Høring/Oppstart

Høring/Oppstart

Plannr 201905

Offentlig ettersyn - Detaljregulering E39 Bolsønes

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø har i møte 30.03.2022 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10  å legge følgende reguleringsplan ut til høring og offentlig ettersyn: Sak 25/22 - Detaljregulering E39 Bolsønes, plannr 201905.

På kommune-tv kan du se Statens vegvesens gjennomgang av prosjektet

Høringsfristen er satt til 15. mai 2022.

Hensikten med detaljplanen er blant annet grunnlag for å sikre tilgang til nødvendig areal for å bygge ny trasé for E39 i Bolsønes-området. Planforslaget omfatter blant annet en firearmet rundkjøring ved dagens lyskryss på Fuglset og forlengelse av Verftsgata østover til et nytt kryss ved Tøndergård.

Visualisering

Statens vegvesen har laget en visualisering av planforslaget som er lagt ut på lenken under. Denne er ikke juridisk bindene. 

Se digitalt forlag til fremtidig E39 ved Bolsønes her!

Informasjonsmøte

Statens vegvesen og Molde kommune inviterer til åpent møte med orientering om planforslaget

  • Sted: Kommunestyresalen i Molde rådhus
  • Tid: onsdag 27. april, kl 18:00
  • Annet:  Det vil bli anledning å følge møtet på molde.kommunetv.no

Dokumentene til planen er tilgjengelig nederst i denne artikkelen, og på Statens vegvesen sin prosjektside for E39 Ålesund - Molde..

Medvirkning:

Innspill og merknader til planforslaget sendes innen 15. mai 2022 til:

Statens vegvesen
Postboks 1010
Nordre Ål
2605 Lillehammer

eller på e-post til:  firmapost@vegvesen.no

Forsendelsen merkes med Detaljregulering E39 Bolsønes

Aktuelle vedlegg:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.