‹ Molde kommunes hjemmeside
A A A

Høring/Oppstart

Oppstart, regulering av RIR-område
Høring/Oppstart

Frist for å gi innspill er 10. mai

Oppstart reguleringsarbeid, RIR

I medhold av pbl §12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering på gnr/bnr 33/154 i Molde kommune.

Forslagsstiller er Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR). Planarbeidet utføres av Asplan Viak AS.

Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for blant annet å bygge sorteringshall for mottak av avfall fra privatkunder. Tiltaket medfører omregulering av et areal fra friområde til renovasjonsformål. Planområdet foreslås avgrenset som vist i vedlagt kartillustrasjon.

Si din mening

Innspill til planarbeidet sendes til:

Asplan Viak As
Enenveien 2a
6416 Molde,

eller til epostadresse  molde@asplanviak.no, innen 10.05.2019.

Spørsmål om reguleringsarbeidet kan rettes til Alf Idar Småge, tlf 91378731, alfidar.smaage@asplanviak.no,

Vedlegg


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.