Høring/Oppstart

For uttale i perioden: 15. juni 2022 - 07. juli 2022
Høring/Oppstart Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret på Veøy
ill_veøya

Møre og Romsdal fylkeskommune har i samsvar med akvakulturloven oversendt søknad om ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret på Veøy i Molde kommune.

Høringsfrist: 07.07.2022

Hauge Aqua Farmin har søkt om  ny lokalitet for matfisk. Det er søkt om on maksimal biomasse på 780 tonn MTB og vil ha en lukket produksjon.

Medvirkning:

Du kan bruke det elektroniske skjema for høringsuttalelser nederst i denne artikkelen, eventuelt sende merknader og innspill til:

Molde kommune
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Husk frist 7 juli!

Aktuelle vedlegg:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Molde kommune kan da vel ikke godkjenne å legge et oppdrettsanlegg innenfor et område som de selv foreslår å definere som «Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse»?
  Veøya må være fredet fra å få et slikt anlegg i fjæra!

  2022-07-07 23:44:53
  [Svar]  Link
 • På Smøla fins et godt bevis for at oppdrettsanlegg og et historisk kultursenter (som også er en del av kystpilegrimsleia) fungerer godt i lag:

  https://www.gurisentret.no/

  Bla ned til "Hva sLaks visning"

  2022-07-07 19:29:27
  [Svar]  Link
 • Undertegnede ser at Hauge Aqua Farming AS, ved Arthur Lyngsøy, har skrevet en "høringsuttalelse" som fremholder at tillatelse til oppdrettsanlegg ved Veøya nærmest er avgjort. Dette er ganske oppsiktsvekkende at utbygger selv blander seg inn i en høringsuttalelse. Jeg ber om at de som skal vurdere høringsuttalelsene ser bort fra fra Hauge Aquas farming i dette. En mulighet til å komme med en høringsuttalelse er ikke som en facebookside, men en mulighet for alle, unntatt Hauge A.F. til å si sin mening. vennlig hilsen Brit Solli, professor i arkeologi, UiO, se tidligere høringsuttalelse.

  2022-07-07 16:02:32
  [Svar]  Link
 • Det har kommet mange, i hovedsak negative, innspill til planene om et oppdrettsanlegg ved Veøya. For oss som arbeider i oppdrettsnæringen er det åpenbart at mange av innspillene er basert på manglende kunnskap om hva oppdrettsnæringen står for, og hva påvirkning et oppdrettsanlegg har på natur, kultur og samfunn.

  Noen innspill:

  • Oppdrettsnæringen er den desidert største og viktigste representanten for norsk fjord-kultur. Det er en næring som bidrar sterkt til norges nasjonale identitet. Tvert imot hva folk flest tror er fiskeoppdrett på land og på sjø til tross alle sine mangler langt mer klima- og miljøvennlig enn andre former for matproduksjon.

  At mange tjener mye penger i bransjen kommer av at det er en ekstremt effektiv form for matproduksjon, langt mer effektiv enn tradisjonelt landbruk, og at det er mange dyktige og hardtarbeidende kvinner og menn som er engasjert i næringen.

  Vi bør være stolte over næringen og takknemlig for de meget store økonomiske bidraget næringen kommer med til kommune- og statskassene, ikke rakke ner på den.

  Så er det inget tvil om at «bra kan bli bedre». Vi jobber med saken. «Egget» er et viktig ledd i dette arbeidet.

  • Det eksisterer ikke noen motsetning mellom et mulig oppdrettsanlegg og Veøyas historiske posisjon og dens kulturminner og arkeologiske funn. Ingen kulturminner vil bli berørt av et mulig anlegg, en mulig opplevelse av »historiens vingeslag» vil ikke bli påvirket i det hele tatt.

  • Det eksisterer ikke noen motsetning mellom verneområdet og et mulig oppdrettsanlegg på sørsiden av øya. Det blir ikke mulig å se anlegget fra kulturverneområdet, og de som besøker øya med turbåten vil ikke bli klar over anleggets eksistens med mindre guidene forteller om det.

  • Det eksisterer ikke noen motsetning mellom oppdrettsanlegg og naturopplevelser. Oppdrettsanlegg regnes ikke som tyngre installasjon iht Miljødepartementets regelverk.

  Påvirkningen på naturopplevelsen vil ligge på nivå med påvirkningen som kirken, presteboligen og kaianlegget har: det vil raskt oppfattes som en naturlig del av totalbildet. Hvorvidt dette totalbildet vil oppfattes positivt eller negativt beror på øyet som ser. Jeg tør å påstå at flertallet av de fremtida deltakerene i Romsdalsmuseets arrangement vil oppfatte anlegget positivt.

  Her kan man også sammenligne med Hjertøya som har stor verdi som natur- og rekreasjonsområde, helt uavhengig av at utsikten mot nord domineres av utsikt mot et verft, kaianlegg og faktisk en hel by, med tilhørende støy. Påvirkningen fra opprettsanlegget vil bli en brøkdel av påvirkningen Molde By har på Hjertøya friluftslivsområde.  • Det eksisterer ikke noen motsetning mellom oppdrettsanlegg og friluftslivsaktiviteter. Alle friluftslivsaktiviteter som forekommer på Veøya vil kunne bli utøvd også etter at anlegget er på plass.

  Opplysningsvesenets fond opplyser om at sørsiden av Veøya er lite brukt for friluftsliv. Det er også mitt inntrykk etter to besøk i fjor med hhv Pilegrimstur og privat kajakk. Å padle kajakk innenfor (eller rundt) et mulig oppdrettsanlegg vil bli helt uproblematisk.

  Selv vil jeg oppleve det det positivt å padle rundt et oppdrettsanlegg. Jeg er visstnok partisk til fordel for anlegget, men også vi i bransjen er en del av samfunnet, vår oppfatning må telle på lik linje med oppfatningen til de som ikke liker oppdrettsnæringen.

  • Det fins ikke noen regler eller praksis som tilsier at man ikke skal kunne bruke nærområdet til kulturminner til næringslivsformål. Som eksempel kan man nevne Avaldsnes som har mange likhetstrekk med Veøya og også er en del av kystpilegrimsleia. Avaldsnes har større historisk tyngde enn Veøya men fungerer likevel utmerket som historisk og arkeologisk senter og kulturformidlings- og rekreasjonssted sted til tross for at det er en opplagsplass for svære fartøy rett utenfor.

  Et oppdrettsanlegg ved Veøya vil påvirke sin omgivelse mye mindre enn et fartøy i «Avaldsnesklassen».

  • Det fins ingen motsetning mellom et mulig oppdrettsanlegg og Romsdalsmuseets satsinger. Romsdalsmuseets skal ifølge strategiplanen være «en ledende forvalter av fjordkultur». Oppdrettsnæringen er den desidert største og viktigste representanten for dagens norske fjordkultur, og en viktig del av norges nasjonale identitet. Også om næringen er forholdsvis ung strekker dens røtter seg langt tilbake i tid. Å samarbeide med oppdrettsanlegget og integrere informasjon om fiskeoppdrett i fortid og nåtid i «Veøyaopplevelsen» ligger godt innenfor Romsdalsmuseets samfunnsoppdrag.

  • Noen bekymrer seg for støy og andre forstyrrelser fra oppdrettsanlegg. Her vil jeg bare anbefale å ta fergen til Furneset: der kan man på en enkel måte få svar på hvorvidt støy og lys fra et oppdrettsanlegg er et reelt problem. (Jeg tør å påstå at det er mange som ikke en gang har lagt merke til at det ligger et oppdrettsanlegg like ved Furneset fergekai). Spør gjerne de som bor i området hvordan de opplever anlegget.

  • Alle oppdrettsanlegg, også lukkede, slipper ut avfall i form av avføring og fórrester. Dette er definert som forurensing i regelverket. For tredve år siden var utslipp et reellt problem på mange plasser. Nytt fór og ny fóringsteknologi og et bedre regelverk har gjort at utslipp ikke lenger er et reellt problem for området rundt anlegget. Lukket teknologi reduserer utslippsmengden enda mer, men det er riktig at det ikke kommer helt ned til null.

  • Veøyas hovedfunksjon idag ligger innenfor turisme. Oppdrettsnæringen er en viktig del av norges image som turistnasjon, og med unntak for Møre og Romsdal er oppdrett en aktiv del av turistsatsingene på mange steder i landet. Flertallet av turistene syns at oppdrett er en spennende næring og ønsker å lære mer om den.

  Jeg vil påstå at et oppdrettsanlegg med svært lite tilrettelegging vil passe som hånd i hanske sammen med Romsdalsmuseets satsinger på Veøya. Med enkle midler kan oppdrettsanlegget bidra til å styrke både Veøyas og Moldes posisjon på «turistkartet».

  Sørøya er per i dag, ifølge Opplysningsvesenets fond, lite besøkt, sannsynligvis er denne delen av Veøya området ikke brukt av deltakere i Romsdalsmuseets aktiviteter i det hele tatt. Et oppdrettsanlegg vil, hvis det blir tilrettelagt for det, med stor sannsynlighet bidra til å styrke bruken av Veøya som turisme-, rekreasjons- og kunskapsformidlingsplass.

  En motorsag, noen dugnadstimer og en informasjonstavle på en plass med utsikt over anlegget er alt som skal til: vips så får Veøya en ny attraksjon som kan bidra til å styrke Romsdalsmuseets slunkne kasse (hvis jeg ikke tar feil er Romsdalsmuseets satsing på Veøya per i dag et «tapssluk» som koster Molde Kommune og skattebetalerne store penger).

  Jeg bidrar gjerne med både motorsag og dugnadsinnsats. Hauge Aqua kan godt få finansiere en informasjonstavle, mangler bare annet.

  (bilde "Eggetløypa")
  «Eggetløypa»: Forslag til trasé og utkikkspunkt


  Et oppdrettsanlegg ved Veøya vil selvfølgelig innebære en forandring. Med små midler kan denne forandringen bli et sterkt positivt tilskudd til Veøya som besøksmål. Jeg foreslår derfor at en mulig tillatelse blir basert på en forutsetning om at utbygger skal arbeide aktivt for å integrere anlegget i Veøyas posisjon som kulturformidlings- og rekreasjonssted.

  (bilde "Matre")

  Kultur og oppdrettsindustri i samarbeid: Havforskningsinstituttets industrianlegg i Matre ble med et enkelt tiltak Matres mest fotograferte turistattraksjon. Det hele er et spørsmål om å løfte blikket og tørre å tenke nytt.

  2022-07-07 13:37:32
  [Svar]  Link
  • Svar på innlegg:
   1: "..manglende kunnskap om hva oppdrettsnæringen står for, og hva påvirkning et oppdrettsanlegg har på natur, kultur og samfunn."
   -Vi har god kunnskap om kva påverknad opprett har på norske fjordar og villaks etc. Men sjølvsagt bør vi få meir kunnskap. Egget er derimot eit lukka anlegg, men det har ingen ting å seie for kva denne saka handlar om. Saka handlar om næringsaktivitet/oppdrett utanfor ei kulturelt verneverdig øy. Å ta bort fokuset for saka, må vi vere observante på. Det er svært viktig at politikarar er vakne når dei får tilpassa argument på sida av saka.
   Saka handlar om forstyrrande oppdrettsanlegg/næring ved kulturøya Veøya også sørsida (som vert brukt av folket i Romsdal til rekreasjon uansett kva som vert hevda her.) Det som er viktig er at folk i Romsdal seier nei til dette (jamfør alle uttalingane i dette høyringsdokumentet)
   2: "Jeg tør å påstå at flertallet av de fremtidige deltakerene i Romsdalsmuseets arrangement vil oppfatte anlegget positivt."
   Det er utruleg at ein kan hevde at dette anlegget vil auke eigenverdien til øya, og at ein vil oppfatte dette positivt når faktum er motsett.
   3: "Det eksisterer ikke noen motsetning mellom verneområdet og et mulig oppdrettsanlegg på sørsiden av øya."
   og vidare:
   4: "Det eksisterer ikke noen motsetning mellom oppdrettsanlegg og naturopplevelser. Oppdrettsanlegg regnes ikke som tyngre installasjon iht Miljødepartementets regelverk."
   Er det Miljødepartementets regelverk som avgjer kva folk i Romsdal skal meine om dette? Er då slik at inngrep som dette berre er å sette i gang trass kva lokalbefolkninga meiner?

   Samanlikninga med Hjertøya er vanskeleg å forstå. Sjølv om også dette er eit svært viktig område å ta vare på, er avstandane til støy(både lyd og visuelt) ikkje det same her. Hjertøya har langt større avstandar til by. Anlegget på Veøy ser ut til å tangere den populære turisthytta til DNT, og kan ikkje samanliknast.

   Alle dei ulike argumenta om støy, avfall, besøkstal på Veøya, turisme etc held ikkje mål. Skal dette egget auke turismen til Veøya? Og kva slags turisme er det her snakk om? Meir maskiner og menneskeleg inngrep? Er det det folk kjem til Veøya for å sjå?
   Grunnen til at argumenta ikkje held, er at dei er irrelevante.

   Poenget er at folk ikkje vil ha dette, og øya har stor verneverdi. Dette bør vere nok for politikarane til å seie nei til oppdrett og anna næring rundt Veøya. Det er mange andre plassar dette kunne vore meir aktuelt. Det vil seie der det er gjennomført naturinngrep frå før, og ikkje har så stor verdi som denne øya! Det er altså ikkje slik at det er eit uvilkårleg nei til denne teknologien i seg sjølv, men plasseringen av denne.

   Å meine at "egga" er positive for natur- og kulturopplevinga på Veøya, vitnar om total mangel på forståing. Vonar politikarane ser gjennom dette, og brukar sit sunne vit på ei logisk og intelligent løysing: Nei til oppdrett ved Veøya!

   2022-07-07 16:00:49
    Link
 • Som norsk turist på Veøya synes jeg det er sjokkerende at noen kan foreslå fiskeoppdrett ved Veøy. Øya er et nasjonalt kulturminne, søknad må avslås. Søkere må få klar beskjed om at oppdrettsanlegg nær Veøy er uaktuelt i all framtid.

  2022-07-07 11:06:36
  [Svar]  Link
 • Nei til oppdrettsanlegg ved Veøya!
  plasseringen av dette anlegget vil ødelegge for dagens bruk av øya. selv om sørsiden ikke har det samme vernet som nord. så er det et hyppig brukt område til friluftsliv.

  Og hva sitter nærområdet igjen med?
  et ødelagt friluftsområde,og all fortjeneste går ut av fylket.

  2022-07-07 00:30:21
  [Svar]  Link
 • Her må Molde Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune vere seg sitt ansvar bevisst og avslå denne og alle framtidige søknader om fiskeindustri i fjordområdet rundt den hellige øya Veøya. Om det skal vere vits i kulturvern så må Veøya ligge øverst på lista og det er derfor utenkelig å forringe kulturarven for at enkeltpersoner skal ha ein økonomisk gevinst ved utbytting av dette fjordområdet. Eg seier derfor Nei til dette prosjektet, og det håper eg også alle politikere som er involvert i saken gjer.

  2022-07-07 00:17:39
  [Svar]  Link
 • Freden på Veøya består

  Veøya sin verdi som historisk sted og friluftsområde er godt ivaretatt og belyst gjennom saksbehandlingen. Høringsinnspillene som er gitt i høringsprosessen nå representerer ikke noen nye momenter i saken.
  Lokaliteten ligger utenfor hensynsone kulturmiljø og friluftsliv gjeldene for Veøya. Planteknisk er derfor Veøya ikke berørt. Det er gitt dispensasjon i infrastruktur sone i sjøarealplanen, ikke hensynsonen for Veøya.
  Søknaden har vært belyst gjennom nabovarsel høsten 2019, vært på høring vår 2020 og høst 2020. Det er gjort tilpasninger basert på høringsuttalelsene. Søknaden har vært til politisk behandling i Molde kommune to ganger i 2021. Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø (HTPNM) gav dispensasjon fra sjøarealplanen i juni 2021, med 8 stemmer for og 2 stemmer mot. Fire ulike partier stilte seg også som forslagstillere for vedtaket. Dette viser en grundig behandling av søknaden, hvor den er belyst fra flere sider. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har ikke klaget på vedtaket.
  Høringsinnspillene som her er gitt representerer ikke noen nye momenter i saken.
  Veøya sin verdi som historisk sted og friluftsområde er godt kjent og belyst gjennom saksbehandlingen. HTPM har vektlagt at bruk av Veøya Nord som er avsatt i sjøarealplanen til akvakulturformål gir direkte visuell og lydmessig eksponering som vil forringe kulturmiljøet og friluftsliv. Det samme gjelder ikke for Veøya Sør. Hovedgrunnene til dette er Veøya sin topografi som forhindrer visuell og lydmessig kontakt med kulturmiljøet og friluftsinteresser på Veøyas nordside. Turstien som går over øya har rikelig med skog, og en får ikke visuell kontakt med lokaliteten. Veøyas sørside er kupert og lite egnet for strandliv, i motsetning til øyas nordside. Langs øyas sørside går det også kraftlinje som gjør at Veøya Sør kan benytte dette som energikilde. Veøya Nord ville medført diesel aggregat med påfølgende støy. Det etableres ingen aktivitet på Veøya. Landbasen vil ligge på sørsida av fjorden.
  HTPM har også vektlagt at Egg-teknologien representerer «det grønne skiftet», en helt nødvendig retningsendring i produksjon av laks. Teknologien forhindrer spredning av lakselus, forhindrer rømming, begge svært viktig for vill laksefisk i fjordbassenget, men har også stort potensiale i et nasjonalt perspektiv. Egg-teknologien samler opp sedimenterbart slam (fiskeskit og fôrspill), og bidrar til at slam fra sjøbasert oppdrett kan benyttes i nye måter (biogass og gjødsel eksempelvis). Denne ressursen går tapt i dag ved åpent oppdrett. Teknologien skal også bidra vesentlig til forbedret fiskevelferd. Mer om Egg-teknologi på www.haugeaqua.com
  Etableringssøknaden gjelder bare flytende lukket egg-teknologi.
  De folkevalgte har ved dispensasjonsvedtaket ivaretatt Veøyas verdi knyttet til historie, kultur og friluftsliv langt bedre enn i eksisterende sjøarealplan. Samtidig har de gitt et vesentlig bidrag for det grønne skiftet i norsk oppdrett.

  Arthur Lyngøy
  Hauge Aqua Farming AS

  2022-07-06 19:56:41
  [Svar]  Link
  • Angående lukkede anlegg tror jeg vi kan stole meir på forskingsmiljøet enn Haugeaqua. Det er noe med bukken og havresekken....Anbefaler heller Nofima (forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur) som referanse. I følge de er det ingenting som heter lukkede anlegg, men derimot semilukkede. Det er fortsatt utslipp av forspill, avføring, sedimenter etc.

   Var/er mye faktafeil i dokumenta som følger høringa : plassering nord eller sør for Veøya, hvilken fjord det skal plasseres i, ser også ut som nøyaktig plassering har blitt endra i høringsperioden.
   Ikke akkurat et imponerende stykke arbeid.

   Kanskje ikke rart Molde kommune snudde fra negativ til positiv innstilling hvis kvaliteten/nøyaktigheten på dokumenta var den samme i 2020/2021.

   Heile prosessen må stoppes og ses på en gang til!

   2022-07-06 22:04:03
    Link
  • Det ser ut som utbyggjaren har litt tungt for å få med seg opinionen til dei som brukar Veøya for rekreasjon og kontemplasjon! Heile øya blir brukt, og har også stor verdi for tilreisande og pilgrimar! Jamfør til dømes turisthytta og opplevinga av urøyrt natur. Ein kan ikkje dele opp eit rekreasjons- og kulturlandskap på dette viset. Sørsida er like viktig som nordsida.
   Det utbyggjaren skriv vitnar om manglande respekt og forståing for dei som skal leve med dette valdsame naturinngrepet. Egget dykkar bør heller plasserast i eit område med allereie opparbeidd infrastruktur. Som til dømes ved ein byfjord. Det ville vere meir bærekraftig. Ikkje i nærleiken av eit viktig verneverdig område som Veøya. Det er nesten utruleg at det i det heile skal vere diskusjon rundt dette!

   Med andre ord har denne høyringa tilført svært mykje nytt: Nemlig folkeopinionen sitt unisone NEI TIL OPPDRETT VED VEØYA!

   2022-07-06 23:13:11
    Link
 • Vi ønsker ikke lakseoppdrett ved Veøya

  2022-07-06 19:54:17
  [Svar]  Link
 • Obs! Obs! I denne saken får jeg et førsteinntrykk av at hele anlegget skal være lukket, men i lokalitetsrapporten fremgår det at det søkes om 6 bur, der 5 skal være tradisjonelle (åpne?!) notposer med utslipp til fjorden, mens kun ett skal være et lukket egg! Her må man ikke sove i timen og se seg blind på all sminken om at det skal være et helt lukket anlegg.

  Et oppdrettsanlegg i umiddelbar nærhet til Veøystua (DNT) og sørsiden av Veøya vil også sterkt forringe den gode opplevelsen av stillhet og tilnærmet urørt natur som det fortsatt er mulig å få i dette området. Her får man inntrykk av at tiden står stille. La oss beholde dette smykket av et rekreasjonsområde.

  Jeg kan ikke se at dette vil føre til mange positive ringvirkninger for lokalsamfunnene rundt, men at det i hovedsak vil gi negative konsekvenser for nærområdene.

  2022-07-06 15:42:19
  [Svar]  Link
 • Planene bør stoppes for denne gang og havbruksplanen til Molde kommune bør gjennomgåes på nytt der man tar større hensyn til fredede omkringliggende landområder og lokale ønsker. Dersom man først skal ha lukket oppdrett bør man heller se mot Harøya og Salmon evolution sitt anlegg. Dette er et ønsket anlegg av brorparten av de lokale. Dette har skapt og vil skape verdier og varige arbeidsplasser for Hustadvika. Der har man også gjenbrukt og utviklet et industriområde for dette formålet. Et oppdrettsanlegg uansett størrelse og utforming vil kreve en del infrastruktur og dette har ikke Veøya eller omkringliggende områder til rådighet nå. Det er i mine øyne veldig forringende for øya å få et slikt anlegg dit nå og i fremtiden. Veøya er en hellig øy og en naturperle som ikke skal taes for gitt. Det fins mange eksempler på forringelse av naturlandskap i norske kommuner de siste årene, nå må Molde kommune derfor sette foten ned for dette prosjektet og i større grad hensynta lokalbefolkningen sine ønsker.

  2022-07-06 12:41:22
  [Svar]  Link
 • Bare det å finne på å plassere et oppdrettsanlegg tett opp til Sagaøya er jo en prestasjon som vitner om manglende historiesyn, manglende respekt for miljø og fornminner.
  Heldigvis har vi et lovverk som dersom det brukes vil hindre et slikt overgrep på trolig det viktigste historiske dokument i vårt område. Veøya burde selvsagt vært en del av verdsarven, og fredet mot vandalisme eller «utilbørlig skjemming» som det heter i kulturminneloven.
  Det har stått flere slag ved Veøya og Sekken opp gjennom historia og nå kan det bli et nytt slag dersom disse planene skal gjennomføres. Det er jo rent ut latterlig at det skal være nødvendig å plassere et slikt anlegg i dette området med alt det sjøareal vi har til rådighet. Oppdrettskapitalen har nærmest fri adgang til almenningen men her må det settes en grense.
  Lars Dahle - Bystyrerepresentant Rødt

  2022-07-06 11:07:44
  [Svar]  Link
 • Veøya må beholdes som rekreasjonsområde for allmenheten. I generasjoner har øya vært benyttet som friluftsområde, bading fra svabergene og vandring i historien. Denne idyllen må ikke ødelegges av grådighet. Vi vil ikke ha oppdrettsanlegg på Veøya!

  2022-07-06 10:02:19
  [Svar]  Link
 • Uhørt å plassere et slikt anlegg i dette historiske og unike området! La Veøya forskånes for denne galskapen.

  2022-07-05 21:42:01
  [Svar]  Link
 • Ett sted å komme til for å finne ro, beundre og tenke tilbake på hvordan de hadde det i «gamle dager». Slik er det å komme til Veøya, og slik må det forbli. Inget oppdrettsanlegg passer inn her!

  2022-07-05 21:12:27
  [Svar]  Link
 • Denne unike, historiske øya bør vernes mot uheldig inngripen som et oppdrettsanlegg vil være!
  La Veøya bestå som den er, til bruk til rekreasjon, vandring blant gamle kulturminner, bading fra svaberg og båtturer rundt øya!

  2022-07-05 20:48:56
  [Svar]  Link
 • Det bør absolutt ikke komme oppdrettsanlegg på Veøya.

  2022-07-05 20:00:28
  [Svar]  Link
 • Det er openbert at det ikkje skal kome oppdrettsanlegg i nærleiken av eit så viktig område som Veøya! Her har vi store verdiar med tanke på eldre kulturminne og ikkje minst vakkert naturlandskap og rekreasjonsområde med minimal tilrettelegging. Dette er uerstattelege verdiar! Det er også verdiar det byrjar å verte mangel på i dagens samfunn.
  No er vi trøytte av overivrige næringsaktørar og politikarar som er frekke nok til å grafse til seg sjølv på mest bestialske vis med den konsekvensen det har for framtidige generasjonar, natur og kulturminner! Det er ingen god ide å øydelegge fine område om ein vil ha folk med seg på laget. Ta til vitet og sjå dykk rundt! Ikkje berre tenk at naturen og jorda er til for å gjere seg sjølv rik på verdsleg gods. Menneska i Romsdal klarar seg utmerkt godt utan dette. Det fins og eit næringsliv som nyttar villfisken frå havet.

  NEI TIL OPPDRETT UTANFOR VEØYA!

  2022-07-05 19:28:58
  [Svar]  Link
 • La Veøya være i fred uten oppdrettsanlegg! Veøya er et viktig rekreasjonsområde for mange. Ikke ødelegg det med et forurensende oppdrettsanlegg!

  2022-07-02 13:43:24
  [Svar]  Link
 • Til Molde kommune

  På vegne av Romsdalsmuseet sendes det med dette inn merknad til søknad om ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret i Molde kommune. Romsdalsmuseets syn på saken fremkommer ved vedlagte tilsvar til nabovarsel fra 2019. Romsdalsmuseet stiller seg undrende til at denne vektige merknaden som i hovedsak påpeker at et av regionens viktigste kulturminner tilføres negativ verdi, ikke er en del av saksdokumentene som er lagt ut til høring.

  2022-06-30 16:20:00
  [Svar]  Link
 • Molde kommune, Molde, 30. juni, 2022
  Rådhusplassen 1,
  6413 Molde
  postmottak@molde.kommune.no

  Høringsinnspill: «Ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret på Veøy».

  Det vises til kunngjøring i Romsdals Budstikke 15.6. 22 med høringsfrist 7.7. 22

  Innledning: Om Veøyas arkeologi og historie
  Undertegnede har forsket på Veøyas kulturminner og betydning for Norges kulturarv i over 30 år. Jeg skal gi en kort gjennomgang av de mest sentrale kulturhistoriske funn på øya.
  Navnet Veøya betyr den «hellige øya» (Ve = hellig på norrønt). Den nordre delen av Veøya, kalt Nordøya, har vært et møtested siden norrøn hedensk tid. Omlag år 950 ble det anlagt to kristne kirkegårder og bygget to stolpekirker. Dette er de tidligste kristne kirkegårder i Norge. Rundt disse kirkene, som etter hvert utviklet seg til stavkirker, vokste det frem et kjøpsted, omtalt som «kaupboenom» i sagakilder. Kullsvarte kulturlag viser utbredelsen av kjøpstedet. En vesentlig aktivitet var ulike former for jernbearbeiding og metallhåndverk. I perioden 1140 – 1200 ble det bygget ei steinkirke, kalt Peterskirken, som fremdeles står.
  I løpet av 1200-tallet ble det anlagt et havneanlegg og en havnesperring i Nordvågen. Kjøpstedet var på sitt mektigste på 1200-tallet. Skriftlige kilder forteller også at Veøya var et viktig sted for administrasjon av jordeiendom («oppebørselsenter») i middelalderen, og for innkreving av skatter og avgifter («tiende» og «landskyld»). Flere diplomer (brev) utstedt på Veøya i løpet av 1300-tallet viser at adelsslekter og kongen hadde bygårder på øya. Etter svartedauden i 1350, som medførte et stort folketap, mister kjøpstedet etter hvert sin betydning. I 1384 beordrer kong Olav Håkonsson i en «rettarbot» at folk i Raumsdal skal dra til Veøya for å handle. Dette er et klart tegn på at kjøpstedet er i forfall. I Bondevika, sørvest på Nordøya, er det to store nausttufter som sannsynligvis har huset leidangsskip. Strandlinjekurver som måler m.o.h og radiokarbondatering viser at naustene ble bygget omkring år 1000.

  I tillegg til den store utbredelsen av automatisk fredede kulturminner (Lov om kulturminner [kulturminneloven] ), er den nordre delen av Veøya landskapsvernområde etter
  Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) .


  Det er også mange automatisk fredede arkeologiske kulturminner på den nå skogkledte søndre delen av Veøya, kalt Sørøya. Helt i sørvest i Storsandvika ligger et gravfelt med 8 gravrøyser fra hedensk tid (yngre jernalder). Den største røysa ble anlagt på 900-tallet, nær samtidig med de tidlige kristne gravene på Nordøya. Denne nærheten i tid mellom hedendom og kristendom gjør Veøya til et enestående eksempel for muligheten til å studere religionsskiftet, overgangen fra hedendom til kristendom i Norge.

  Oppe på det ganske flate platået på Sørøya er det registrert 60 røyser, 10 av dem er klassifisert som gravrøyser, resten er rydningsrøyser. Det er også registrert flere hundre meter lange kraftige åkerreiner (= kanter av åkre). Utgravninger har vist at åkerbruket på Sørøya ble tatt opp så tidlig som for 3500 år siden, i overgangen mellom yngre steinalder og eldre bronsealder. Pilegrimsstien som ble anlagt for om lag 15 år siden går gjennom dette området og til dels langs åkerreinene. Alle kulturminner som her er nevnt er automatisk fredet og en viktig del av Veøyas urgamle historie.

  Det står ingenting i utredningene om at Veøya ikke er en hvilken som helst øde øy. Det er ei øy med kulturminner av nasjonal interesse og store naturverdier. Et industrielt oppdrettsanlegg rett sør for Veøya vil forringe opplevelsen av landskapet både til sjøs og på land. Veøya er nå en del av Kystpilegrimsleia fra Egersund til Trondheim. De siste to årene er det satset på opplevelsesturisme med båtruter på våre Romsdalsfjorder, med blant annet besøk på Veøya. I fjor sommer kom seilskipet Christian Radich på besøk. Jeg var selv med, sammen med Romsdalsmuseets folk, for å fortelle om øyas unike arkeologi og historie.

  Om feil i utredningen

  Jeg har lest gjennom alle dokumentene: Den viktigste utredningen for allmenheten er «Lokalitetsrapport – Veøy», der skrives det om hav- og fjordstrømmer, forankring, bunnforhold etc. Men det står også mye merkelig. Her kommer noen eksempler:

  Kap. 3.10.: «Resultater fra lokalitetsundersøkelsen er presentert og diskutert med Øyvind Våge. Han har 30 års erfaring fra området og har deltatt i flere lokalitetsundersøkelser i området». Men denne kjentmannen kan umulig være særlig lokalkjent. I utredningen står det nemlig:

  Kap. 3.1.2: «Lokaliteten ligger i samme fjordarm som Molde lufthavn og vil ha meget like temperatur og vindforhold». Dette er feil, lokaliteten ligger i Langfjorden, langt fra Molde lufthavn.

  Kap. 4.5.: «Lokaliteten ligger i «le» bak Harøya, Otrøya og Sekken. Kjentmanns erfaring tilsier at havdønninger ikke opptrer ved lokaliteten.». Å nevne Harøya og Otrøya i denne sammenhengen er helt irrelevant, disse øyene ligger i havgapet milevis unna Veøya.

  Kap.4.9.: «Lokaliteten Veøy er plassert på nordsida av Veøya i Molde kommune i Møre og Romsdal».
  Sannheten er at anlegget skal plasseres rett sør for Veøya, der Den Norske Turistforening leier «Veøystua». Det er ikke tillitvekkende at saksbehandlere av en utredning har så lite lokalkunnskap at de ikke har elementær geografisk kunnskap om fjordarmer, avstander, eller forskjell på nord og sør.

  Anlegget vil medføre kontinuerlig støy. DNT vil nok ikke betrakte «Veøystua» som et attraktivt sted med utsikt til et gigantisk oppdrettsanlegg.

  Så til en endring i planutkastet etter at planen var kunngjort for høring:

  Kartet over plassering er endret, det første oversiktskartet viste en nærere plassering til Veøya enn det nye kartet, der anlegget legges noe lengre ut. Dette er useriøst og manipulerende. Det burde i en ny kunngjøring blitt gjort oppmerksom på dette og høringsfristen burde vært flyttet til august. Det inngir ikke tillit til at flyttingen av anlegget litt lengre bort fra Veøya vil være reell.

  Noen betraktninger over tekniske forhold.

  Anlegget blir jo beskrevet som veldig miljøvennlig. «Egg»-mærene skal jo være lukket, men det skal rent vann inn, forurenset vann ut. Fisken kan jo ikke svømme rundt i vann som blir mer og mer preget av avfall og skitt. Utredningen bærer preg av «grønnvasking» og forurensing er ikke utredet på en seriøs måte.

  Anlegget må bunnforankres, dette er beskrevet i utredningene. Men det står ingenting om hvor fra dette miljøvennlige anlegget skal få elektrisk strøm, så da er det vel utelukket å bruke dieselaggregater? Hvor skal anlegget få landstrøm fra?

  Langs sørsida av Veøya er det en høyspentlinje som skaffer strøm til Sekken, men selve Veøya er uten elektrisitet. Hvis anlegget skal ha strøm fra denne linja, må det bygges en transformator. Hvor skal så denne bygges, på Veøya? Er det gjort beregninger for at den gamle høyspentlinja har kapasitet nok til å ta fra sekkingene elektrisitet?

  Anlegget må ha en landbase for brønnbåter og arbeidere, hvor skal denne ligge, på Veøya eller hvor? Dette står det ingenting om i utredningene som ligger på Molde kommunes nettsider.


  Beslutningstakerne i fylkeskommunen og Molde kommune må vite mer om de vesentlige punkter nevnt ovenfor, om fjordforurensing, elektrisitet og landbase. Om det vil bli bygget installasjoner på Veøya må fremkomme av søknaden. Dette er ikke «detaljer» som det kan søkes om etter at tillatelse er gitt.

  Til slutt

  Anlegget vil skape minimalt med lokale arbeidsplasser når det er ferdig, men stor fortjeneste for Hauge Aqua Farming. som har base på postnummer 5915 Hjelmås, Vestland fylke.

  I Kulturminnelovens § 3 heter det: «Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.»

  Anlegget vil utilbørlig skjemme og ødelegge opplevelsen av et helt unikt kulturhistorisk miljø i Romsdal – «Den hellige øya».

  Brit Solli, professor i arkeologi, Universitetet i Oslo

  Folkeregistrert adresse: Midtoddveien 26b, 0494 Oslo

  Moldeadresse: Birkelandvegen 1a, 6416 Molde.

  Kopi:
  Opplysningsvesenets fond (grunneier på Veøyas søndre del), ovf@ovf.no

  Romsdalsmuseet, post@romsdalsmuseet.no

  Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelingen, post@mrfylke.no

  Statsforvalteren i Møre og Romsdal sfmrpost@statsforvalteren.no

  Riksantikvaren postmottak@ra.no

  2022-06-30 11:30:01
  [Svar]  Link
 • Veøy – søknad om ny lokalitet for laks, ørret og regnbueørret
  Vi leser at kommunen har fått ansvar for en høring på vegne av fylkeskommunen
  som oppdrettsmyndighet.
  Bakgrunnen for høringen etter akvakulturloven er et dispensasjonsvedtak i
  teknisk utvalg den 15.6.21, og som fylkeskommunen viser til. Et vedtak som går
  mot kommunalsjefen sin fraråding om et oppdrettsanlegg på sørsiden av øya. Vi
  er enige i kommunalsjefen sine vurderinger og konklusjon i saken.
  Det er klart uheldig at en sak som har vært på gang i flere år først nå blir
  offentlig kjent ved en kunngjøring i Romsdals Budstikke den 15.6.22. Nå får både
  vi og andre mulighet til å komme med meninger om lokaliteten.
  Kartet til venstre ble lagt ut på høringssida den 15.6. I uka etter ble det erstattet
  med kartet til høyre.
  Når det gjøres endringer i en høringsperiode, enten det gjelder kart eller annet,
  burde det være en selvfølge at det ble opplyst om dette og datoen for endringen.
  En bedring kan også være at det brukes målestav på kart.
  Naturvernforbundet i Molde
  2
  Møre og Romsdal fylkeskommune ber om at Molde kommune legger søknaden ut til offentlig innsyn i 4 uker. Kommunen har lagt den ut til høring i perioden 15.6 -7.7. Når en sak legges ut til høring i ferietida, bør høringsperioden heller være lenger enn 4 uker. I tillegg bør høringsperioden forlenges med de dagene feil kart var lagt ut på høringssiden. Eventuelt at saken senere legges ut til en ny høring.
  Vi mener også at i en sak som denne må det være viktig at fylkeskommunen ikke bare behandler saken etter akvakulturloven, men også tar ansvar som kulturvernmyndighet.
  Dispensasjonen etter plan- og bygningsloven
  Da kommunalsjefen la søknaden om dispensasjon fra interkommunal arealplan (sjøplan) for Romsdalsfjorden fram for teknisk utvalg, regner vi med at det var på grunn av konfliktnivået mellom oppdrett og verdier som kultur, friluftsliv og natur.
  Naturvernforbundet fikk ikke søknaden til uttalelse eller melding om vedtaket. På den måten kan vi ha mistet klageretten som vi har i saker som gjelder våre interesseområder.
  Det bør undersøkes om dem som kom med en uttalelse i 2019, og som også hadde klagerett, fikk melding om vedtaket og informasjon om muligheten til å klage på det.
  Vi har merket oss at kommunalsjefen skriver at det er svært begrensede muligheter til å stille vilkår til et akvakulturanlegg etter plan- og bygningsloven, og det vil derfor være uklart om et eventuelt vedtak om lukket anlegg i dispensasjonsvedtaket vil overstyre en eventuell endring i konsesjonen.
  Ved dispensasjon fra sjøplanen, uten først en offentlig høring, har saken kommet skjevt ut. Kommunen og fylkeskommunen kan ikke regne med at det er lett å skille forskjellige prosesser og lover fra hverandre. Den grunnleggende høringen, sammen med alle fagrapportene, burde vært ved starten av prosessen. Når nye protester mot lokaliseringen av anlegget nå kommer, blir det lite folkelig å vise til et tidligere vedtak om dispensasjon fra den godkjente sjøplanen.
  Nå legges det formelt sett opp til en avgrensing av saken til akvakulturloven og en søknad om en maksimal biomasse på 780 tonn MTB i noe som på høringssiden til kommunen kalles en lukket produksjon.
  Etter § 19-2 i plan- og bygningsloven kan en kommune i spesielle tilfelle gi dispensasjon, men muligheten har juridiske rammer. Vi mener at politiske skjønn ikke kan gå foran rettslige vilkår som:
   ”Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt.”
   ”Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene.”
  Vi mener at begge kravene må være oppfylte før en dispensasjon. I neste ledd i bestemmelsen er konsekvensene for miljø også et krav som det skal legges
  3
  særlig vekt på. Ved en vurdering av konsekvensene for miljøet, burde det være en selvfølge at vedtaket bygger på all relevant kunnskap om miljøforhold og konsekvensene.
  Vi må også stille spørsmål til et vedtak der det ikke er vist til hjemmelsgrunnlaget i plan- og bygningsloven. Men vi ser at vedtaket er begrunnet med kommuneplanens samfunnsdel der bærekraftig fjordbruk er løftet fram sammen med en styrking og utvikling av industri, teknologi og kompetansearbeidsplasser.
  I vår uttalelse til kommuneplanen sin samfunnsdel skrev vi blant annet dette om bruk av dispensasjoner:
  ”Det er i prinsippet bra at kommunen vil arbeide for en effektiv, rask og koordinert plan- og byggesaksbehandling. Men dersom det for eksempel skal skje gjennom en lettvint saksbehandling med omfattende bruk av dispensasjoner fra godkjente planer, og uten vurderinger etter naturmangfoldloven, er det fare for at resultat blir en lite bærekraftig utvikling. En slik strategi kan blant annet komme i konflikt med utviklingsmålet om at kommunen skal være en åpen og transparent organisasjon som skal legge til rette for medvirkning i kommunale prosesser.
  Bruken av dispensasjoner fører lett til en utvikling der både innbyggerne og organisasjoner blir fratatt demokratiske rettigheter ved at de som vil bygge ut kan gå bakvegen foran fellesskapet behov for åpenhet og medvirkning i arealpolitikken.”
  I brevet fra fylkeskommunen leser vi:
  ”Arealet det er søkt om er ikkje sett av til akvakultur i Molde og Rauma kommune sin arealplan, men det ligg føre dispensasjon frå både Molde kommune og for fortøyingar inn i Rauma kommune sitt areal. Vår vurdering er at arealet er planavklart og vi tar akvakultursøknaden til behandling.”
  Vi mener at arealbruken ikke er planavklart på en rettmessig måte. Blant annet på grunn av et ensidig og dårlig beslutningsgrunnlag. Det blir lett rotet når administrasjonen frarår en dispensasjon, og politikerne dispenserer etter en klage fra en søker uten først å kreve nødvendige utredninger og fakta om miljøkonsekvensene. På den måten ble det ikke en balansert avveining mellom de forskjellige interessene i saken.
  Vi har sett på dokumentene som ble lagt til grunn for teknisk utvalg sin behandling av klagen fra oppdrettsfirmaet og dispensasjonen. Vi registrerer en del sammenblanding mellom firmaet som søker om oppdrettstillatelse, og en som på utallige måter støtter opp om søknaden. Det kan være lett å gå seg vill i hva som er forutsetningene i søknaden/klagen. Innholdet i en søknad er tross alt mer forpliktende med sine forutsetninger enn meninger fra en støttespiller med økonomiske interesser i det planlagte anlegget.
  Vi ønsker også å få fram at når det blir dispensert fra en arealplan, må arealet som dispensasjonen gjelder være definert og avgrenset på en klar måte. Det er ikke tilfelle i denne saken. Det kan være usikkert om dispensasjonsvedtaket er
  4
  begrenset til det lyse gule arealet med merder eller om sjøarealet over fortøyningene med bunnfester også er en del av det godkjente arealet til akvakulturformål.
  Vårt inntrykk av dispensasjonsvedtaket er at det bygger mest på gode intensjoner om å støtte et prosjekt som er markedsført som grønn omstilling, men det er marginalt med fakta og informasjon om de negative miljø-konsekvensene.
  Dette er dessverre et eksempel på en sak der det grønne skiftet blir brukt som argument for å unngå å ta nødvendige hensyn til natur og andre vesentlige verdier.
  Mangelfull informasjon
  Anlegget krever strøm, men det er lite informasjon å finne om det. Er det for eksempel behov for en oppgradering av strømnettet og eventuelt nye kraftlinjer i nærheten av anlegget? Er det behov for en transformator? Kostnaden på en eventuell transformator fra 20 kV til lavspenning med ledninger er stor. Blir en eventuell transformator plassert mellom dobbelmaster eller på bakken? Det må også stilles spørsmål til om en nettilkobling i de årene dispensasjonen gjelder er aktuelt. Dersom ikke, kan det bli brukt et støyende dieselaggregat. Det finnes ellers ingen garanti for at et aggregat ikke blir den varige energiløsningen. Vi regner ikke med at fylkeskommunen, ved bruk av akvakulturloven med forskrifter, kan nekte bruk av et dieselaggregat på anlegget. Vi regner med at den billigste løsningen blir valgt. Ellers ser vi for oss at alt av investeringer de første årene vil bli brukt som argument for drift av anlegget ut over perioden som dispensasjonen i første omgang gjelder for.
  Vi kan ikke finne informasjon om tema som lysforurensning og støy fra anlegget.
  Det er ikke bare et dieselaggregat som gir støy, men også transporten av fôret når pellets med høyt trykk pumpes inn i plastrør fra lageret med fôr og til merdene med fisk.
  En annen side ved dette er at over tid sliter pelletsene ned plasten i rørene, og konsekvensene er at vesentlige mengder plastpartikler og mikroplast kommer ut i sjøen. I en grov undersøkelse om omfanget av dette i 2017, kom Naturvernforbundet fram til at i et oppdrettsanlegg kan lekkasjen av mikroplast være opp mot en halv kilo pr meter fôrrør når røret er utslitt og må skiftes ut.
  DNT Romsdal sin hytte i Skjetnevika vil bli sterkt utsatt for støy. I dag er ikke minst stillheten og naturopplevelsene også rundt øya en viktig kvalitet. Dette gjelder også padlere langs øya. For friluftslivet er Veøy med omgivelser en helhet, og som vi mener ikke må splittes opp med et støyende og skjemmende oppdrettsanlegg.
  Vi kan ikke finne informasjon om behovet for baseareal på land.
  I 2019, i den første fasen av prosessen, ble det utarbeidet en del fagrapporter. Vi kan ikke finne vurderinger om disse er dekkende for lokaliteten som nå er på høring etter akvakulturloven.
  5
  Ved en gjennomgang av saksdokumentene, får vi inntrykk av at oppdrettsmetoden er utslippsfri, men dette synes vi er dårlig utredet og informert om. En tegning av ”Egget” viser et vanninntak nederst og et vannutslipp øverst. Litt av hvert kan følge med vannstrømmen ut i sjøen.
  I rapporten om strømmåling ved Veøy leser vi at hensikten med målingen blant annet er å få kunnskap om evnen området har til å transportere vekk fôrrester og fekalier fra anlegget. I en annen rapport leser vi at bunndyrsamfunnet var dominert av forurensningstolerante og forurensningsnøytrale arter.
  Det må avklares om informasjon om forurensning ble lagt fram for teknisk utvalg før vedtaket om dispensasjon.
  En gang var kultivering av blåskjell et satsingsområde. Det gikk ikke så bra. Resultat ble forlatte anlegg som ikke ble ryddet bort. Generelt savner vi rutiner som sikrer at når det blir gitt konsesjon til akvakulturanlegg, må det være økonomisk sikkerhet for oppryddingstiltak i både sjøen og på land. Dette må ikke minst gjeld ved forsøk med nye former for havbruk.
  KONKLUSJON
  Vi mener at kommunen må frarå godkjenning av oppdrettsanlegget etter akvakulturloven.
  Sjøområdene ved Veøy er nær knyttet til historien fra den gangen øya var et sentralt middelaldersk kirke- og kjøpested. Sjøen, som den tids ferdselsårer, ga Veøy med sin sentrale beliggenhet og gode naturhavner en unik posisjon i norsk historie.
  Veøya med sine historiske røtter og verdier er mer enn landskapsvernområdet i nord. Det er derfor viktig å få fram at på den søndre delen av øya er det registrert mange automatiske fredede arkeologiske kulturminner. Sørvest i Storsandvika ligger et gravfelt fra yngre jernalder, den største, hedenske, gravrøysa med anlagt på 900-tallet om lag samtidig med Norges tidligste kristne kirkegårder i kjøpstandsområdet på den nordre delen av øya. Dette gjør Veøya helt unik. På et platå på øyas søndre del er det registrert omlag 60 røyser, av dem er 10 gravrøyser. Det er tydelige kraftige åkerreiner, (dvs. kant av åkre), som er flere hundre meter lange. Utgravninger har vist at åkerbruket på Veøya ble tatt opp så tidlig som for 3500 år siden i overgangen yngre steinalder/eldre bronsealder. Pilegrimsstien går langs disse gamle dyrkningssporene.
  Veøy med tilgrensende sjøareal er i dag et helhetlig kultur-, natur, og landskaps-område av også nasjonal verdi. Et oppdrettsanlegg ved øya vil redusere helheten av verdier og opplevelse. Øya med sine omgivelser er også unik på grunn av kombinasjonen av natur, friluftsliv, kultur, stillhet og landskap.
  Saksutredningene og faktagrunnlaget som er lagt til grunn for både prosess og vedtak er mangelfullt. Vi krever derfor en juridisk gjennomgang av bakgrunnen for vedtaket om dispensasjon fra sjøplanen. Det gjelder både kravene i § 19-2 i plan- og bygningsloven og håndteringen av klageretten.
  Vi krever en ny politisk behandling av dispensasjonen etter plan- og
  6
  bygningsloven.
  Vennlig hilsen
  Naturvernforbundet i Molde
  v/Knut Løken, sekretær
  Lillevikvegen 4A
  6412 Molde

  2022-06-29 09:18:45
  [Svar]  Link
 • Vi mener at kommunen må frarå godkjenning av oppdrettsanlegget etter akvakulturloven.
  Sjøområdene ved Veøy er nær knyttet til historien fra den gangen øya var et sentralt middelaldersk kirke- og kjøpested. Sjøen, som den tids ferdselsårer, ga Veøy med sin sentrale beliggenhet og gode naturhavner en unik posisjon i norsk historie.
  Veøya med sine historiske røtter og verdier er mer enn landskapsvernområdet i nord. Det er derfor viktig å få fram at på den søndre delen av øya er det registrert mange automatiske fredede arkeologiske kulturminner. Sørvest i Storsandvika ligger et gravfelt fra yngre jernalder, den største, hedenske, gravrøysa med anlagt på 900-tallet om lag samtidig med Norges tidligste kristne kirkegårder i kjøpstandsområdet på den nordre delen av øya. Dette gjør Veøya helt unik. På et platå på øyas søndre del er det registrert omlag 60 røyser, av dem er 10 gravrøyser. Det er tydelige kraftige åkerreiner, (dvs. kant av åkre), som er flere hundre meter lange. Utgravninger har vist at åkerbruket på Veøya ble tatt opp så tidlig som for 3500 år siden i overgangen yngre steinalder/eldre bronsealder. Pilegrimsstien går langs disse gamle dyrkningssporene.
  Veøy med tilgrensende sjøareal er i dag et helhetlig kultur-, natur, og landskaps-område av også nasjonal verdi. Et oppdrettsanlegg ved øya vil redusere helheten av verdier og opplevelse. Øya med sine omgivelser er også unik på grunn av kombinasjonen av natur, friluftsliv, kultur, stillhet og landskap.
  Saksutredningene og faktagrunnlaget som er lagt til grunn for både prosess og vedtak er mangelfullt. Vi krever derfor en juridisk gjennomgang av bakgrunnen for vedtaket om dispensasjon fra sjøplanen. Det gjelder både kravene i § 19-2 i plan- og bygningsloven og håndteringen av klageretten.
  Vi krever en ny politisk behandling av dispensasjonen etter plan- og
  bygningsloven.
  Vennlig hilsen
  Naturvernforbundet i Molde (Se vedlegg: Hele uttalelsen til Naturvernforbundet)

  2022-06-29 09:05:38
  [Svar]  Link
 • Jeg kan ikke se at det har blitt gjort noen vurderinger av påvirkningen anlegget vil ha på miljø og samfunn. I følge forskrift om konsekvensutredning gjelder følgende: "Fylkeskommunen skal ved søknad om etablering eller endering av akvakulturanlegg vurdere hvorvidt tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn" (https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tildeling-og-tillatelser/Konsekvensutredninger). Jeg finner ingen slike utredninger.
  Videre gjelder: "Tiltakshaver skal selv allerede i søknaden vurdere om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn". Her er det flere ledd som har sviktet i vurderinger for miljø og samfunn.

  Et oppdrettsanlegg like ved et freda område vil helt klart få negative virkninger. Og for oss som bruker øya til å nyte uberørt natur og oppleve kulturminner, vil det aldri kunne forsvares å etablere et slikt forurensende anlegg her. Jeg ber om at søknaden trekkes, og at beslutningstakere stiller opp for naturen! Som et minimum må alle konsekvenser belyses, herunder forurensning/bunnfall/utslipp fra det "lukkede" anlegget, støy, visuell forurensning, energitilførsel og inngrep i natur og sjø.

  2022-06-27 14:10:55
  [Svar]  Link
 • Vakkert friluftsområde som i stor grad bidro til min interesse for å være ute og nyte halvøya gjennom min oppvekst. Virker som et lite gjennomtenkt forslag mtp bruksverdien for de som bor i bukta.

  2022-06-25 16:38:21
  [Svar]  Link
 • Dette bør absolutt ikke skje !! La flotte Veøy være i fred !
  Passer ikke med noe oppdrettsanlegg ved siden av den hellige «ø».

  2022-06-22 15:54:13
  [Svar]  Link
 • Dette egner seg virkelig ikke i fjæra på Veøya. Ikke la økonomi trumfe andre og viktigere hensyn også i denne saken.
  Fiskebestanden i norske fjorder er halvert siden 1995, og langfjorden trenger virkelig ikke dette.

  At veøya er en hellig øy hjelper heller ikke. La noe være igjen for natur og rekreasjon.

  2022-06-22 12:57:28
  [Svar]  Link
 • Uten å ha satt meg inn i alle opplysninger i saken, stiller jeg spørsmål ved et slikt prosjekt i fjorden like ved Veøya. Øya er viktig historisk og også som et rekreasjonsområde for folk. Turistforeninga har nylig satsa på øya for å gjøre den mer tilgjengelig for alle ved å sette i stand Veøystua på Veøya og å tilby kajakkutleie på Sølsnes. Ei utbygging av lukkede merder vil slik jeg ser det påvirke den rekreasjonelle bruken av området. Ifølge forsker ved NTNU (artikkel fra 2021) ser det og ut som at lukkede laksemerder fortsatt vil ha et problem med rømning, og jeg antar at dette vil påvirke økosystemet rundt merdene. Stadig utbygging av fri natur / friområder for økonomisk profitt for noen er kanskje ikke det beste for folk flest eller miljøet. I Helsedirektoratets rapport om psykisk helse og trivsel i folkehelsearbeidet fra 2014 skriver de at "miljøfaktorer som støy eller forurensning virker negativt, mens grønne faktorer bidrar positivt til psykisk helse og trivsel.".Dette vil også gjelde i frilufts- og rekreasjonsområder (rapport fra Miljødirektoratet, 1994). Å bevare fredelige naturområder som kan brukes av alle vil således kunne være en viktig faktor i forebyggende folkehelsearbeid (friluftsliv på grønn resept i et samfunn med økning av psykisk uhelse og livsstilssykdommer). "Nyere forskning tyder på at rekreasjonssektoren er befolkningens fremste form for psykisk egenomsorg, som forebyggende faktor, som beskyttelse eller bufring, som coping eller rehabilitering." skriver Miljøverndepartementet i sin rapport om "Naturopplevelse, friluftsliv og psykisk helse" fra 2008.

  2022-06-22 11:50:43
  [Svar]  Link
 • Å være folkevalgt, valgt av folket tilsier å representere folkets meninger i større avgjørelser. Blir ikke folket hørt, byttes de folkevalgte ut med bedre kandidater.

  Det finnes ikke en person i områdene rundt Veøya som ønsker å skjemme naturen på vår hellige øy med et fiskeoppdrettsanlegg!

  For oss som bor her er Veøya enda mer viktig både historisk og for rekreasjon, enn sjøfronten er for de glødende interesserte i Molde sentrum.

  2022-06-22 09:23:34
  [Svar]  Link
 • Lukketanlegg er jo en kjempe fordel for de som ikke vil at anlegga skal "dumpe biioavfall under merdene.
  Ser viktigheten ved og skaffe flere jobber til område rundt Molde og rauma,dette kan sammle familier og gi nye jobbmuligheter til folk som jobber turnus borte eller lærling plass til han eller ho som skal gå havbrukskinje. Men et anlegg er jo ikke evig varende så før eller siden blir det jo fjernet. Men i denne perioden det er i drift så er det som en pølse i slakte tiden.... og dyrelivet vil somregel fort bli det samme etter kort tid der anlegget er,forbeholdt at alle bunnforholds prøver sier at havbunnen skal tåle slik drift i gitt område.

  2022-06-22 08:54:06
  [Svar]  Link
 • Eg er ikke lokal fra starten av men eg syns at dette er noe som må skrinlegges med en gang. Hvorfor ska øya ødelegges grunnet penger? He lest litt om dette og øya he mye historie og trur den va vernet. Politiker er valgt av folket, Politiker kan bli avsatt av folket. Og når politiker ikke lengre vil høre på folket so er deres tid over og dags at bytte ut.

  2022-06-22 08:01:14
  [Svar]  Link
 • La Veøya og område rundt Veøya være i fred. Denne øya har en historie fra langt langt bak i tid. Plassen er ei perle av et sted. Ved å plassere ut og skjemme ut området med disse forurensede fiskemarene er toppen av galskap. Nå må politikerne komme på banen å stoppe dette galskapet.

  2022-06-22 07:06:06
  [Svar]  Link
 • I henhold til Veøyas unike historie og viktighet for lokalsamfunnet virker dette som en kynisk og lite gjennomtenkt forslag til beliggenhet.

  Veøya er ei skjermet naturperle som de siste årene har blomstret som turistmål, mye takket være gode initiativ fra Romsdalsmuseet. Skytteltrafikk med guidet opplegg i fine historiske naturomgivelser gleder både nordmenn og turister fra utlandet.

  Satsningsområdene for Veøya bør i fremtiden derfor ligge i å spille videre på øyas unike beliggenhet og historie, og ikke motarbeides slik som forslaget i denne høringen antyder. En potensiell industrisatsning på Veøya, med påfølgende forurensing og sjenanse i naturen - vil oppleves som et hån mot lokalbefolkningen, og ikke minst Romsdalsmuseet.

  Stiller meg kritisk til de planene som omhandler industri og økonomisk vinning i dette området.

  Det finnes allerede et anlegg i denne fjorden, så Veøya bør skjermes.

  2022-06-21 23:24:36
  [Svar]  Link
 • Veøya er vernet, det må da gjelde rett utenfor også? Øya har stor kulturell og historisk verdi og besøkes av mange av den grunn hvert år. Det vil ødelegge mye hvis dette brukes til industriområde.

  Det gir faktisk mer mening å plassere oppdrettsanlegg utenfor Molde Fjordstuer enn ved Veøya.

  Det har også stor innvirkning på det lokale fisket om det blir oppdrettsanlegg ved et så sentralt sted . Forurensningen vil bli betydelig og kanskje opprettelig for noen fiskestammer.

  Det kan ikke godtas at industrien og enkelte politikere vil kjøre profitt over alle andre hensyn.

  2022-06-21 23:22:48
  [Svar]  Link
 • Her må det virkelig dras i nødbremsen! I det hele tatt å vurdere et slikt alternativ er galematias! Bevar Veøya som den er, slik at brukerne av øya slipper unødvendig forurensing av lokalområdet!

  2022-06-21 23:03:33
  [Svar]  Link
 • Prinsippet lukket anlegg ja. Lukket anlegg krever nøye overvåkning av vannkvaliteten for at fisken skal ga det bra. Dette finnes det utallige rapporter på at syndes, fra tilsvarende bedrifter. Alt handler om økonomisk vinning.

  Veøya er "hellig" for oss lokale på skåla og sekken og er blant annet et idyllisk turistmål om sommeren.
  Her må vi som faktisk vedlikeholder og bruker øya få ha et tungt ord med i spillet.

  Vi i området rundt veøya kommer til å strekke oss lengere enn langt for å skrinlegge disse planene. Gir kommunen grønt lys for dette prosjektet blir det skikkelig liv og røre. PUNKTUM

  2022-06-21 22:40:08
  [Svar]  Link
 • Hold nå for all del Veøya og omkringliggende områder fritt for industri! Det MÅ da vel være mulig å verne om det lille vi har av forhistoriske kulturminner, og Veøya så viktig for lokalhistoren!
  En sjeldent vakker perle man kan reise ut til året rundt for avkobling og nydelige naturopplevelser, slikt skal man ta vare på!

  2022-06-21 22:24:38
  [Svar]  Link
 • Er det ingen grenser for galskap? La nå Veøya få være i fred! Det er ikke mange stedene der man finner slik fred og idyll som på, og ved Veøya! Man kan virkelig begynne å lure på om det begynner å nærme seg en fullstendig mangel på fornuft! Det må da være andre plasser som egner seg bedre, enn slike steder som blir sett på som hellige!

  2022-06-21 22:19:31
  [Svar]  Link
 • Eit oppdrettsanlegg ved Veøya vil vere ei katastrofe for laksen og spesielt for sjøauren i Eira. På slutten av 90-talet forsvann nesten all sjøaure grunna ei kolosal oppblomstring av lakselus. Årsaka var ei vanvittig utfisking av leppefisk(bergylte)i indre delar av Langfjorden. No er dette fisket avvikla, og auren er på tur attende i elva. Oppvekst/beiteområdet for sjøauren i Eira, er Langfjorden ut til Sekken. Etablering av ein laksefjøs ved Veøya, vil det bli ei ny oppblomstring av lus, pluss all anna forurensing eit slik anlegg vil føre med seg. Utvandrande laksesmolt må passere fjøsen på nerme hald, med stor fare for å bli angrepe an lus. 10-15 lus er nok til å drepe smolten. Vonar at grådigheit, egoisme og kortsiktig tankegang ikkje vinn fram.

  2022-06-21 19:36:45
  [Svar]  Link
 • La nå for guds skyld området rundt Veøya forbli en fredelig plass og fri for oppdrett med dertil forurensing og støy. Det er ikke positivt hverken for fastboende eller turister som valfarter til denne øya

  2022-06-21 19:29:19
  [Svar]  Link
 • Veøya er et område som er proppfull av gjester om våren og sommeren.
  Bruken av øya er stor og rekreasjonsmulighetene for alle aldersgrupper er unik. Utflukter for familier, bading, båtliv og sene kvelder på svaberga er hyppig utnyttet av et stort antall personer både fra fjærn og nær. Hvor mange slike steder har vi? For og ikke snakke om hvilken verdi denne øya har historisk! Dette skal dere nå ødelegge med noen stygge tanker,generell forurensning, støy og lysforurensning?

  Dette er helt uhørt og fortjenesten går kun til noen få!

  Sorgens kapittel om dette gjennomføres for å tilfredstille noen få sjeler når det rammer så mange andre.
  Om dette gjennomføres mister jeg all tro på de som er valgt inn for folket, en tro som allerede er noe vaklende...

  2022-06-21 16:48:23
  [Svar]  Link
 • Det er vanskelig å forstå at det kan etableres et oppdrettsanlegg i et ellers nesten uberørt område. Rekreasjon i uberørt natur er et stadig større knapphetsgode, men dessverre taper ofte naturen i kampen mot inntektsgivende aktivitet. Jeg håper innstendig at naturhensyn vinner her.

  Hva er negativt?
  -Visuell forurensning ved at et 150mx225m anlegg + ankerliner etableres
  -Reell forurensning er såvidt jeg kan se ikke vurdert utover at det nevnes et lukket anlegg. Fullstendig lukkede sjøanlegg finnes ikke, og det kan derfor forventes betydelig bunnfall fra anlegget.
  -Jeg finner ingen konsekvensvurdering i dokumentene, og hvis dette ikke er etablert, så hviler en evnt godkjenning på sviktende grunnlag.
  -Reell forurensning kan også forventes ved økt trafikk; noe som både er visuelt forurensende og gir lydforurensning.
  -Mange 'brukere' av Veøya vil oppleve ubehag ved redusert glede av sjøliv, bading og fiske ved at et slikt anlegg etableres.

  Kjære etat med beslutningsmyndighet; vennligst ta vare på dette verdifulle området.
  -

  2022-06-21 16:22:13
  [Svar]  Link
 • Kan ikke Veøya og sjøen i umiddelbar nærhet få ligge i fred? Med tildels store oppdrettsanlegg både på Sekken og i Lybergsvika er det nok i nærheten av øyperla.

  Verdien av Veøya slik den ligger idag må holde lenge! Rein fjord, lite støy, badestrender, svaberg og gamle kulturminner.

  Må ikke bruke alt areal til profitt. Hvis ikke engang Veøyområdet har nok egenverdi som den ligger, står det veldig dårlig til hos oss i norge i 2022.

  2022-06-21 15:56:16
  [Svar]  Link
 • Sjokkerende at dette kjem opp igjen no i 2022.I 2019 vart det sagt nei, men denne industrien gir seg visst aldri. Også alle feila (plassering nord for Veøy/ligger i le av Harøya/ etc) i minst eit av dokumenta viser ei fantastisk arroganse overfor lokalsamfunna rundt Veøya.

  Det blir søkt om et lukket produksjonsanlegg. I følge Nofima (ledende matforskningsinstitutt for akvakultur mm) finnes det ikkje lukkede anlegg, men semilukkede anlegg.

  I desse semilukkede anlegga slipper man ut avfallstoff, forspill, fiskeavføring som i eit tradisjonellt anlegg. Det positive er sannsynligvis større kontroll på lakselus problemene og fiskerømming.

  Ellers er det nærmest endeløse intetsigende rapporter om bunnforhold, støm, bølger etc.
  Men ingenting om støy, utslipp, base for arbeidere, diesel eller strømforsyning.
  Virka veldig useriøst og arrogant å ikke belyse dette i det heile.

  Anlegget ligger tross alt i ein nasjonal laksefjord, kloss inntil "Den hellige ø" Veøy med alle dens historie2, og egenverdi som rekreasjonsområde.

  2022-06-21 15:08:06
  [Svar]  Link
 • Et nytt anlegg ved Veøya mener jeg er helt uakseptabelt. Vi har fra før av et anlegg i fjorden og det bør være nok. Veøya har i alle de år vært et friluftsområde og et rekreasjonsområde for folk i nærheten og tilreisende. Her tilbringes mang en sommerdag, og en padletur rundt Veøya kan bare anbefales. Jeg går ut i fra at hvis et slikt anlegg ble foreslått ved Hjertøya, så hadde det blitt store protester. Nei, la oss få beholde vår " hellige øy" uten både lyd, lys og forurensning fra et oppdrettsanlegg. La hurtigbåtturistene få se og oppleve øyas stillhet og ro.

  2022-06-21 00:02:01
  [Svar]  Link
 • Fine Veøya, den hellige øya i Romsdalsfjorden må få ligge i fred. Landskapsvernet område, og ei øy som øker i verdi i framtida. Ikke ødelegg dette.
  Det vil være helt vanvittig å plassere et oppdrettsanlegg der.

  2022-06-20 17:35:51
  [Svar]  Link
 • Jeg vil på det sterkeste fraråde kommunen å gi tillatelse til ett stort produksjonsanlegg for fisk sør for Veøy i Molde Kommune.
  Veøy har ett landskapsvern område på nordsida av øya, hele øya er ett område som er mye brukt til rekreasjon både til lands og til vanns. Turistforenings hytta Veøystua blir liggende på land som nærmeste nabo til anlegget.
  Det går skyssbåt til Veøy om sommeren med folk som har lyst til oppleve øya uten ett oppdrettsanlegg i fjæresteinene.

  La Veøy, «Den hellige Øya» slippe å få dette anlegget som forurenser området med støy og lys over vann, avføring og for under vann.
  Sommer som vinter.
  Det ligger ett anlegg fra før ved Lybergsvik i Rauma, ca 3km unna. Ett anlegg i den trange fjorden må vel være nok!

  2022-06-19 21:42:27
  [Svar]  Link