Høring/Oppstart

Høring/Oppstart Oppstart av detaljregulering for Romsdalsgata 8, 10 og 12

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for gnr./bnr. 25/890 og 25/892 – Romsdalsgata 8, 10 og 12 i Molde sentrum.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-15 varsles det at det vurderes å kjøre en felles behandling av detaljregulering og byggesøknad. Dette vil det bli tatt endelig stilling til før planforslaget sendes til kommunen for førstegangs politisk behandling.

Bakgrunn for planen

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bolig- og næringsbebyggelse med parkering.Det aktuelle planområdet er regulert til sentrumsbebyggelse, torg, gate m/fortau og kjøreveg i gjeldende Reguleringsplan for Molde sentrum,

Medvirkning

Frist for å gi innspill: 28.04.2022

Innspill og opplysninger som kan være relevante for planarbeidet sendes  til:
Arkitektene bbw as
Fabrikkvegen 13
6415 Molde

E-post: post@bbw.no

Aktuelle vedlegg

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.