Høring/Oppstart

201607 - ill
For uttale i perioden: 11. februar 2020 - 24. mars 2020
Høring/Oppstart

Plannr 201607

Områderegulering for Frænavegen / Lingedalen

Hovedutvalg - teknisk, plan, næring og miljø har i møte 28.01.2020 vedtatt med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, å legge følgende reguleringsplan ut til offentlig ettersyn.

Planen legges ut i tida 11.02.2020 - 24.03.2020

Mål med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende boligområde, klargjøre Frænavegens fremtidige gateprofil, samt legge grunnlag for utvikling av området mot Lingedalen. Det ligger et stort fokus på utvikling av grøntstrukturen mellom Frænavegen og Lingedalsvegen. Grønne lunger i nærheten av sentrum er det et stort behov for

Medvirkning:

Har du merknad til planen? Send inn din uttale under, innen 24.03.2020, 

eller du kan sende din uttale til:

Molde kommune
Plan- og utviklingsavdelingen
Rådhusplassen 1
6413 Molde


Saksbehandler: Adrian Holmeide Barsten
Enhet samfunn og plan

Dokumentene er også tilgjengelig i resepsjonen på rådhuset. 

Aktuelle dokumenter:


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Om du ønsker det, kan du velge at uttalen din ikke blir synlig her i høringsportalen. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

 • Av forslaget går det fram at det er planlagt fortau langs nedre side av Frænavegen. Etter min mening er dette ikke godt nok. Frænavegen er den naturlige og viktigste forbindelseslinjen for alle trafikantgrupper, biler, syklende og gående mellom Molde sentrum og Øvre Fuglset og videre innover.
  Sykling på fortau er bare tillatt på visse vilkår og på gåendes premisser. Skal Frænavegen kunne tjene som sykkelveg må gående og syklende skilles. De som vil bruke sykkel som alternativ til bil, f.eks sykle på jobb må ha et eget felt mellom fortau og kjørebane. Først da vil strekningen være tjenlig som sykkelveg. F.eks. barn og eldre som ønsker avstand til biler kan likevel sykle på fortau.
  Det er i tilknytning til den foreslåtte utbyggingen at en nå har mulighet for å få dette til, og den kommer neppe tilbake i overskuelig framtid. Langs nordsiden av Frænavegen er utbygging av sykkelveg med fortau i stor grad blokkert, både som følge av etablert blokkbebyggelse og høye fjellskjæringer med bolighus på toppen.
  Frænavegen inngår i vedtatt Hovednett for gående og syklende (2013). Og i tillegg, som ledd i å utvikle sykkelbyen Molde, bør utbygging av Frænavegen hvor både gående og syklende er ivaretatt på en tilfredsstillende måte, være et viktig prosjekt.
  Gang- og sykkelvegen som ligger mellom Frænavegen og Lingedalsvegen er foreslått utvidet. Dette er vel og bra. Men denne vegen er mindre tjenlig for de som bor i øvre bydeler. Gang- og sykkelvegen ble i sin tid bygd som en del av mulig gang- og sykkelvegforbindelse forbi Enen og Retiro mot Kviltorp.

  2020-03-20 20:49:01
  [Svar]  Link
 • Formålet med planen er å legge til rette for fortetting med boliger. Dette utgangspunktet har gjort at en del andre temaer er lettvint behandlet, bl. hensynet til sykkeltrafikk.

  I kommentar til Naturvernforbundets merknad til oppstartsmeldingen sier kommunalsjefen at hovedvegnett for gang- og sykkeltrafikk er ivaretatt i planen. Det stemmer ikke. Slik jeg leser planen skal det bygges et fortau på 2,5 m langs sørsida av Frænavegen med regulerte boligtomter inntil. I planen for hovedvegnett for sykkeltrafikk er vedtatt hovedprinsipp sykkelveg med fortau, jfr §3a i bestemmelsene. Anbefalt bredde i Statens vegvesens håndbok V122 sykkelhåndboka er 2-4m for sykkeldelen og 1,5 – 2,5m for fortau, avhengig av antall gående og syklende, pluss 0,25m grusskulder på hver side.

  Frænavegen er en svært viktig øst-vest-akse, med gode stigningforhold etter Moldestandard. Den har derfor på sikt potensiale til å utvikles til en attraktiv hovedtrasé for sykkeltrafikk. Men dersom planforslaget vedtas slik det er og det bygges ut etter den, betyr det at grensa for vegformål mot sør vil være fastlagt for «all framtid», og det vil være tilnærmet umulig å utvide vegarealet for å få til fullverdige løsninger for sykkeltrafikken i framtida.

  Det er også viktig å ha med seg at fortau ikke er en løsning for syklister, siden det er begrensninger i adgangen til å sykle på fortau. Trafikkmengden i Frænavegen er så stor at blandet trafikk ikke er anbefalt i Statens vegvesens håndbøker. Vi vet at det likevel vil bli syklet på fortau når biltrafikken er stor, og at syklistene vil holde en hastighet nedover Frænavegen som vil som innebære betydelig risioko for ulykker både mellom syklister og mellom syklister og gående.

  I planomtalens avsnitt 6.7.3 nevnes utfordringer med kobling mellom hovedvegnettet for syklende midt i planen der det er regulert gangveg med fortau og Frænavegen. Denne gang- og sykkelvegen erstatter ikke et fullverdig tilbud langs Frænavegen siden den ligger på langt lavere nivå, og vil appelere til trafikanter med andre målpunkt enn de som med et godt tilbud vil foretrekke Frænavegen. Her kan det ikke være enten eller, men begge deler.

  Oppsummert: Det er viktig å regulere nok trafikkareal nå til at en ikke fraskriver seg muligheten til på sikt å utvikle et fullverdig tilbud for gang- og sykkeltrafikk langs Frænavegen.

  2020-03-20 18:49:52
  [Svar]  Link
 • På vegne av Boligsameiet Fuglsetvegen 4 og 6 er vi generelt positiv til reguleringsplanen for området.
  Det som bekymrer styret i boligsameiet er planlagt leilighetsbygg med 30-40 leiligheter på nabotomt Frænavn. 66. Vi mener at denne må max høyde lik Fuglsetvegen 4 og ikke over. Bygget må ikke ødelegge for eksisterende utsikt og solforhold i forhold til i dag.
  I media fremgår at Fuglsetvegen 4 og 6 er rettesnor for ny bebyggelse. Bygget må skyves så langt mot vest fra vår grense som mulig. Det må ikke bygges et bygg med leiligheter som vil gi flere gjenboere til våre leiligheter. Vi vil benytte muligheten til ytterligere kommentarer ved nabovarsel.
  Med vennlig hilsen
  for Boligsameiet Fuglsetvegen 4 og 6
  Bjarne Nerland
  Styreleder

  2020-03-12 16:18:02
  [Svar]  Link
 • Eldrerådet vedtok i sitt møte 02.03.2020 følgende uttale:
  Eldrerådet har ingen merknader på nåværende tidspunkt.

  2020-03-05 08:48:26
  [Svar]  Link
 • Det bør i vedtaket tas tilstrekkelig hensyn til eksisterende bebyggelse på oversiden av Frænavegen. Det sies fra meglere at utsikt i molderegionen kan utgjøre så mye som 25% av verdien på en bolig. De som har kjøpt bolig over reguleringsområdet vil med for høy bebyggelse i forkant, få en betydelig forringet verdi av sin bolig. I tillegg til forringet utsyn/utsikt. Når det er sagt er byfortettning å forvente, men kan utføres på en hensynsfull og skånsom måte for eksisterende bebyggelse. Vedtak angående høyde på bygg bør være konstant, uten unntak av diverse ekstra bygg, tekniske rom som overstiger vedtatt høyde.
  Til slutt må det tilføyes at det i starten av reguleringsplanleggingen på fellesmøte avholdt på rådhuset, ble det sagt at det ville bli avholdt flere møter og høringer med de som er nærmeste naboer til reguleringsområdet, slik at deres stemmer også skulle bli hørt. Vi har ikke en slik opplevelse. Prosessen har ikke vært i henhold til løfter som ble gitt fra Molde kommune.

  2020-02-10 18:34:18
  [Svar]  Link