

Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3.

Forslagstiller er Skjevik Eiendom AS, kontaktperson Rune Midthaug, epost; rune.midthaug@live.com

Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no

Medvirkning

Innspill/ merknad sendes til
Angvik Prosjektering AS 
Fabrikkvegen 20
6636 Angvik

eller på epost; post@angvik-prosjektering.no

Merknadsfrist 03.09.2021


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.