Høring/Oppstart

Berg
For uttale i perioden: 25. november 2021 - 07. januar 2022
Høring/Oppstart

Plan nr 202117

Melding om oppstart - Detaljregulering for Berg, Hjelset, varsel om utvidet planområde

I medhold med plan- og bygningslovens §12-8 kunngjør Molde kommune utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Oppstart av reguleringsarbeid for regulering på Berg, Hjelset ble varslet 14.10.2021.

Formål
Planen skal legge til rette for boligbebyggelse i området. Planområdet skal utvides til å inkludere vegareal for Øverbygda. Formålet med utvidelsen er å sikre nødvendig areal til kjøreveg med sidearealer og å legge til rette for fremtidig etablering av fortau på øvre side av vegen som trafikksikkerhetstiltak, gjennomgående fra ny miljølokk over E39 til øst for plangrensen.

Medvirkning
Innspill til planarbeidet må sendes til

Angvik Prosjektering AS
Fabrikkvegen 20
6636 Angvik

eller på epost: post@angvik-prosjektering.no

Frist for innspill: 7.1.2022


Aktuelle dokumenter:

image/pngBerg 165 KB

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.