‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Oppstart

201702 - Oppstart av planarbeid Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27-29 og Røysan 16.
Oppstart

Plan nr 201702

Oppstart av planarbeid Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27/29 og Røysan 16

Varsel om oppstart av planarbeid for eiendommene Gnr. 24, Bnr. 500, 503 og 607 med adressene Bjørnstjerne Bjørnsons veg 27, 29 og Røysan 16, Molde Kommune.

I henhold til plan og bygningslovens §12-8 varsles det herved om oppstart av privat detaljreguleringsarbeid på overnevnte eiendommer. Forslagsstiller og grunneier er Planor Bolig AS. Kosbergs Arkitektkontor AS er utførende plankonsulent.  

Det ble avholdt forhåndskonferanse med Plan- og utviklingsavdelingen i Molde kommune den 21.02.2017. Referat fra forhåndskonferansen kan fås ved henvendelse. Planarbeidet er forholdsvis begrenset og krever ikke konsekvensutredning.

Planområdet

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte kartutsnitt. I tillegg til overnevnte eiendommer omfatter planområdet del av Bjørnstjerne Bjørnsons veg nord for boligeiendommene. Planområdets størrelse er totalt ca 3760 m².

Gjeldende planstatus

Overordnet plan er Kommuneplanens arealdel for Molde, del 1, 2015-2025.
Planområdet er regulert til boligbebyggelse – nåværende. Området er ikke underlagt særlige restriksjoner med henhold til fortetting, jf. planbestemmelsenes § 20 og planens temakart 4.
Med henhold til bestemmelser om parkering og uteoppholdsareal ligger planområdet innenfor sentrumsområdet.

Gjeldende reguleringsplan er Reguleringsplan for Røysan og Reknes sør (Planid 2281) fra 1985. Området er regulert til boligformål og bebygd med villamessig bebyggelse. Tilstøtende arealer er benyttet til boligformål med varierende tetthet fra villabebyggelse til boligblokker. Planarbeidet som nå varsles vil erstatte de deler av denne planen som ligger innenfor planområdets grenser.

Formålet med reguleringsarbeidet

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utvikling av boligeiendommene til konsentrert boligbebyggelse/blokkbebyggelse. Bjørnstjerne Bjørnsons veg inngår i kommunens hovednett for gående og syklende. Vegarealet på nordsiden av eiendommene inngår i planarbeidet for å sikre tilstrekkelig vegareal til dette formålet.

Nabomøte

Naboer og andre interesserte parter er velkommen til informasjonsmøte 4. mai klokken 1800 i Planor sine lokaler i Sofus Jørgensens veg 5.

I møtet vil det informeres om reguleringsarbeidet og vist foreløpige skisser av hvordan eiendommene kan tenkes bebygd. Det er anledning til å komme med innspill og tilbakemeldinger på møtet, men vi ber om at merknader som skal behandles som en del av reguleringsarbeidet også sendes skriftlig.

Medvirkning:

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes til post@kosberg.no eller:

Kosbergs Arkitektkontor AS
Postboks 78
6401 Molde

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Molde Kommune. Alle merknader blir samlet og kommentert før oversendelse av planforslag til Molde Kommune.

Merknader til oppstartsmeldingen må være mottatt senest 18.05.2017.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet og oversendt Molde kommune for videre saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen vil planen bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være anledning til å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Ved eventuelle spørsmål til reguleringsarbeidet kan det tas kontakt med undertegnede på telefon eller e-post.

Kosbergs Arkitektkontor AS
Bjarne Josefsen, sivilarkitekt MNAL

E-post:  bjarne@kosberg.no
Telefon: 71 20 23 53

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.