Høring/Oppstart

kartskisse
For uttale i perioden: 13. oktober 2021 - 10. november 2021
Høring/Oppstart

Plan nr. 202117

Melding om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering for Berg, Hjelset
Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Molde kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Berg, Hjelset.  

Formål
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse. Det planlegges eneboliger, tomannsboliger og rekkehus med tilhørende infrastruktur og lekeplass. Det planlegges ca 20 nye boenheter.
Planområdet er ca 24 daa. 
Ca 1,5 da av planområdets sørøstre del er registrert som fulldyrket, mens resterende areal er registrert som skogareal. Denne skogen er i dag hogd. Planområdet er i kommunedelplan for Hjelset 2016-2026 regulert til boligbebyggelse. Molde kommune krever ikke utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning.


Planforslaget utarbeides som detaljregulering i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-3. 
Forslagstiller er Tore Berg, epost; tore.berg@yahoo.com
Plankonsulent er Angvik Prosjektering AS, kontaktperson Espen Kjærnli, tlf 95151559, epost; espen@angvik-prosjektering.no


Medvirkning

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS
Fabrikkvegen 20
6636 Angvik

eller på epost; post@angvik-prosjektering.no

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken

Frist innen 10. november 2021.

Oppstartsmeldingen kan også sees på www.angvik-prosjektering.no 

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.