Høring/Oppstart

Gujurdsvegen
For uttale i perioden: 25. november 2021 - 07. januar 2022
Høring/Oppstart

Plan nr 202108

Melding om oppstart - Detaljregulering for gnr 55 bnr 11 og 12 – Gujordsvegen, varsel om utvidet planområde

I medhold med plan- og bygningslovens §12-8 kunngjør Molde kommune utvidelse av planområdet for reguleringsplanen. Oppstart av reguleringsarbeid for regulering på gnr 55 bnr 11 og 12 - Gujordsvegen ble varslet 06.05.2021.

Formål:
Planen skal legge til rette for boligbebyggelse i området. Planområdet skal utvides til å inkludere vegareal for Øverbygda. Formålet med utvidelsen er å sikre nødvendig areal til kjøreveg med sidearealer og å legge til rette for fremtidig etablering av fortau på øvre side av vegen som trafikksikkerhetstiltak, gjennomgående fra nytt miljølokk over E39 til øst for Berg.

Medvirkning:
Innspill til planarbeidet må sendes til

Angvik Prosjektering AS
Fabrikkvegen 20
6636 Angvik

eller på epost: post@angvik-prosjektering.no

Frist for innspill: 7.1.2022


Aktuelle dokumenter:

image/pngGujurdsvegen 199 KB

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.