Høring/Oppstart

kartskisse
Høring/Oppstart

Plan nr 202101

Melding om oppstart med regulering av Næringstomt ved Tusten gnr 32 bnr 5, Årødalen
Det meldes med dette oppstart med reguleringsplan for Næringstomt ved Tusten på gnr. 32, bnr. 5 i Årødalen, Molde kommune, Møre og Romsdal.

Planens formål:
Planen skal legge til rette for etablering av næringsvirksomhet som kan oppsummeres som handel og tjenester knyttet til bil- og maskinutleie med tilhørende fasiliteter som administrasjonsbygg, verksted og trafikkarealer. Tilkomsten skal løses fra eksisterende adkomstvegen til Tusten skisenter og masseuttaket. Utbedring av adkomstveg, vegkryss og løsning for myketrafikanter kan bli aktuelt.

Eventuelle merknader til planarbeidet kan rettes til

Norconsult AS
v/ Marco Böhm
Grandfjæra 24
6415 Molde

Merknadsfrist: 15. februar 2021

Aktuelle dokumenter:

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.